jesteś na: Strona głównaScenariusze imprezSzkolenie przeciwpożarowe

 SCENARIUSZ PRÓBNEJ EWAKUACJI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KINGI W MACIEJOWEJ
 
 
Cel ewakuacji: sprawdzenie stopnia przygotowania do działań w sytuacji
zagrożenia np. pożarem; zapoznanie uczniów z pracą strażaka.
 
Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń.
 
Ewakuacja odbędzie się dnia …………………. - godz. rozpoczęcia ………
 
Miejsce zbiórki wszystkich ewakuowanych osób – łąka p. Jędrola obok szkoły
 
Rodzaj zagrożenia: pożar w pomieszczeniu biblioteki na parterze.
 
Sposób ogłoszenia alarmu: dźwięk syreny.
 
PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ORGANIZACJA DZIAŁANIA
 
Dyrektor Szkoły:
 
1.     Podejmuje decyzję o ewakuacji.
2.     Ogłasza alarm (dźwięk syreny) i powiadamia specjalistyczne służby ratownicze.
3.     Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją):
-       określa miejsce ewakuacji ludzi i ewakuowanego mienia – łąka obok szkoły;
-       wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły;
-       nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia procesu ewakuacji w szczególności: otwarcie wyjść ewakuacyjnych, ochronę dokumentacji szkoły, wyłączenie zasilania instalacji elektrycznej.
4.     Współdziała ze służbami ratowniczymi.
 
Personel pomocniczy szkoły:
 
-       po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, pomaga w ewakuacji oraz w utrzymaniu dyscypliny przy wyjściach ewakuacyjnych, oraz w zabezpieczeniu dokumentów szkolnych;
-       woźna wychodzi z obiektu jako ostatnia idąc w kierunku drzwi ewakuacyjnych, sprawdza czy w toaletach, klasach, na korytarzach i innych pomieszczeniach nie pozostała jakaś osoba; składa meldunek Dyrektorowi – o fakcie opuszczenia budynku szkoły przez wszystkich jej uczestników.
 
Nauczyciele:
 
1.     Odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, z którymi mają lekcję w momencie wszczęcia alarmu; nie oddalają się od swej grupy pod żadnym pozorem; są bezwzględni w egzekwowaniu posłuchu i dyscypliny.
2.     Przez chwilę oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.
3.     Nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty).
4.     Dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich na wyznaczone miejsce zabierając tylko dziennik lekcyjny, nie zamykając drzwi sal na klucz.
5.     W wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów, po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.
6.     Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostawione dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych, gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając powracaniu uczniów do środka budynku).
 
Uczniowie:
 
Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:
-       ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy;
-       na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego;
-       niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.;
-       po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w wyznaczonym miejscu i nie oddalać się od grupy (w miejscu zbiórki).
 
Konserwator:
 
-       wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu i przystępuje do likwidacji zagrożenia własnymi środkami.
 
Po przyjeździe straży pożarnej grupy uczniów pod opieką nauczycieli przechodzą pod główne wejście szkoły w celu poznania wyposażenia wozu strażackiego oraz pracy ochotniczej straży pożarnej z Łabowej.
 
SZKOLENIE P/POŻ. Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Maciejowej
1.     Co może spowodować wybuch pożaru?
-       wadliwa instalacja elektryczna;
-       uszkodzone kable, przewody, gniazdka, kontakty;
-       pozostawione na dłużej włączone sprzęty elektryczne;
-       nieszczelna instalacja gazowa;
 
2.     Miejsca w szkole, gdzie mógłby wybuchnąć pożar:
-       biblioteka;
-       kuchnia;
-       sekretariat;
-       strych;
-       inne miejsca, gdzie są zgromadzone materiały łatwopalne.
 
3.     Jak rozpoznać pożar?
-       dym;
-       zapach spalenizny;
-       ogień;
-       gorące drzwi, klamka;
4.     Co powinien zrobić uczeń widząc oznaki pożaru lub innego niebezpieczeństwa ( wydobywający się dym lub iskry z kontaktu, obluzowane gniazdko, przerwany kabel od magnetofonu itp.)?Natychmiast zgłosić fakt pracownikowi szkoły lub innej osobie dorosłej.
 
5.     Czynności uczniów, nauczycieli, konserwatora, dyrektora (na kartce ksero).
 
6.     Droga ewakuacyjna w szkole (strzałki i napisy, plan wywieszony na korytarzach, gaśnice).
 
7.     Poinformować uczniów, że każdy z pracowników szkoły przechodzi szkolenie bhp i wie, jak bezpiecznie zachowywać się, aby uniknąć pożaru lub innego niebezpieczeństwa.