jesteś na: Strona głównaDokumentacjaPrzedmiotowy System Oceniania z muzyki dla klas 4–6

 Przedmiotowy System Oceniania

z muzyki dla klas 4–6 szkoły podstawowej

na rok szkolny 2014/2015

 

Nauczyciel: Jadwiga Buda

Tygodniowy wymiar godzin: 1 godz. kl. IV/lekcja łączona

                                                1 godz. kl. V/lekcja łączona

                                               1 godz. kl. VI

Wymagania edukacyjne:

1.                    Uczeń na każdej lekcji powinien posiadać podręcznik, flet i zeszyt, mieć odrobioną pracę domową, być przygotowanym do opowiedzenia lub opisania tematu trzech ostatnich zajęć.

2.                    Uczeń ma prawo do jednego  nieprzygotownia do lekcji w semestrze (należy zgłosić go na początku lekcji w celu wpisania odpowiedniej adnotacji w dzienniku). Za każde następne nieprzygotowanie będzie wystawiony minus w kategorii „praca domowa” (trzy minusy oznaczają ocenę niedostateczną). Nieprzygotowanie nie może dotyczyć zapowiadanych form sprawdzania wiedzy i umiejętności. Jednodniowa nieobecność w szkole nie zwalnia ucznia z obowiązku przygotowania się do następnej lekcji muzyki lekcji.

3.                    Wiadomości i umiejętności ucznia oceniane są poprzez:

a) Sprawdziany:

·                                 Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień przed jego przeprowadzeniem;

·                                 Sprawdzian zawiera zadanie dodatkowe z materiału wykraczającego poza wymagania standardowe. Jeśli uczeń uzyska odpowiednią liczbę punktów na ocenę bardzo dobrą, a przy tym wykona zadanie dodatkowe poprawnie, to otrzyma ze sprawdzianu ocenę celującą;

·                                 Oceny ze sprawdzianów są ustalane na podstawie liczby procentowej zdobytych punktów (przedziały punktowe podane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania).

·                                 Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu, na którym był nieobecny w terminie ustalonym osobiście z nauczycielem przedmiotu. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z danej pracy klasowej.

·                                 Niezadowalającą ocenę ze sprawdzianu uczeń może poprawić tylko raz, również w terminie ustalonum z nauczycielem. Poprawa odbywa się w formie pisemnej lub ustnej, co zależy od nauczyciela. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej brana jest pod uwagę ocena wyższa – z pracy klasowej lub jej poprawy. Nie przewiduje się poprawiania stopni bieżących: za pracę na lekcji, kartkówki, odpowiedzi ustnej itp.

b) Kartkówki:

·                                 Kartkówka nie musi być zapowiadana; jej materiał dotyczy trzech ostatnich lekcji;

·                                 Podobnie jak sprawdzian, kartkówka może zawierać zadanie dodatkowe z materiału wykraczającego poza wymagania standardowe, którego wykonanie (po uzyskaniu punktów na ocenę bardzo dobrą) skutkuje otrzymaniem oceny celującej.

c) Ćwiczenia pisemne w podręczniku:

·                                 Oceniane są: poprawność merytoryczna, systematyczność prowadzenia i estetyka;

·                                 Praca domowa powinna być wykonana starannie, a w przypadku pracy pisemnej – czytelnie!;

·                                 Brak podręcznika z ćwiczeniami jest traktowany jak brak pracy domowej (jeśli była ona zadana do wykonania).

d) Odpowiedzi ustne:

·                                 Oceniana jest poprawność merytoryczna wypowiedzi.

e) Śpiew:

·                                 Oceniane jest: intonacja dźwięku, właściwa dykcja, zachowanie odpowiedniego rytmu, opanowanie pamięciowe tekstu.

f) Grę na instrumentach:

·                                 Gra na flecie – oceniane jest prawidłowe wydobycie dźwięku, zgodność przebiegu melodii i rytmu z zapisem;

·                                 Gra na instrumentach niemelodycznych – oceniane jest wydobycie dźwięku, zachowanie odpowiedniego rytmu, prawidłowe trzymanie instrumentu.

g) Zaangażowanie ucznia:

·                                 Za aktywne uczestnictwo w zajęciach uczeń oceniany jest za pomocą plusów i minusów, które są przeliczane na stopnie (3 plusy – ocena bardzo dobra, 3 minusy – ocena niedostateczna). Plusy uczeń otrzymuje za aktywność na lekcji, samodzielną pracę na lekcji oraz pracę w grupie, wykonywanie dodatkowych zadań domowych. Minusy uczeń otrzymuje za brak pracy domowej, nieprzygotowanie do zajęć, niewykonanie zadania na lekcji, brak zaangażowania w pracę grupową, rażącą bierność, niechęć do współpracy i jej utrudnianie, naruszenie dyscypliny na zajęciach.

 

4.                    Przy ocenianiu twórczości uczniów przede wszystkim brany jest pod uwagę wkład pracy ucznia

w stosunku do jego możliwości.

5.                    Wszelkie braki wynikające z dłuższej nieobecności ucznia na lekcjach muzyki (przy założeniu, że uczeń nie chodził do szkoły również na inne zajęcia i nie miał okazji uzyskać informacji od kolegów) należy uzupełnić w terminie ustalonym z nauczycielem.

6.                    Za rzetelne przygotowywanie się do lekcji przez cały semestr i niewykorzystanie możliwych nieprzygotowań uczeń otrzyma ocenę celującą w kategorii „praca domowa”.

Wszelkie próby „ściągania” podczas sprawdzianów, a także odpisywania prac domowych oraz korzystania z podpowiadania powodują wystawienie oceny niedostatecznej (otrzymuje ją również ten, kto umożliwia odpisywanie lub podpowiada).

7.                    Ustalanie oceny klasyfikacyjnej:

a) Nie przewiduje się zaliczeń bezpośrednio przed klasyfikacją śródroczną i roczną;

b) podczas wystawiania ocen klasyfikacyjnych decydujące są oceny (ułożone od najważniejszej) ze sprawdzianu, gry na instrumencie, śpiewu, odpowiedzi ustnych i/lub kartkówek, aktywności, odrabiania zadań domowych.

8.      Warunki i tryb poprawy oceny przewidywanej:

Przewidywaną ocenę klasyfikacyjną uczeń może poprawić poprzez: uzupełnienie wszystkich braków (np. wynikających z zaniedbania lub nieobecności), zaliczenia wszystkich prac domowych, napisanie sprawdzianu półrocznego oraz wykonanie pracy dodatkowej, którą nauczyciel ustala indywidualnie. Termin należy ustalić z nauczycielem przedmiotu.

Kryteria oceniania:

OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował materiał lub/i umiejętności na ocenę bardzo dobrą oraz w aktywny sposób prezentuje swoje wiadomości i umiejętności w szkolnych wydarzeniach kulturalnych, reprezentuje szkołę w pozaszkolnych imprezach,   i/lub wyróżnia się wybitną wiedzą z zakresu przedmiotu.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który aktywnie uczestniczy w lekcjach, w pełni opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności, zadania wykonuje samodzielnie i bez pomocy nauczyciela, z zaangażowaniem muzykuje zespołowo i samodzielnie, dużo pracuje nad zdobyciem nowych umiejętności muzycznych.

OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który zazwyczaj jest aktywny na lekcjach, opanował przekazany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności w stopniu wystarczającym, zadania rozwiązuje z pomocą nauczyciela (szczególnie jeśli nie ma zdolności muzycznych), chętnie bierze czynny udział w zespołowym muzykowaniu, stara się zdobyć nowe umiejętności muzyczne.

OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który rzadko jest aktywny na lekcjach, opanował przekazaną przez nauczyciela wiedzę i umiejętności w podstawowym zakresie, zadania wykonuje tylko z pomocą nauczyciela, bez zaangażowania bierze udział w zespołowym muzykowaniu, nie angażuje się w zdobywanie nowych umiejętności muzycznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który na lekcjach nie jest aktywny, opanował podany przez nauczyciela zakres wiedzy i umiejętności w stopniu niepełnym, zadania wykonuje tylko z pomocą nauczyciela i wyłącznie po zachęcie z jego strony, rzadko bierze udział w zespołowym muzykowaniu, nie próbuje zdobyć nowych umiejętności muzycznych.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który w ogóle nie jest aktywny na lekcjach, nie opanował minimum zakresu wiedzy i umiejętności, nie bierze udziału w zespołowym muzykowaniu, demonstruje wyraźnie lekceważący stosunek do przedmiotu.

CZĄSTKOWĄ OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia, opierające się na gruntownej wiedzy wykraczającej poza wymagania programowe oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce.

 

 

......................................................................................................

                                   DATA I PODPIS RODZICA