jesteś na: Strona głównaDokumentacjaTryb ustalania wyższej niż przewidywana oceny rocznejTryb ustalania wyższej niż przewidywana oceny rocznej

Tryb ustalania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

1.      Rodzic/opiekun prawny ucznia starającego się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych występuje na piśmie do nauczyciela tych zajęć ze wskazaniem stopnia, o jaki uczeń się ubiega nie później niż 2 dni robocze po wystawieniu przewidywanej oceny.

2.      Nauczyciel na wniosku notuje datę jego otrzymania.

3.      Staranie się ucznia o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych jest możliwe, jeśli:

a)      uczeń nie przekroczył liczby nieprzygotowań do lekcji określonej w Przedmiotowym Systemie Oceniania z danych zajęć;

b)      co najmniej połowa ocen bieżących, która ma największy wpływ na ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu, jest wyższa lub taka sama jak ta, o którą uczeń się ubiega;

c)      uczeń posiada zeszyt ze wszystkimi wymaganymi przez nauczyciela notatkami oraz wykonanymi zadaniami domowymi.

4.      Nauczyciel w ciągu dwóch dni roboczych od daty wpływu wniosku sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych i o efektach analizy informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia z uwzględnieniem pkt. 5. i 6.

5.      Jeśli uczeń nie spełnia warunków uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nauczyciel na piśmie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

6.      Jeśli uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, nauczyciel na piśmie przedstawia wymagania edukacyjne na ocenę, o jaką uczeń się ubiega oraz wyznacza termin egzaminu sprawdzającego nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

7.      Egzamin sprawdzający może mieć formę pisemną lub/i ustną.

8.      Uczeń otrzymuje wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć edukacyjnych, jeśli z egzaminu sprawdzającego uzyska stopień, o który się stara lub wyższy.

9.      W przypadku nieobecności ucznia egzaminie sprawdzającym roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych staje się ocena przewidywana.

10.  Nauczyciel odnotowuje w dzienniku fakt ponownego ustalenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, wynik pisemnego egzaminu sprawdzającego lub/i ocenę
z ustnej odpowiedzi ucznia oraz ponownie ustaloną ocenę przewidywaną podając obok datę jej ustalenia.

11.  Rodzic/prawny opiekun zostaje poinformowany na piśmie o ustalonej w wyniku egzaminu sprawdzającego rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

 

Tryb ustalania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1.      Rodzic/opiekun prawny ucznia starającego się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania występuje na piśmie do wychowawcy ze wskazaniem oceny, o jaki uczeń się ubiega nie później niż 2 dni robocze po wystawieniu przewidywanej oceny.

2.      Wychowawca na wniosku notuje datę jego otrzymania.

3.      Wychowawca w ciągu dwóch dni roboczych od daty wpływu wniosku sprawdza, czy uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania i o efektach analizy informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia z uwzględnieniem pkt.5. i 6.

4.       Uczeń spełnia warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania, jeśli:

a)      występuje rozbieżność między przewidywanymi ocenami rocznymi zachowania: oceną klasy, oceną nauczycieli a oceną wystawioną przez wychowawcę;

b)      co najmniej połowa miesięcznych ocen zachowania jest wyższa lub taka sama, o jaką ubiega się uczeń.

5.      Jeśli uczeń nie spełnia warunków uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nauczyciel na piśmie informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

6.      Jeśli spełnione są warunki, o których mowa w pkt. 4, wychowawca informuje radę pedagogiczną o zaistniałej sytuacji. O uzyskaniu przez ucznia wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania decyduje głosowanie rady pedagogicznej, które musi się odbyć nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, ustala się wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.      Nauczyciel odnotowuje w dzienniku fakt ponownego ustalenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz ponownie ustaloną ocenę przewidywaną podając obok datę jej ustalenia.

8.      Rodzic/prawny opiekun zostaje poinformowany na piśmie o ustalonej w wyniku głosowania rady pedagogicznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.