jesteś na: Strona głównaDokumentacjaProgram wychowawczy

 PROGRAM

WYCHOWAWCZY

Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi

w Maciejowej

Opracowanie:
mgr Grażyna Klimczak
mgr Magdalena Dobosz
Misja
 
...nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi!
Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!
/ Jan Paweł II /
 
Wychowanie stanowi jeden z wymiarów pracy edukacyjnej każdego nauczyciela, który realizując zadania z zakresu nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania powinien dążyć w do wszechstronnego rozwoju ucznia. Szkolne wychowanie rozumiane jest jako formowanie i kształtowanie osobowości, przygotowanie młodego człowieka do dokonywania określonych wyborów i branie za nie odpowiedzialności. Integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności, spójność działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną i innymi instytucjami, oparcie wychowania na wartościach są podstawowymi warunkami osiągnięcia zakładanych celów.
 
Kryteria efektywności
 
Efektem pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej naszej szkoły ma być absolwent, który:
 Jest wrażliwy na drugiego człowieka i jego potrzeby.
 Wymaga od siebie bardziej niż od innych.
 Rozwija swe pasje, talenty i zainteresowania.
 Szanuje tradycję i dziedzictwo polskiej kultury narodowej.
 Postępuje według zasad etyki chrześcijańskiej.
 Miłuje swoją rodzinę i ojczyznę, jest dla niej zdolny do ofiar i poświęceń.
 Jest wrażliwy na piękno przyrody (natury) oraz patrzy na świat jako sacrum, gdzie wszystko jest powiązane wzajemnymi zależnościami, a człowiek jest odpowiedzialny za zachowanie tej harmonii.
 Umie podejmować mądre decyzje życiowe, żyć zgodnie z dewizą "bardziej być niż mieć".
 Umie odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa, rzeczywistość od fikcji, rozpoznawać psychomanipulacje medialne i reklamowe, roztropnie korzystać z mediów (TV, radio, prasa, Internet).
 Umie żyć bez nałogów i uzależnień, dba o zdrowie i sprawność fizyczną.
 Umie żyć według zasady: "zło dobrem zwyciężaj".
 Umie panować nad swoimi emocjami, jest wytrwały w dążeniu do celu, nie popada w bierność i apatię.
 Jest wrażliwy na piękno zawarte w sztuce, muzyce i literaturze.
 Jest krytyczny wobec zachowań niemoralnych i patologicznych, umie nazywać "rzeczy po imieniu".
 Jest prawdomówny, odpowiedzialny, zaangażowany we własny rozwój, w ciągłe doskonalenie swych cnót, umiejętności i talentów.
 
Wychowujemy różnymi sposobami w różnych sytuacjach wychowawczych:
 przykład własny,
 treść zajęć edukacyjnych,
 wycieczka,
 uroczystość szkolna,
 impreza szkolna,
 uroczystość lokalna,
 konsultacje indywidualne,
 spotkania z pielęgniarką szkolną,
 spotkania z ludźmi będącymi autorytetem dla młodych,
 wspólne obejrzenie filmu, sztuki teatralnej, wystawy, itp.
Program Wychowawczy realizują wszyscy członkowie społeczności szkolnej:
 dyrekcja,
 nauczyciele,
 Rada Samorządu Uczniowskiego,
 uczniowie,
 pracownik biblioteki szkolnej,
 pracownik administracji,
 pracownicy obsługi,
 rodzice.
 
Wychowanie w naszej szkole jest realizowane zgodnie z przyjętą koncepcją:
 
WIZJA WYCHOWANIA
 
 Wspólnym wysiłkiem w codziennym trudzie wychowania i nauczania opartego na fundamencie: prawdy, dobra i piękna, budujemy "Cywilizację Miłości" (Życia).
 Wychowujemy w perspektywie wartości chrześcijańskich i narodowych mając za wzór między innymi święta Kingę - Patronkę szkoły, Ks. Władysława Gurgacza - męczennika za niepodległość Polskę.
 Wychowując ku przyszłości opieramy się na dziedzictwie polskiej kultury narodowej (tradycji) wyrosłej z europejskiej kultury łacińskiej.
 Pomagamy wychowankom w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającej ich rzeczywistości w myśl zasady filozoficznej: zgodności prawdy z rzeczywistości oraz przesłania Ewangelii Jezusa: "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli".
 Inspirujemy do pracy nad własnym rozwojem intelektualnym, duchowym, moralnym i estetycznym.
 Rozbudzamy pasje poznawcze, zainteresowania nauką, sztuką, sportem i turystyką oraz innymi przejawami aktywności indywidualnej i społecznej, otwieramy na poszukiwanie prawdy i rozumienie złożoności świata (natury i kultury).
 Pomagamy w zrozumieniu zagrożeń współczesnej cywilizacji.
 Wdrażamy do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia fizycznego, psychicznego i moralnego, życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym.
 Uczymy szacunku dla człowieka jako osoby mającej swą godność i niepowtarzalną indywidualność daną mu przez Boga - Stwórcę.
 We wszystkich działaniach wychowawczych ściśle współdziałamy z rodzicami, kościołem katolickim, samorządem lokalnym oraz wszystkimi instytucjami wychowawczymi wspomagającymi proces wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości.
 
SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
Lp.
Cele wychowania
Sposoby realizacji celów
I
Kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby.
 Realizacja tematyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz w ramach poszczególnych przedmiotów w klasach IV-VI.
 Zwracanie uwagi na zachowanie wobec innych.
 Integracja z niepełnosprawnymi.
 Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie: tolerancja, wzajemny stosunek, koleżeństwo, dialog i słuchanie innych.
 Tworzenie przyjemnej atmosfery w szkole, tworzenie postawy dialogu oraz wspólnoty nauczycieli, pracowników i uczniów.
 Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
 Organizowanie akcji charytatywnych (cegiełki, zakrętki, Góra Grosza)
 Przygotowywanie i realizowanie uroczystych spotkań z członkami rodzin uczniów z okazji świąt rodzinnych (Dzień Matki), wykonywanie upominków.
 Organizowanie spotkań z pielęgniarką.
 Indywidualizacja wymagań wobec uczniów, zgodnie z orzeczeniami lub opiniami z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.
 Organizowanie zajęć specjalistycznych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.
 Organizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz rozwijających zainteresowania.
 Indywidualna praca z uczniami potrzebującymi dodatkowej pomocy i wsparcia.
 Zapewnienie opieki (zajęcia świetlicowe) i pomocy materialnej (dożywianie, refundacja podręczników dla uczniów klas 1 - 3).
II
Kształtowanie wytrwałości w dążeniu do celu.
 Rozbudzanie i doskonalenie twórczego działania w ramach tematyki zajęć obowiązkowych, dodatkowych, poprzez udział w konkursach, zawodach, pełnienie obowiązków, ról.
 Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 Kształcenie umiejętności dostrzegania swoich mocnych i słabych stron oraz wdrażanie do pracy nad nimi; kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji;
 Rozbudzanie dążenia do osiągania celów poprzez nagradzanie, pozytywne wzmacnianie, itp.
 Realizacja tematyki zajęć edukacyjnych wszystkich realizowanych przedmiotów.
III
Wyrabianie w uczniach przekonania o konieczności wymagania przede wszystkim od siebie
 Sprawowanie opieki nad salami lekcyjnymi.
 Działalność Samorządów Klasowych, Rady Samorządu Uczniowskiego.
 Reprezentowanie społeczności uczniowskiej na forum szkoły i poza nią.
 Przestrzeganie oraz respektowanie praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły.
 Wdrażanie do szanowania własności społecznej
i prywatnej.
 Udział w pracach społecznych.
 Odpowiedzialność za poczynione szkody.
 Udział w działaniach promujących szkołę.
 Wykonywanie pomocy dydaktycznych.
 Organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
 Stosowanie się do obowiązku zmiany obuwia w szkole, noszenia stroju szkolnego, stroju galowego.
 Realizacja tematyki godzin wychowawczych.
 Dokonywanie samooceny własnego zachowania, własnej pracy.
 Uczestnictwo w wycieczkach, konkursach, akcjach.
 Wywiązywanie się z przydzielonych czynności.
 Organizacja i realizacja akcji charytatywnych, imprez klasowych i szkolnych.
IV
Pomoc w rozwijaniu pasji, talentów
i zainteresowań.
 Stworzenie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz umiejętności organizacyjne i społeczne uczniów.
 Organizowanie zawodów, konkursów przedmiotowych.
 Nagradzanie i prezentowanie osiągnięć uczniów (tablice, gabloty informacyjne, uroczyste apele szkolne).
 Praca z uczniem zdolnym (koła przedmiotowe).
 Prowadzenie kroniki szkolnej.
 Organizacja cyklicznych uroczystości (Andrzejki, Wigilia, Dzień Promiennego Uśmiechu, Dzień Dziecka, Święto Szkoły).
 Organizacja zabaw i dyskotek szkolnych.
 Wspólne organizowanie imprez szkolnych (wycieczki, rajdy, ogniska).
 Realizacja tematyki zajęć z poszczególnych przedmiotów.
V
Uczenie szacunku do tradycji i dziedzictwa polskiej kultury narodowej.
 Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, zapoznanie z historią i pięknem naszego regionu oraz określeniem miejsca regionu w Polsce i polskiej kulturze.
 Organizowanie uroczystości o zasięgu lokalnym.
 Organizacja uroczystości związanych z tradycjami szkoły.
 Organizowanie wycieczek tematycznych.
VI
Wyrabianie w uczniach przekonania o konieczności ciągłego zaangażowania we własny rozwój.
 Gazetka przekazująca informacje o konkursach, ważnych wydarzeniach.
 Motywacja do ciągłego kształcenia swoich umiejętności w ramach zajęć edukacyjnych.
 Zachęcanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły.
 Zachęcanie do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 Udział w zajęciach kół zainteresowań.
 Wdrażanie do świadomego rozwijania swoich zainteresowań, pielęgnowanie hobby, pasji.
VII
Wdrażanie do postępowania według zasad etyki chrześcijańskiej.
 Realizacja zadań Szkolnego Programu Profilaktycznego.
 Udział we Mszach św. (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Uroczystość Pasowania na uczniów klasy I, rekolekcje).
 Tematyka godzin z wychowawcą, z religii i zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 Udział w zajęciach Koła Religijnego.
 Gazetki promujące bogactwo życia chrześcijańskiego, szczególnie działalność misyjną.
VIII
Kształtowanie postaw patriotycznych wyrażających się w miłości do swojej ojczyzny, ofiarności i poświęceń na rzecz ojczyzny.
 Udział w akademiach i imprezach rocznicowych.
 Sprawowanie patronatu nad pomnikiem PPAN.
 Właściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
 Wycieczki krajoznawcze, pozwalające korzystać z dóbr kultury.
 Spotkania z ludźmi wywierającymi wpływ na losy Ojczyzny.
 Wyposażenie biblioteki w odpowiednie pozycje o tematyce patriotycznej.
 Organizacja szkolnych wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
 Działalność w Radzie Samorządu Uczniowskiego.
 Przygotowanie wystaw, gazetek, zajęć tematycznych związanych z obchodami rocznic i świąt państwowych.
IX
Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody (natury).
 Organizowanie i udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 Organizowanie i udział w zbiórce zużytych baterii.
 Udział w akcjach propagujących proekologiczne postawy.
 Nagradzanie i prezentowanie osiągnięć uczniów.
 Dbanie o przyszkolną zieleń.
 Organizowanie wycieczek.
 Realizacja tematyki ochrony przyrody w ramach zajęć edukacyjnych i wyrabianie nawyku oszczędzania wody, energii elektrycznej, segregowania odpadów.
 Wdrażanie do obserwowania przyrody, kształtowanie przyjaznych postaw.
X
Wdrażanie do podejmowania mądrych decyzji życiowych.
 Wykształcenie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach trudnych i konfliktowych;
 Realizacja treści w ramach poszczególnych przedmiotów.
 Ukazywanie pozytywnych wzorców w osobach, np.: Świętej Kingi, Jana Pawła II, papieża Franciszka.
 Przykład własny pracowników szkoły i rodziców.
 Działalność w Radzie Samorządu Uczniowskiego.
XI
Kształcenie umiejętności życia zgodnie z zasadą „zło dobrem zwyciężaj”.
 Uczenie rozróżniania zachowań złych i dobrych, wdrażanie do podejmowania tych ostatnich.
 Udział młodzieży w akcjach dobroczynnych.
 Uczenie tolerancji wobec innych poglądów i zachowań.
 Uczenie zasad gry fair-play, godzenia się z przegraną.
 Ukazywanie pozytywnych wzorców osobowych.
 Pociąganie innych osobistym przykładem.
XII
Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła, prawdy od kłamstwa, rzeczywistości od fikcji, umiejętności rozpoznawania psychomanipulacji medialnych i reklamowych oraz roztropnego korzystania z mediów.
 Realizacja tematyki godzin wychowawczych i treści poszczególnych przedmiotów.
 Uświadomienie negatywnego wpływu niektórych subkultur młodzieżowych, mediów.
 Organizowanie spotkań z policją.
 Wyposażenie biblioteki w odpowiednią literaturę.
 Udział uczniów w ocenianiu zachowania.
 Korzystanie z samooceny uczniów przy wystawianiu oceny szkolnej.
 Udział dzieci w akcjach charytatywnych.
 Organizowanie wyborów do samorządów klasowych oraz do Rady Samorządu Uczniowskiego.
XIII
Kształcenie zdolności do życia bez nałogów i uzależnień, do konieczności dbania o zdrowie i sprawność fizyczną.
 Organizowanie konkursów plastycznych.
 Organizowanie imprez szkolnych i klasowych promujących aktywny wypoczynek: wycieczki piesze, wyjazdy na pływalnię, na lodowisko.
 Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 Zajęcia prowadzone w świetlicy środowiskowej.
 Współudział w organizowaniu uroczystości lokalnych.
 Pozyskiwanie sponsorów dla inicjatyw szkolnych.
 Realizacja zadań zawartych w programie profilaktycznym.
 Współpraca z pielęgniarką środowiskową.
 Organizowanie prelekcji dla rodziców, przygotowywanie ulotek informacyjnych.
XIV
Kształcenie zdolności do panowania nad swoimi emocjami, wytrwałości w dążeniu do celu.
 Realizacja zadań zawartych w programie profilaktycznym.
 Premiowanie zachowań pozytywnych wynikających z obowiązków ucznia i nie tylko (np.: pozytywne uwagi, wyróżnienie na forum klasy, szkoły).
 Wpływanie na stosunek do pracy poprzez wzorce osobowe (literackie, historyczne, współczesne).
 Uczenie rozpoznawania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi: niepokój, napięcie, lęk, stres, agresja.
 Realizacja treści programowych w ramach zajęć z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, godzin wychowawczych i zajęć wychowania do życia w rodzinie.
XV
Kształtowanie wrażliwości na piękno zawarte w sztuce, muzyce i literaturze.
 Organizacja wyjazdów do teatru, kina, muzeum.
 Organizacja konkursów plastycznych, wokalnych.
 Uczestnictwo w konkursach zewnątrzszkolnych.
 Realizacja tematyki przedmiotów: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, technika.
 Wystawy prac plastycznych i innych wytworów uczniów.
XVI
Kształtowanie odpowiedzialności, prawdomówności, zaangażowania we własny rozwój, w ciągłe doskonalenie swych cnót, umiejętności, talentów.
 Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie: tolerancja, pozytywny stosunek do ludzi, koleżeństwo, dialog i aktywne słuchanie innych.
 Udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 Wspólne organizowanie imprez szkolnych.
 Tematyka zajęć z poszczególnych przedmiotów.
 Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi w zakresie poszczególnych przedmiotów oraz z kryteriami oceny z zachowania.
 Uczenie i egzekwowanie zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
 Umiejętne rozstrzyganie sporów, docieranie do jego źródła.
 Uczenie prawdomówności.
XVII
Wyrabianie u uczniów krytycznych postaw wobec zachowań niemoralnych i patologicznych, umiejętności nazywania „rzeczy po imieniu”
 Zapoznawanie uczniów z zasadami zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach.
 Realizacja treści przedmiotowych.
 Kształtowanie umiejętności samooceny.
 Wypracowanie i przestrzeganie kontraktów klasowych, regulaminów i zasad zachowania się na terenie szkoły.
 Nauka i trening podstawowych umiejętności społecznych.
 Realizacja zadań zawartych w Programie Profilaktycznym.