jesteś na: Strona głównaDokumentacjaWymagania edukacyjne z muzyki dla kl 4-6

  Jadwiga Buda

 

Wymagania szczegółowe – muzyka klasy 4 -6

 

Po ukończeniu II etapu edukacji: 

 

uczeń pracujący wolno

uczeń pracujący w standardowym tempie

uczeń pracujący szybko

w zakresie śpiewu

śpiewa z uwzględnieniem niektórych środków wyrazu muzycznego 

śpiewa z uwzględnieniem większości środków wyrazu muzycznego właściwych dla danego utworu (tempa, dynamiki, artykulacji, frazowania, charakteru)

śpiewa z uwzględnieniem wszystkich środków wyrazu muzycznego

śpiewa w grupie, korzystając czasami z pomocy kolegów lub nauczyciela

najchętniej śpiewa w grupie, ale podejmuje także próby śpiewu solo

śpiewając w grupie pomaga  kolegom pracującym wolniej; chętnie śpiewa solo

opanowuje pamięciowo mniejsze fragmenty zadanych przez nauczyciela piosenek (np. tylko refren)

opanowuje pamięciowo zadane przez nauczyciela piosenki (pieśni patriotyczne oraz wybrane utwory z repertuaru dziecięcego i popularnego)

z łatwością opanowuje pamięciowo śpiewane w klasie piosenki, nie potrzebując wyraźnego polecenia od nauczyciela

śpiewa z pamięci polski hymn narodowy i hymn Unii Europejskiej

w zakresie ćwiczeń rytmicznych

utrzymuje puls muzyczny, słabo reagując na jego zmiany

utrzymuje puls muzyczny,  reagując na jego zmiany

utrzymuje puls muzyczny, szybko reagując na jego zmiany; sam nadaje puls wykonywanej muzyce

powtarza krótkie sekwencje rytmiczne; do powtórzenia dłuższych fraz potrzebuje pomocy kolegów lub nauczyciela

powtarza krótsze i dłuższe sekwencje rytmiczne (2 - 4 taktowe), przy dłuższych czasem korzystając z pomocy nauczyciela

samodzielnie powtarza krótsze i dłuższe sekwencje rytmiczne

odtwarza proste rytmy sylabami rytmicznymi

odtwarza rytmy sylabami rytmicznymi

odtwarza złożone rytmy sylabami rytmicznymi

odczytuje proste zapisy rytmiczne

odczytuje zapisy rytmiczne, przy trudniejszych korzystając z pomocy nauczyciela

odczytuje zapisy rytmiczne, wykazując dużą samodzielność

rytmizuje teksty z pomocą kolegów

rytmizuje teksty zachowując poprawność metryczną

rytmizuje teksty wykazując samodzielność i uwzględniając środki wyrazu artystycznego

dopasowuje i układa teksty do prostych sekwencji rytmicznych

dopasowuje i układa teksty do zróżnicowanych sekwencji rytmicznych

dopasowuje i układa teksty do  sekwencji rytmicznych, wykazując pomysłowość

w zakresie gry na instrumentach

posługuje się podstawowymi gestodźwiękami

posługuje się różnymi gestodźwiękami; wykazuje inicjatywę w ich dobieraniu

swobodnie posługuje się różnymi gestodźwiękami; wykazuje kreatywną inicjatywę w ich dobieraniu

potrafi prawidłowo odtwarzać proste rytmy na małych niemelodycznych instrumentach perkusyjnych

potrafi prawidłowo odtwarzać podane rytmy na małych niemelodycznych instrumentach perkusyjnych

potrafi prawidłowo posługiwać się tymi instrumentami, wykazując dużą samodzielność

potrafi grać wybrane melodie w skali c1 - d2 na  instrumencie melodycznym, (posługując się słuchem i/lub zapisem nutowym); często korzysta z pomocy kolegów lub nauczyciela.

potrafi grać wybrane melodie w skali c1 - d2 na  instrumencie melodycznym, (posługując się słuchem i/lub zapisem nutowym); niekiedy korzysta z pomocy nauczyciela

potrafi samodzielnie grać wybrane melodie w skali c1 - d2 na wybranym instrumencie melodycznym, (posługując się słuchem i/lub zapisem nutowym);

wykonuje najprostszy z podanych akompaniamentów rytmicznych lub melodycznych

wykonuje dowolny z podanych akompaniamentów rytmicznych lub melodycznych

wykonuje każdy z podanych akompaniamentów rytmicznych lub melodycznych - sam wybiera  interesującą go partię

tworzy miarowe akompaniamenty do podanych melodii

tworzy rozmaite akompaniamenty do podanych melodii

tworzy akompaniamenty do podanych melodii, wykazując pomysłowość i samodzielność

próbuje swobodnej improwizacji, stosując ograniczoną różnorodność brzmień

próbuje swobodnej improwizacji, stosując różnorodne brzmienia

próbuje swobodnej improwizacji, wykazując inicjatywę i pomysłowość

improwizuje kierowany przez nauczyciela w obrębie kilku dźwięków

improwizuje kierowany przez nauczyciela w obrębie minimum pięciu dźwięków

improwizuje kierowany przez nauczyciela w obrębie minimum pięciu dźwięków, wykazując pomysłowość

w zakresie ruchu i tańca

dostosowuje ruch i taniec do słyszanej muzyki, często oczekuje podpowiedzi

dostosowuje ruch i taniec do słyszanej muzyki

dostosowuje ruch i taniec do słyszanej muzyki, wykazując samodzielność

w zakresie nabytej wiedzy muzycznej

posługuje się podstawowym słownictwem muzycznym

odpowiednio stosuje poznane słownictwo muzyczne

swobodnie wypowiada się na temat muzyki stosując właściwe słownictwo

wymienia maksimum dwie cechy, którymi odznacza się słuchana muzyka

potrafi wymienić minimum trzy cechy, którymi odznacza się słuchana muzyka

opisuje słuchany utwór używając zróżnicowanego słownictwa

zna elementy zapisu nutowego ; potrafi odczytać zapis z pomocą nauczyciela

zna podstawy zapisu nutowego (jego elementy i zasady); potrafi odczytać zapis  z częściową pomocą nauczyciela

zna podstawy zapisu nutowego (jego elementy i zasady); potrafi samodzielnie odczytać zapis

rozumie budowę podstawowych form muzycznych (AB, ABA, ABA1, rondo, wariacje); rozpoznaje je z pomocą nauczyciela

 

rozumie budowę podstawowych form muzycznych (AB, ABA, ABA1, rondo, wariacje) i potrafi je rozpoznać po niewielkim naprowadzeniu (pomoc w postaci zapisu, grafiki, wskazówek słownych)

rozumie budowę podstawowych form muzycznych (AB, ABA, ABA1, rondo, wariacje) i przejawia samodzielność w ich rozpoznawaniu

rozpoznaje głosy ludzkie i instrumenty, czasem potrzebuje podpowiedzi

rozpoznaje głosy ludzkie i instrumenty

z łatwością rozpoznaje głosy ludzkie i instrumenty

potrafi podać przykłady zespołów kameralnych, chóralnych i orkiestrowych

posiada wiedzę na temat zespołów kameralnych (duet, trio, kwartet, kwartet smyczkowy, kwintet), chóralnych (chór męski, chór żeński, chór mieszany) i orkiestrowych (orkiestra smyczkowa, orkiestra symfoniczna)

swobodnie wypowiada się na temat zespołów kameralnych, chóralnych i orkiestrowych; potrafi określić aparat wykonawczy w słuchanym utworze

zna kilka podstawowych faktów (miejsce i czas urodzenia, ulubiony instrument, dwa tytuły utworów) dotyczących życia i twórczości tych kompozytorów

zna podstawowe fakty biograficzne dotyczące życia i twórczości Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Jana Sebastiana Bacha i Ludwiga van Beethovena.

potrafi krótko opowiedzieć (w kilku zdaniach) o życiu i twórczości tych kompozytorów

umie wymienić nazwiska trzech innych kompozytorów (poza wspomnianymi powyżej)

umie wymienić nazwiska czterech innych kompozytorów (poza wspomnianymi powyżej, np.: Piotra Czajkowskiego, Antonia Vivaldiego, Henryka Wieniawskiego, Witolda Lutosławskiego)

umie wymienić nazwiska czterech innych kompozytorów (poza wspomnianymi powyżej) i połączyć je z określonym utworem bądź stylem/gatunkiem muzycznym

posiada podstawowe informacje na temat muzyki epok od baroku do współczesności

 

posiada podstawowe informacje na temat muzyki epok od baroku do współczesności

posiada podstawowe informacje na temat muzyki epok od baroku do współczesności; potrafi odnieść je do przykładów muzycznych

umie wymienić trzy gatunki muzyczne, potrzebuje pomocy przy ich charakterystyce

umie wymienić i scharakteryzować trzy gatunki muzyczne

umie wymienić i scharakteryzować ponad trzy gatunki muzyczne

zna kilka różnych stylów muzycznych

zna różne style muzyczne (np.: jazz, folk, rock, flamenco, muzyka orientalna)

zna różne style muzyczne; potrafi dopasować ich nazwy do słuchanej muzyki 

zna kilka podstawowych faktów (autor, tytuł, miejsce i czas powstania) dotyczących powstania hymnu narodowego

zna podstawowe fakty dotyczące powstania hymnu narodowego

potrafi krótko opowiedzieć (w kilku zdaniach) o powstaniu hymnu narodowego

zna tańce narodowe oraz wybrany taniec regionalny 

zna tańce narodowe (wykonuje kroki, określa cechy charakterystyczne krakowiaka, oberka, kujawiaka, mazura, poloneza) oraz wybrane tańce regionalne  

zna tańce narodowe oraz wybrane tańce regionalne  (wykonuje kroki, określa cechy charakterystyczne)

zna nazwy kilku instrumentów ludowych

zna nazwy kilku instrumentów ludowych, umie przyporządkować je regionowi

zna nazwy kilku instrumentów ludowych i umie przyporządkować je regionom; mając podany region, wskazuje typowe dla niego instrumenty

zna zasady higieny słuchu i głosu; czynnie muzykuje zgodnie z tymi zasadami

w zakresie interakcji z innymi dziedzinami sztuki i wiedzy

tworzy wzory graficzne i ilustracje plastyczne do muzyki, operując środkami plastycznymi na różnym poziomie zaawansowania

potrafi umiejscowić w czasie kilka podstawowych faktów z historii muzyki,

poprawnie umiejscawia w czasie fakty z historii muzyki,

poprawnie umiejscawia w czasie fakty z historii muzyki, łącząc je z wybranymi zdarzeniami historycznymi

potrzebuje pomocy nauczyciela przy posługiwaniu się mapą

posługuje się mapą przy omawianiu zagadnień muzycznych związanych z wybranym regionem lub częścią świata

samodzielnie i sprawnie posługuje się mapą

zna tradycje i obyczaje ludowe

w zakresie umiejętności korzystania z fachowej literatury i mediów

korzysta z fachowej literatury oraz mediów (w szczególności z internetu) przy zdobywaniu informacji, naprowadzany przez nauczyciela

korzysta z fachowej literatury oraz mediów (w szczególności z internetu) przy zdobywaniu informacji i utrwalaniu wiadomości - wykazuje pewną samodzielność

korzysta z fachowej literatury oraz mediów (w szczególności z internetu) przy zdobywaniu informacji i utrwalaniu wiadomości - wykazuje dużą samodzielność