jesteś na: Strona głównaDokumentacjaProcedury Szkolne - Bezpieczeństwo

                    Szkoła Podstawowa

im. Św. Kingi w Maciejowej

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 NAUCZYCIELI

I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

 ORAZ W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTĘP

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach nie cierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zalecone przez sędziego rodzinnego.

Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 roku w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

W rozporządzeniu § 10 zobowiązuje szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

 

Pozostałe akty prawne:

1. Ustawa z dnia 24.04.1997 o przeciwdziałaniu narkomanii

2. Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z późn. zm.

3.  Ustawa z dnia 06.04.1990 r. o policji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykaz procedur:

 

I. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

1. Procedura zachowania się w przypadku czynu o  stosunkowo niskiej szkodliwości (np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie).

2. Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.).

II. Procedury postępowania w sytuacjach stwierdzenia stosowania przemocy ze strony uczniów.

III. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych).

IV. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka itp.)

V. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły.

VI. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela).

VII. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły).

VIII. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności.

IX. Procedura przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

X. Procedura przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

XI. Procedura przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk.

XII. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk.

XIII. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia.

XIV. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia.

XV. Procedura postępowania w sytuacji  wypadku w szkole lub w otoczeniu szkoły.

XVI. Procedura postępowania w przypadku kradzieży.

XVII. Postępowanie w sytuacji zaistnienia na terenie szkoły wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji lekarza.

XVIII. Postępowanie w sytuacji zaistnienia na terenie szkoły wypadku wymagającego interwencji lekarza.

XIX. Procedura postępowania w razie wypadku poza zajęciami edukacyjnymi i/lub poza terenem szkoły (podczas wycieczki, imprezy).

XX. Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia dziecka/ucznia lub konieczności zażywania leków.

XXI. Procedura postępowania w przypadku nagłego pogorszenia zdrowia nauczyciela.

XXII. Procedura postępowania po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby

XXIII. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego

XXIV. Procedura zapobiegania lub zwalczania w szkole wszawicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definicja zachowania agresywnego i stosowania przemocy

 

W psychologii agresja oznacza „działanie skierowane przeciwko osobom lub przedmiotom, wywołującym u jednostki niezadowolenie lub gniew”.

Agresja może występować w postaci fizycznej lub słownej, może przejawiać się w formie bezpośredniej – skierowanej na osobę lub rzecz wywołującą uczucie wrogości i w formie przemieszczonej – skierowanej na obiekt zastępczy.

Wśród naukowców zajmujących się zjawiskiem agresji nie ma zgodności na temat jej źródeł.

Do dziś nie został bowiem rozstrzygnięty spór o to, czy ma ona charakter wrodzony, czy nabyty.
Ch.N.Cofer i M.H. Appley wyróżniają cztery koncepcje dotyczące źródeł agresji. Według jednej z nich agresja jest instynktem. Druga ujmuje ją jako reakcję na frustrację, trzecia traktuje jako nabyty popęd, a czwarta uznaje zachowania agresywne jako wyuczone przez wzmacnianie.

Pojęć agresja i przemoc niejednokrotnie używa się zamiennie. Definicje przemocy zawierają trzy podstawowe kryteria: rodzaj zachowania, intencje i skutki.

Przemoc – to zachowania agresywne i jednocześnie destruktywne w stosunku do innej osoby lub grupy osób /…/, w wyniku których inne osoby ponoszą uszczerbek na ciele lub w zakresie funkcji psychicznych.

Jest to bezpośrednie oddziaływanie jednego człowieka na drugiego w celu zmuszenia go, wbrew jego woli, do zmiany zachowań, zmiany systemu wartości bądź poglądów w jakiejś sprawie.

Działanie takie stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu.

Przemoc powstaje zwykle na podłożu emocjonalnym, ale czasem jest działaniem ściśle i dokładnie zaplanowanym zarówno pod kątem doboru ofiar, zastosowanych form przemocy, a także celów, które napastnik zamierza osiągnąć.

Według J. Mellibrudy przemoc jest zawsze intencjonalna, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, zawsze powoduje szkody.

Przemoc ma tendencje do powtarzania się, jest często rozpaczliwym zagłuszeniem poczucia niemocy.
Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca, bez względu na to, co zrobiła ofiara. Niektóre przejawy grożenia przemocą są w istocie aktami przemocy.

Czynniki ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych i przemocowych mogą tkwić w środowisku rodzinnym, szkolnym lub w grupie rówieśniczej. Zachowania tego typu mogą być również generowane przez środki masowego komunikowania czy gry komputerowe albo wynikać z cech osobowych jednostki.

W opracowanych procedurach przyjęto następujące sformułowania i definicje:

Przez zachowanie agresywne rozumie się następujące zachowania:

·         celowe popychanie, kopanie;

·         bójki;

·         stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych – posiadanie niebezpiecznych przedmiotów, używanie ognia na terenie szkoły, posiadanie niebezpiecznych substancji;

·         wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i pracowników szkoły;

·         nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły;

·         wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie;

·         dewastowanie mienia szkolnego i cudzej własności.

Przez przemoc rozumie się:

·         powtarzające się dręczenie psychiczne i fizyczne;

·         ciągłe zastraszanie;

·         powtarzające się pobicia, wyzwiska itp.

Rozmowa z osobą będącą świadkiem zdarzenia (dyrektor, nauczyciel, pracownik obsługi, inna osoba dorosła przebywająca na terenie szkoły zwracająca uwagę na niewłaściwe zachowanie ucznia) – rozmowa bezpośrednio po zaistniałym zachowaniu sprzecznym z przyjętymi zasadami. Rozmowa ma na celu przypomnienie panujących zasad i zwrócenie uwagi no to, że uczeń postąpił niewłaściwie. Jeśli jest to możliwe należy podać propozycję rozwiązania problemu np. przeprosiny, konfrontacja, zwrot mienia, dialog z osobą poszkodowaną itp. (pouczenie).

Rozmowa z wychowawcą klasy – ma na celu poinformowanie opiekuna zespołu klasowego o zaistniałej sytuacji problemowej i wspólne podjęcie działań lub udzielenie wsparcia w rozwiązaniu problemu.

Rozmowa z dyrektorem szkoły – ma miejsce wówczas, gdy po rozmowie z wychowawcą klasy, uczeń nadal postępuje niewłaściwie lub waga zdarzenia wymaga wprowadzenia osób postronnych. Dyrektor szkoły w zależności od wagi wydarzenia może przeprowadzić rozmowę ze stronami zainteresowanymi (poszkodowany, sprawca, rodzice, wychowawca lub inni) informując o sposobach rozwiązania problemu i/lub zostając stroną rozstrzygającą.

Upomnienie -  stosuje się, gdy uczeń poważnie naruszył normy i zasady panujące w szkole. Upomnienie ma wpływ na  bieżącą ocenę z zachowania i zostaje odnotowane w dzienniku szkolnym. Upomnienia może udzielić wychowawca lub dyrektor szkoły na forum klasy lub szkoły.

Nagana - słowne wyrażenie dezaprobaty dla nieodpowiedniego zachowania lub postępowania. Nagany dokonuje dyrektor szkoły lub wychowawca wobec uczniów całej szkoły i wszystkich nauczycieli. O naganie zostają w sposób pisemny  powiadomieni rodzice lub opiekunowie ucznia, a wychowawca dokonuje odpowiedniego wpisu do dziennika oraz przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem w obecności dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

I. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów

 

W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu najbliżej znajdującej się osobie dorosłej:

· pracownikowi szkoły lub innej osobie dorosłej (np. rodzic) obecnej podczas

zdarzenia;

· nauczycielowi;

· wychowawcy;

· dyrektorowi szkoły.

W sytuacjach objętych procedurami uczeń ma obowiązek podporządkować się  poleceniom wydanym przez wszystkich pracowników szkoły.

 

 

1. Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości

(np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie).

 

Pracownik szkoły

·         Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje przerywa negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary.

·         Rozdziela strony.

·         Ustala granice: nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.

·         Ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju interwencji.

·         Rozmawia z uczniem – zwraca uwagę na jego niewłaściwe zachowanie.

·         Zgłasza zaistniałe zdarzenie wychowawcy klasy.

Wychowawca

·         Wychowawca przeprowadza rozmowę ze sprawcą.

·         W przypadku powtórzenia się niewłaściwego zachowania – dokonuje odpowiedniego wpisu w dzienniku szkolnym (obniżenie bieżącej oceny z zachowania), informuje rodziców o występującym problemie i wypracowuje wspólnie z opiekunami ucznia sposoby rozwiązania problemu.

·         W przypadku uporczywego powtarzania się niewłaściwego, zachowania mimo zastosowania systemu naprawczego dyrektor szkoły udziela upomnienia, co jest powodem obniżenia okresowej lub rocznej oceny z zachowania.

 

2. Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia I zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.).

 

Pracownik szkoły

·         Zdecydowanie, stanowczo, słownie, nie wdając się w dyskusje przerywa negatywne zachowanie sprawcy wobec ofiary

·         Rozdziela strony.

·         Ustala granice: nie dopuszcza do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.

·         Ocenia zagrożenie i podejmuje decyzję o rodzaju dalszej interwencji:

·         udziela pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpiecza miejsce zdarzenia;

·         wzywa pomoc medyczną w razie konieczności.

·         Wzywa wychowawcę (w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły lub jego zastępcę) rozpoczyna procedurę wobec sprawcy zdarzenia.

 

Wychowawca

·         Powiadamia dyrekcję o zaistniałym zdarzeniu.

·         Powiadamia rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia

·         Przeprowadza rozmowę indywidualną ze sprawcą zdarzenia – informuje go o poważnym naruszeniu obowiązujących zasad i o dalszym toku postępowania.

 

Dyrektor szkoły

·         Wzywa rodziców i powiadamia o zaistniałej sytuacji.

·         Ustala okoliczności zdarzenia – wysłuchuje strony.

·         W przypadku poważnego wykroczeniawzywa policję  i/lub przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców i wychowawcy.

·         Wspólnie z wychowawcą decyduje o udzieleniu nagany, odpowiednim zapisie w dzienniku szkolnym oraz obniżeniu rocznej i/ lub okresowej oceny z zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Procedury postępowania w sytuacjach stwierdzenia przemocy ze strony uczniów

 

W tym przypadku stosuje się procedury takie jak w przypadku zachowania agresywnego o dużej szkodliwości.

 

III. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, szarpanie, uderzenia, zniszczenie lub zabranie mienia ucznia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych)

·         Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły lub rodzica, dyrekcja szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami konfliktu.

·         W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z Ustawą z dn. 26 stycznia 1982 r Karta nauczyciela.

 

IV. Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka itp.)

·         Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do nakłonienia ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, że ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu). Jeśli to możliwe należy powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy.

W przypadku dalszej odmowy, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiast należy powiadomić dyrekcję szkoły i podjąć działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom:

·         odizolowanie ucznia;

·         wezwanie rodziców do szkoły i powiadomienie wychowawcy;

·         w razie, gdy narzędzie jest wyjątkowo niebezpieczne (np. broń palna) należy wezwać policję;

·         ewentualna rewizja przeprowadzona przez rodziców i/ lub policję (w obecności rodziców ucznia) dyrektora i wychowawcy.

 

·         Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, powiadamia rodziców  i  dyrektora szkoły o incydencie.

·         Jeśli zachodzi potrzeba rozmowę z rodzicami i uczniem można przeprowadzić z udziałem dyrektora. Rozmowa ma na celu wspólne wypracowanie sposobu rozwiązania problemu np. wskazanie potrzeby zgłoszenia ucznia i/lub rodzinę na terapię lub rozmowę z psychologiem.

·         Obniżenie oceny z zachowania.

V. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły

1. Uczeń nie może używać telefonu komórkowego, jeżeli znajduje się w budynku szkoły.

2. Uczeń może używać telefonu komórkowego jedynie poza budynkiem szkoły lub na prośbę rodziców zgłoszoną wychowawcy klasy.

3. W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły każdy pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon. Telefon jest przekazywany, wychowawcy klasy lub dyrektorowi do depozytu.

4. Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun ucznia.

5. Uczeń, któremu odebrano telefon otrzymuje odpowiedni wpis w dzienniku szkolnym.

6. W przypadku, gdy uczeń używający telefonu komórkowego w budynku szkoły nie odda go pracownikowi szkoły mimo, że zostanie o to przez niego poproszony, otrzymuje naganę wychowawcy klasy, a rodzice zostają poinformowani o zaistniałej sytuacji.

 

VI. Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

 

Nauczyciel

·         Słownie zwraca uwagę na niewłaściwe postępowanie ucznia.

·         Uspokaja sytuację w klasie.

·         W przypadku konfliktu między uczniamirozdziela strony.

·         W przypadku braku reakcji ze strony uczniów- informuje o dalszych konsekwencjach.

·         Dokonuje wpisu do dziennika.

·         Powiadamia wychowawcę klasy (po zakończeniu zajęć).

 

Wychowawca

·         Przeprowadza rozmowę indywidualną i/ lub z całą klasą, zwraca uwagę na niewłaściwe zachowanie i dalsze konsekwencje.

·         W przypadku powtórzenia się zachowania lub czynu o dużej szkodliwości – dokonuje upomnienia, sporządza odpowiednią adnotację w dzienniku szkolnym.

·         W każdym przypadku powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów).

·         W przypadku braku reakcji ze strony ucznia/uczniów na interwencję wychowawcy i rodziców, należy powiadomić dyrekcję szkoły.

·         Obniża ocenę z zachowania.

·         Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.

 

VII. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, opluwanie, przyczepianie karteczek, rzucanie przedmiotami, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły)

 

·         Powiadomienie wychowawcy, dyrektora, rodziców.

·         Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą.

·         Ewentualne powiadomienie policji i sądu rodzinnego.

·         Obniżenie oceny z zachowania oraz odpowiedni wpis do dziennika. 

·         Nagana dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

VIII. Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego

 i cudzej własności

 

·         Interwencja– powstrzymanie sprawców.

·         W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.

·         Wezwanie rodziców.

·         W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.

·         Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.

·         Obniżenie oceny z zachowania w przypadku ustalenia sprawców.

 

 

 

 

 

 

IX. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

 

1.  Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. W razie konieczności odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwo nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela  pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w obecności rodziców i/lub dyrektora szkoły.

6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

W  przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień,  na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

8. W każdym tego typu przypadku uczeń otrzymuje naganę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

 

·         Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

·         O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję.

·         Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

 

 

 

 

XII. Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk

 

·         Powiadomienie dyrektora szkoły.

·         Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.

·         W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.

·         Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.

·         W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji – policja w obecności rodziców ucznia przeprowadza rewizję.

·         Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.

·         Udzielnie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.

·         Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

 

 

 

 

XIII. Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

 

·         Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.

·         Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję.

·         Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.

·         Udzielenie upomnienia i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.

 

XIV. Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia

 

·         W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o nieobecności – ustalenie przyczyny nieobecności.

·         W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu – wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia.

·         W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.

·         W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.

·         Wychowawca udziela upomnienia oraz sporządza odpowiedni zapisu w dzienniku szkolnym.

·         W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.

·         W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia – po dwóch tygodniach nieobecności dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców/prawnych opiekunów o absencji ucznia i nie realizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

·         W przypadku nie reagowania prawnych opiekunów/rodziców na przedłużające się wagary, dochodzi do wizyty wychowawcy w domu ucznia.

·         W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców ucznia dochodzi do wszczęcia postępowania administracyjnego i administracyjnej egzekucji realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący.

·         Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego.

 

 

XV. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku w szkole lub na terenie szkoły.

·         Udzielenie pierwszej pomocy w zależności od potrzeb (np. unieruchomienie kończyny, założenie opaski uciskowej, sztuczne oddychanie).

·         Wezwanie lekarza lub karetki pogotowia (w zależności od potrzeby).

·         Zawiadomienie rodziców o wypadku.

·         Obserwacja poszkodowanego do momentu przyjazdu karetki pogotowia.

·         Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku.

·         Dalsze postępowanie prowadzi dyrektor szkoły zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

 

 

 

XVI. Procedura postępowania w przypadku kradzieży

 

·         Rozmowa wychowawcy z uczniem poszkodowanym celem ustalenia przedmiotu kradzieży i próba ustalenia okoliczności zdarzenia.

·         Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

·         Wezwanie do szkoły rodziców poszkodowanego ucznia i przekazanie im informacji (rodzice podejmują decyzję o zgłoszeniu sprawy policji).

·         Sporządzenie zapisu w dzienniku szkolnym.

·         Jeśli rodzice nie decydują się na zgłoszenie sprawy policji, wychowawca może podjąć próbę ustalenia sprawcy/sprawców czynu.

·         W przypadku ustalenia sprawcy/sprawców należy powiadomić rodziców o zaistniałej kradzieży i wypracować sposób postępowania wobec sprawców/sprawcy.

·         Zobowiązanie ewentualnie ustalonych sprawców do oddania skradzionej rzeczy lub pokrycia kosztów skradzionego przedmiotu.

 

 

 

 

 

 

XVII  Postępowanie w sytuacji zaistnienia na terenie szkoły wypadku lekkiego, nie wymagającego interwencji lekarza

1.Po zaistnieniu zdarzenia, w wyniku którego u ucznia stwierdza się np. stłuczenie, powierzchowne zadrapanie lub zranienie, należy odprowadzić go do pokoju nauczycielskiego zaopatrzonego w apteczkę lub do gabinetu dyrektora celem udzielenia pierwszej pomocy. Jeżeli stan ucznia nie pozwala na przejście nauczyciel lub inny pracownik szkoły, wzywa dyrektora lub inną osobę z obsługi szkoły na miejsce zdarzenia.

2. Uczniowi pomocy udziela osoba mająca przeszkolenie w tym zakresie.

3. Osoba udzielająca pomocy ustala, czy obrażenia ucznia wymagają interwencji lekarskiej – w razie potrzeby wzywa pogotowie ratunkowe.

4. O wypadku i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły i  zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów; ustala z nimi dalsze postępowanie lub podejmuje decyzje o wcześniejszym odebraniu ucznia ze szkoły przed zakończeniem zajęć.

5. Odebrać ucznia wcześniej ze szkoły mogą osobiście rodzice lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia.

5. Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność urządzeń szkolnych, dyrektor/nauczyciel natychmiast wycofuje je z użytkowania.

6. W przypadku zaistnienia wypadku lekkiego nie spisuje się protokołu powypadkowego ani nie zamieszcza informacji o jego zaistnieniu w rejestrze wypadków.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVIII  Postępowanie w sytuacji zaistnienia na terenie szkoły wypadku wymagającego interwencji lekarza

1. Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, należy wezwać pogotowie ratunkowe.

2.Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzieleniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. Zapewniają poszkodowanemu spokój, odsuwają z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewniają poszkodowanemu ciepłe okrycie.

3.Uczniowi nie podaje się żadnych leków bez konsultacji z rodzicami/prawnymi opiekunami.

4.Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję, która bada przyczyny zdarzenia i ustalenia przedstawia osobom zainteresowanym.

5.W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

6. Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel lub inny pracownik szkoły będący na miejscu zdarzenia zabezpiecza miejsca zdarzenia i natychmiast wzywa dyrektora szkoły.

7. Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców/opiekunów prawnych, w razie zgonu policję, organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego.

8. Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

9. Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny zajścia. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

10.Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na zebraniu rady pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX  Procedura postępowania w razie wypadku poza zajęciami edukacyjnymi i/lub poza terenem szkoły (podczas wycieczki, imprezy)

1. Nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem ocenia stan poszkodowanego i podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego i/lub policji, a sam udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu.

2.  O zaistniałym wypadku telefonicznie powiadamia dyrektora oraz rodziców/prawnych opiekunów ucznia.

3. Rodzice poszkodowanego niezwłocznie przybywają na miejsce zdarzenia i przejmują opiekę nad dzieckiem.

4. W razie potrzeby dyrektor powołuje komisję do zbadania okoliczności zdarzenia i współpracuje z organami prowadzącymi ewentualne dochodzenie.

 

XX Procedura postępowania w przypadku złego samopoczucia dziecka/ucznia lub konieczności zażywania leków  

1. W przypadku wystąpienia u ucznia przebywającego na terenie szkoły złego samopoczucia, należy powiadomić o tym rodziców/prawnych opiekunów ucznia. Mają oni obowiązek odebrać osobiście dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę.

2.W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie. Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

3.Uczeń zostaje powierzony opiece lekarskiej (np. lekarzowi karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców/opiekunów prawnych towarzyszy mu nauczyciel lub Dyrektor Szkoły.

4.Każde podanie uczniowi leków w szkole (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) powinno się odbywać na pisemne życzenie jego rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania i okres leczenia. Dziecko zażywa lek w obecności nauczyciela. Jeśli to konieczne inni nauczyciele zostają poinformowani o zaistniałej sytuacji.

 

XXI Procedura postępowania w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

1. Pracownik, który odczuwa nagłe pogorszenie zdrowia natychmiast powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły lub inną osobę dorosłą, która podejmuje decyzję o wezwaniu pomocy lekarskiej lub/i poinformuje o stanie zdrowia najbliższą rodzinę. Dyrektor w wypadku pogorszenia stanu zdrowia  nauczyciela wyznacza innego nauczyciela  na zastępstwo.

2. Jeśli pogorszenie zdrowia następuje nagle podczas prowadzonych przez nauczyciela zajęć, nauczyciel stara się powiadomić o tym nauczyciela sąsiadującego z daną salą lekcyjną, który przejmie opiekę nad uczniami i alarmuje dyrektora szkoły lub inną osobę dorosłą, która podejmie czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy lub/i wezwaniem pomocy lekarskiej.

3. W przypadku nagłej utraty świadomości u nauczyciela prowadzącego zajęcia jeden z uczniów powiadamia o tym fakcie innego nauczyciela sąsiadującego z daną salą lub inną osobę dorosłą, która podejmuje działania opisane w punkcie 1 i 2.

 

 XXII. Procedura postępowania po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby

1. Do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa oraz przeprowadzić ewakuację osób znajdujących się na terenie szkoły i w jej otoczeniu.

2. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

3. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

4. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie celem odnalezienia przedmiotów niewiadomego pochodzenia.

5. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać.

6. Pomieszczenia ogólnodostępne ( strych, klatki schodowe, toalety, piwnice) sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w szkole wyznaczone przez dyrektora.

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, powoli, sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

8. Identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

9. Jak najszybciej należy oddalić  się z miejsca zagrożonego wybuchem na miejsce oddalone o przynajmniej 150 m od zagrożenia (w kierunku Składzistego).

10. Po drodze na miejsce ewakuacji należy informować o zagrożeniu osoby kierujące się w stronę budynku szkoły. Wyznaczone osoby wstrzymują ruch samochodów i osób kierujących się na teren szkoły aż do przybycia odpowiednich służb.

11. Po wyprowadzeniu uczniów i pracowników szkoły w ustalone miejsce należy powiadomić odpowiednie służby o zaistniałej sytuacji zagrożenia.

 

ZAWIADAMIAJĄC POLICJĘ PODAJ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

• rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot),

• treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku,

• numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia,

• opis miejsca i/lub wygląd przedmiotu.

Dyrektor szkoły:

 1. Podejmuje decyzję o ewakuacji. i powiadamia specjalistyczne służby ratownicze.
 2. Ogłasza alarm  (dźwięk syreny) i powiadamia specjalistyczne służby  ratownicze.
 3. Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją) :
 4. Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia dokumentacji szkoły, instalacji, drożność wyjść ewakuacyjnych.
 5. Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych.
 6. Współpracuje ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

Pracownicy obsługi:

 1. Zabezpieczają dokumentację szkoły.
 2. zabezpieczają instalacje gazową, elektryczną i udrożniają wyjścia ewakuacyjne.
 3. Sprawdzają wszystkie pomieszczenia w tym mieszkanie służbowe w szkole.
 4. Po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, pomaga w ewakuacji oraz w utrzymaniu dyscypliny przy wyjściach ewakuacyjnych, oraz w zabezpieczeniu dokumentów szkolnych.
 5. Składają meldunek dyrektorowi – o fakcie opuszczenia budynku szkoły przez wszystkich jej uczestników.

Nauczyciele:

 1. Ogłaszają alarm dla uczniów i nakazują opuszczenie budynku wg poleceń kierującego ewakuacją.
 2. Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów.
 3. Nadzorują zabezpieczenie ważnego mienia i dokumentacji szkoły.
 4. Nauczyciele uczący w chwili ogłoszenia ewakuacji zajmują się bezpiecznym i sprawnym opuszczeniem budynku przez uczniów:

a)      przez chwilę oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.

b)      nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty).

c)      dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich na wyznaczone miejsce  zabierając tylko dziennik lekcyjny, nie zamykając drzwi sal na klucz.

d)     w wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją

 

 1. Nauczyciele nie będący w danej chwili odpowiedzialni za klasę zabezpieczają i sprawdzają pomieszczenia oraz pomagają przy ewakuacji osób. Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostawione dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych, gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając powracaniu uczniów do środka budynku).

Podsumowanie:

Ø  Wybuch jest sytuacją nagłą i nieodwracalną;

Ø  Zdarzają się przypadki, że podłożona bomba zostaje ujawniona przed eksplozją i właściwe zachowanie jest ważne dla przebiegu zdarzenia, jego skutków i działania specjalistów policyjnych;

Ø  Zwracaj uwagę na: nietypowe zachowanie osób na terenie szkoły i wokół budynku, na pozostawione bez opieki przedmioty (teczki, paczki, pakunki itp.), osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku i okoliczności, samochody zaparkowane na dłuższy postój, do których się nikt nie przyznaje;

Ø  Informuj o swoich podejrzeniach i spostrzeżeniach osoby kompetentne na terenie szkoły;

Ø  Jeśli jesteś osobą, która dowiedziała się o podłożeniu ładunku wybuchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie zgłoś ten fakt dyrektorowi szkoły, jednostce prowadzącej szkołę lub jednostce policji; informacji takiej nie należy przekazywać osobom trzecim, aby nie wzbudzić paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego

Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których

nastąpiło nieprzewidziane, bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia w konsekwencji

katastrofy, awarii, pożaru lub innych zdarzeń.

 

Dyrektor szkoły:

 1. Podejmuje decyzję o ewakuacji. i powiadamia specjalistyczne służby ratownicze.
 2. Ogłasza alarm  (dźwięk syreny) i powiadamia specjalistyczne służby  ratownicze.
 3. Organizuje i kieruje akcją ratowniczą (ewakuacją) :
 4. Nakazuje uruchomienie elementów zabezpieczenia dokumentacji szkoły, instalacji, drożność wyjść ewakuacyjnych.
 5. Wprowadza zakaz wejścia i wjazdu na teren szkoły osób postronnych.
 6. Współpracuje ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi.

Pracownicy obsługi:

 1. Zabezpieczają dokumentację szkoły.
 2. Zabezpieczają instalację gazową, elektryczną i udrożniają wyjścia ewakuacyjne.
 3. Sprawdzają wszystkie pomieszczenia w tym mieszkanie służbowe w szkole.
 4. Po upewnieniu się o drożności dróg i wyjść ewakuacyjnych, pomaga w ewakuacji oraz w utrzymaniu dyscypliny przy wyjściach ewakuacyjnych, oraz w zabezpieczeniu dokumentów szkolnych.
 5. Składają meldunek dyrektorowi – o fakcie opuszczenia budynku szkoły przez wszystkich jej uczestników.

Nauczyciele:

 1. Ogłaszają alarm dla uczniów i nakazują opuszczenie budynku wg poleceń kierującego ewakuacją.
 2. Nadzorują przebieg ewakuacji uczniów.
 3. Nadzorują zabezpieczenie ważnego mienia i dokumentacji szkoły.
 4. Nauczyciele uczący w chwili ogłoszenia ewakuacji zajmują się bezpiecznym i sprawnym opuszczeniem budynku przez uczniów:

a)      przez chwilę oczekują przy uchylonych drzwiach klasowych na przekazywaną sygnałem alarmowym informację o rodzaju i miejscu zagrożenia.

b)      nakazują uczniom pozostawienie wszystkich rzeczy osobistych w klasie (teczki, zeszyty).

c)      dokonują przeliczenia uczniów przed opuszczeniem klasy i wyprowadzają ich na wyznaczone miejsce  zabierając tylko dziennik lekcyjny, nie zamykając drzwi sal na klucz.

d)     w wyznaczonym miejscu ewakuacji ponownie sprawdzają obecność uczniów po czym niezwłocznie przekazują informacje o stanie osobowym uczniów Dyrektorowi Szkoły – o wszelkich różnicach powiadamiają kierującego ewakuacją.

 1. Nauczyciele nie będący w danej chwili odpowiedzialni za klasę zabezpieczają i sprawdzają pomieszczenia oraz pomagają przy ewakuacji osób. Nauczyciele przebywający w pokoju nauczycielskim, którzy nie mają lekcji zabierają pozostawione dzienniki lekcyjne, przechodzą w kierunku poszczególnych wyjść ewakuacyjnych, gdzie ukierunkowują ruch ewakuacji na zewnątrz (zapobiegając powracaniu uczniów do środka budynku).

 

 

 

Uczniowie:

 

Każdy uczeń przebywający w klasie na zajęciach lekcyjnych, po usłyszeniu alarmu ewakuacyjnego powinien bezwzględnie dostosować się do poleceń nauczyciela, w tym:

- ustawić się w sposób uporządkowany (dwuszereg) w kierunku wyjścia z klasy;

- na komendę nauczyciela, bez paniki, żwawym krokiem (nie biegiem) w sposób uporządkowany udać się do wyjścia ewakuacyjnego;

- niezwłocznie meldować nauczycielowi o przypadkach szczególnych, np.: przekazać znane informacje o uczniach przebywających poza klasą (np. w toalecie), zgłaszać natychmiastowo przypadki zasłabnięcia, omdlenia itp.;

- po wyjściu z obiektu szkoły ustawiać się w wyznaczonym  miejscu  i nie oddalać się od grupy (w miejscu zbiórki).

 

 

Konserwator:

 

- wyłącza główne zasilanie elektryczne obiektu  i przystępuje do likwidacji zagrożenia  własnymi środkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIV. Procedura zapobiegania lub zwalczania w szkole wszawicy

·         W sytuacji podejrzenia  lub stwierdzenia wystąpienia wszawicy w szkole dyrektor zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci oraz pracowników szkoły z zachowaniem zasad intymności (kontrola indywidualna w wyznaczony pomieszczeniu).

·         Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej w porozumieniu z dyrektorem.

·         O terminie planowanej kontroli zostają poinformowani rodzice uczniów.

·         Osoba przeprowadzająca kontrolę po stwierdzeniu wszawicy zawiadamia rodziców danych uczniów o konieczności podjęcia działań higienicznych skóry głowy i w razie potrzeby instruuje o sposobie działań I zasięgu prowadzonych zabiegów oraz monitoruje skuteczność działań.

·         Osoba przeprowadzająca kontrolę informuje dyrektora o wynikach kontroli i skali zjawiska.

·         Dyrektor lub osoba upoważniona informuje rodziców wszystkich uczniów o stwierdzeniu wszawicy, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

·         W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatów) dyrektor w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

·         Osoba odpowiedzialna za kontrolę po upływie 7 – 10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

·         W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zaleconych działań pielęgniarka zawiadamia o tym fakcie dyrektora w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków ( zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

 

 

 

 

O obowiązujących procedurach w sytuacjach zagrożenia szkoła informuje rodziców na spotkaniach z rodzicami. Powyższe procedury są dostępne w pokoju nauczycielskim,  w dokumentacji szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.