jesteś na: Strona głównaDokumentacjaProgram Profilaktyki

  

PROGRAM PROFILAKTYKI

rok szk. 2014/2015

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KINGI

 W MACIEJOWEJ

„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego".

Jan Paweł II

 

 

 

 

CEL OGÓLNY

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

I.                   Dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych

         ·            obserwacja i analiza ewentualnych zagrożeń;

         ·            uczenie rozpoznawania zagrożeń i radzenia sobie

         ·            z niekorzystnymi wpływami;

 

 

 

 

 • ćwiczenia w zakresie sprawnej ewakuacji szkoły na wypadek zagrożenia (ćwiczenia

p. poż.);

·        lekcje wychowawcze, zajęcia WDŻ

wychowawcy

nauczyciele

dyrektor

 • pokazanie czym jest agresja, jak ją rozpoznawać i jakie niesie zagrożenia;

 

 • tematyka zajęć edukacji polonistycznej

w kl. 1-3;

 • pogadanki na temat agrsji podczas godzin wychowawczych;

 

wychowawcy

 • dostarczanie informacji nt. psychofizycznych zmian okresu dojrzewania;
 • pogłębianie wiedzy i świadomości na temat uzależnień;
 • pokazanie zagrożeń i konsekwencji spożywania alkoholu, palenia papierosów;

 

 • zajęcia z zakresu wychowania do życia

w rodzinie (bloki tematyczne: rodzina, grupa rówieśnicza, psychofizyczne przemiany okresu dojrzewania, unikanie konfliktów, uzależnienia);

 • pogadanki na lekcjach wychowawczych;

 

wychowawcy

nauczyciel WDŻ

 • przeciwdziałanie występowaniu agresji i innych patologicznych zachowań wśród uczniów;

 

 • zwiększenie czujności koleżeńskiej wśród uczniów (dostrzeganie niewłaściwych zachowań w grupie rówieśniczej

i odpowiednia reakcja uczniów);

 • rozmowy indywidualne z uczniami ;

wychowawcy

nauczyciele

dyrektor

 • współdziałanie wszystkich pracowników szkoły

i rodziców w zakresie wychowania, profilaktyki

i interwencji;

 

 

 

 

 

 • tworzenie koalicji profilaktycznej szkoła – dom poprzez podejmowanie działań informacyjno-edukacyjnych na temat zagrożeń skierowanych do dorosłych (zebrania

z rodzicami, apele szkolne, rozdawanie ulotek);

 • zaangażowanie rodziców w poszukiwania konstruktywnych rozwiązań i środków zaradczych wobec problemów;
 • profilaktyczne badanie czystości głów uczniów oraz zajęcia w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy”;

wszyscy nauczyciele

pielęgniarka szkolna

rodzice

 • uświadamianie uczniom podstawowych zasad udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku;

·         realizacja zadań z zakresu udzielenia pierwszej pomocy podczas zajęć techniki, przyrody, edukacji wczesnoszkolnej;

nauczyciele przedmiotów

dyrektor

I.

 • zwiększanie kompetencji kadry pedagogicznej

w zakresie profilaktyki zagrożeń oraz umiejętności wychowawczych;

 

 • dbanie o efektywność dyżurów nauczycieli podczas przerw;
 • udział nauczycieli w formach doskonalenia oraz samodoskonalenie;
 • współpraca z komisją do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych działająca

na terenie gminy  - działalność świetlicy środowiskowej;

 

wszyscy nauczyciele

dyrektor

 • przygotowanie do życia we współczesnym świecie techniki i mediów;

 

 • podnoszenie  poziomu odpowiedzialności

 i świadomości uczniów w zakresie korzystania z technologii informacyjnej w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej i zajęć informatyki;

 

wychowawcy kl. !-3

nauczyciel informatyki

II.                 Ukazywanie ważnych umiejętnści psychologicznych i społecznych

 • ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym każdego człowieka;

·        kształtowanie poczucia własnej wartości;

 • zajęcia z zakresu wychowania do życia

w rodzinie;

·         realizacja treści programowych w ramach poszczególnych przedmiotów w kl. 4-6 oraz edukacji wczesnoszkolnej;

 

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania

i wyrażania własnych uczuć oraz akceptowania

i rozumienia uczuć innych;

 • rozwijanie umiejętności opierania się naciskom innych;
 • nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem;
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania

i utrzymywania kontaktów między ludźmi ;

 • wdrażanie do wyrażania swoich sądów, podejmowania decyzji;

 

 • ustalenie zasad zachowania się i pracy

w zespole;

 • zajęcia integrujące klasę oraz zajęcia edukacyjne w ramach godzin wychowawczych;
 • wzmacnianie pozytywnych zachowań wśród  uczniów poprzez stosowanie nagród, pochwał;
 • konstruktywna współpraca wychowawców

 z gronem pedagogicznym, uczniami oraz innymi pracownikami szkoły poprzez utrzymywanie osobowych relacji  (konsultacje, indywidualne rozmowy, dyskusje, wymiana doświadczeń, wspólne wypracowywanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach);

wszyscy nauczyciele

dyrektor

pracownicy szkoły

II.

 • rozwijanie świadomości własnego ciała, podejmowanie działań promujących zdrowie;
 • kształtowanie umiejętności dbania o higienę osobistą i własny wygląd;

 

 • realizacja treści programowych w kl. 1-6;
 • prowadzenie akcji fluoryzacji;
 • wykonywanie prac plastycznych o kulturze prozdrowotnej i eksponowanie ich na gazetce ściennej;

 

pielęgniarka szkolna

nauczyciele przedmiotów

 • doskonalenie umiejętności w zakresie wychowania komunikacyjnego (wdrażanie  zasad kulturalnego i bezpiecznego  zachowania się w miejscach publicznych);

 

 • włączanie rodziców w życie szkoły (współorganizacja ognisk, wycieczek, imprez);
 • zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową w ramach zajęć wf i zajęć technicznych;
 • realizacja treści programowych w ramach poszczególnych przedmiotów;
 • zajęcia sportowo-rekreacyjne;
 • wycieczki turystyczne, wyjazdy na basen, lodowisko, do kina;

 

wychowawcy

nauczyciele techniki

rodzice

nauczyciel wych. fiz.

 • pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi (m.in. dyslektykom);

 

 • zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

 - diagnozowanie problemów (analiza osiągnięć uczniów i zebranych informacji np. na podstawie uzupełnianych kwestionariuszy rozpoznawania specyficznych trudności oraz diagnozy gotowości szkolnej;)

 • pozlekcyjne zajęcia wyrównawcze  grupowe

 i indywidualne np. dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce;

 • działalność świetlicy środowiskowej;

wszyscy nauczyciele

organ prowadzący szkołę

opiekun świetlicy

 • uczenie szacunku i akceptacji dla oddmienności charakterów, zachowań i innych różnic między ludźmi;
 • realizacja treści programowych w klasach

 1 – 6 w ramach poszczególnych przedmiotów;

nauczyciele przedmiotów

II.

 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami wspierającymi szkołę;

 

 

 • wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z poradniami specjalistycznymi;
 • zapewnianie pomocy materialnej dzieciom potrzebującym (dożywianie, wyprawka szkolna)

 

wychowawcy

dyrektor

III.              Wprowadzanie w świat wartości i norm

 • wspieranie rozwoju psychicznego uczniów przez ukazywanie pozytywnych wzorów i zachowań;
 • ukazywanie, jak wiele wychowankowie mogą dać i otrzymać: wzajemne wsparcie, zrozumienie, pomoc;

 

 

 • własny przykład nauczycieli, dostarczanie pozytywnego wzorca w codziennych kontaktach z uczniami;
 • przedstawianie pozytywnych wzorców osobowych: filmy edukacyjne, przedstawienia teatralne, ćwiczenia dramowe; przykłady

 z literatury, poezji, muzyki prezentowane

np. podczas zajęć religii, muzyki, języka polskiego, historii, edukacji wczesnoszkolnej, godzinach wychowawczych;

 • wdrażanie do rozpoznawania

i akceptowania pozytywnych wzorców;

·         współpraca z parafią rzymsko-katolicką;

 

pracownicy szkoły

ks. katecheta

wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

m.in. opiekun chóru

 • uczenie otwartości w dzieleniu się myślami

 i odczuciami;

 • zachęcanie do lepszego rozumienia ludzi i do uszanowania odmienności poglądów, sposobów życia;
 • wpajanie zasad moralnych;
 • zapoznawanie z normami, regułami kulturalnego współżycia i zasadami obowiązującymi w szkole;
 • budowanie postawy miłości i życzliwości dla innych;

 

 

 • pogadanki na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej i godzinach wychowawczych w kl. 4-6;
 • rozmowy indywidualne z uczniami;
 • nagradzanie pozytywnych zachowań (wpisy

do dzienników, wpisy do zeszytów korespondencji, wyróżnienia na forum klasy czy szkoły, nagrody rzeczowe, pochwały);

 • promowanie zachowań „fair play” podczas zajęć ruchowych;
 • zajęcia w ramach przedmiotu wychowanie

do życia w rodzinie;

 • akcja „Góra Grosza”  - zbieranie pieniędzy

dla domów dziecka;

 • zbórka zakrętek (pomoc dla dzieci niepełnosprawnych);
 • przeprowadzanie Dnia Promiennego Uśmiechu;

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

nauczyciele kl. 1-3

nauczyciel wych. fiz.

        nauczyciel WDŻ

 

Samorząd Uczniowski

 

Nauczyciel przyrody

 

Samorząd Uczniowski

 

III.

 • wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych, za środowisko społeczno-przyrodnicze;

 

 

 • uczenie odpowiedzialnego i właściwego zachowania się w stosunku do zwierząt

 i otaczającej przyrody (realizacja treści

na zajęciach dydaktycznych);

 • zbiórka zużytych baterii oraz zakrętek ;
 • udział w akcji „Sprzątanie świata”;
 • udział w konkursach o tematyce ekologicznej;

nauczyciel przyrody

nauczyciele kl. 1-3

 

 

 

 • poznawanie postaci i pogłębianie wiedzy i patronce szkoły św. Kindze (jej życie, działalność i wyznawane wartości);

 

 

 • poszukiwanie i gromadzenie informacji

o patronce szkoły z różnych źródeł wiedzy;

 • zorganizowanie konkursu na temat życia patronki;
 • obchody Święta Szkoły;

 

wychowawcy

 

polonista

opiekun chóru

 • kształtowanie postaw patriotycznych;

 

 • poznawanie i szanowanie dorobku kulturalnego swojego regionu i państwa (wizyty w muzeach Nowego Sącza i Krynicy

-Zdroju, wyposażanie sali tradycji);

 • angażowanie uczniów do czynnego udziału

w tworzeniu życia kulturalnego szkoły

 i środowiska lokalnego (poznanawanie postaci patriotów wywodących się z regionu sądecczyzny, udział w patriotycznym spotkaniu na Łabowskie Hali pod obeliskiem ku czci ks. Wł. Gurgacza i poległych żołnierzy PPAN, udział w akademiach, apelach rocznicowych, konkursach historycznych);

 • realizacja treści patriotycznych na zajęciach dydaktycznych i pozalekcyjnych (muzyka, historia, język polski, przyroda, edukacja wczesnoszkolna);

 

wszyscy nauczyciele

 

 

rodzice

 

 

 

 

 

dyrektor

IV. Pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

 

 • wspieranie rozwoju intelektualnego poprzez rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
 • stwarzanie możliwości i zachęcanie do rozwijania uzdolnień i zainteresowań;

 

 

 

 • zajęcia świetlicy środowiskowej;
 • konkursy szkolne i pozaszkolne: plastyczne, przedmiotowe;
 • spotkania z ciekawymi ludźmi

(weterynarz, leśnik, kombatant);

 • poszerzanie i propagowanie oferty spędzania wolnego czasu (koła zainteresowań, przedmiotowe, SKS);

opiekun świetlicy

nauczyciele kół

 

nauczyciel przyrody

dyrektor

wszyscy nauczyciele

 • pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia;

 

 

 • promowanie sportów letnich (rajdy rowerowe, turstyka górska) i zimowych (łyżwiarstwo, narciarstwo) przez m. in. udział w rowerowym rajdzie „O Puchar Prezesa”, udział w zawodach narciarskich „O Puchar Wójta”;

nauczyciel wych. fiz.

wychowawcy

dyrektor

rodzice

 • kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu;

 

 

 • udział w konkursach plastycznych promujących zdrowy styl życia;
 • imprezy, wycieczki szkolne, wyjazdy do kina

 i teatru;

 • organizowanie np. Dnia Promiennego Uśmiechu, Święta Szkoły, zabaw szkolnych (np. andrzejkowa, karnawałowa)
 • zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć podczas ferii zimowych;
 • organizowanie występów artystycznych

(np. na Dzień Matki, pasowanie na ucznia

               i czytelnika, jasełka, konkurs kolęd

               i pastorałek itp.);

 

wszyscy nauczyciele

 

wychowawcy

 

wychowawcy

Samorząd Uczniowski

 

 

wszyscy nauczyciele

opiekun S.U

wychowawcy

rodzice

 • promocja pozytywanego wizerunku szkoły

w środowisku;

 • udział w międzyszkolnych rozgrywkach sportowych i konkursach
 • rajdy, wycieczki klasowe lub szkolne itp.;
 • udział w szkolnych i gminnych imprezach kulturalno – rozrywkowych (np. przegląd przedstawień jasełkowych).
 • Uaktualnianie strony internetowej szkoły.

nauczyciel wych. fiz.

 

wychowawcy