jesteś na: Strona głównaDokumentacjaProcedura dopuszczenia programow nauczania do uzytku szkolnego

 Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Maciejowej

 

 

Procedura dopuszczenia programów nauczania

 do użytku szkolnego

 

I.                   Podstawa prawna

1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – dalej zwana ustawą.

2.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – dalej zwane rozporządzeniem.

 

II.                Cel procedury

Celem procedury jest dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

III.             Zakres procedury

Procedura reguluje zasady postępowania wszystkich zainteresowanych stron (nauczycieli, dyrektora) w procesie wyboru i dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego.

 

IV.             Tok postępowania

 1. Program nauczania ogólnego dopuszcza do użytku szkolnego dyrektor, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Program nauczania ogólnego obejmuje co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy  przedmiotu, modułu lub ich części.
 3. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
 4. Opracowany, wybrany lub zmodyfikowany program musi spełniać warunki opisane w rozporządzeniu. W związku z tym przy ocenie opracowanego lub wybranego programu nauczyciel powinien posłużyć się „Arkuszem oceny programu” (załącznik nr 1).
 5. Wniosek o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania nauczyciel lub grupa nauczycieli przedstawia dyrektorowi dla danej klasy raz – na początku etapu kształcenia. Program dopuszcza się na cykl kształcenia (załącznik nr 2a, 2b).
 6.  W kolejnych latach szkolny zestaw programów jest aktualizowany, ale jeżeli program nie ulega zmianie, nie ponawiamy wniosku.
 7. Wniosek, o którym mowa w pkt 5 nauczyciel lub zespół nauczycieli przedkłada dyrektorowi szkoły do 15 maja każdego roku, dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, wg wzoru (załącznik nr 2a, 2b).

Dyrektor szkoły dokonuje analizy przedstawionych wniosków i w ciągu 14 dni podejmuje

decyzję o dopuszczeniu programu do użytku.

8. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia, dyrektor zwraca się o opinię o programie do doradcy zawodowego lub nauczyciela mianowanego, dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony.

      O swojej decyzji dyrektor informuje zainteresowanego nauczyciela ustnie.

      Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, jednak nie później niż do 30 maja i powinna zawierać w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

9.  W przypadku pozytywnej opinii, dyrektor postępuje jak w pkt 7.

10. W przypadku opinii negatywnej, dyrektor do dnia 10 czerwca informuje pisemnie (załącznik nr 5) zainteresowanego nauczyciela o powodach negatywnej opinii i zaleca wybór innego programu lub dokonanie zmiany w programie zaopiniowanym negatywnie (w zależności od treści opinii) w terminie do 24 czerwca.

11. Powtórnie wybrany lub zmodyfikowany program podlega powtórnemu postępowaniu.

 1. Na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły zasięga opinii Rady na temat przedstawionych programów kształcenia ogólnego. Opinia wyrażana jest poprzez głosowanie.
 2. Dyrektor po wysłuchaniu wszystkich opinii, w terminie do 31 sierpnia każdego roku, dopuszcza do użytku szkolnego wszystkie przedstawione programy. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny zestaw  programów nauczania na dany rok.
 3. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku.
 4. Dopuszczony program nauczania podlega ewaluacji po każdym roku jego wykorzystania. Ewaluacji dokonują autorzy programu, a wnioski przedstawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej w terminie do 30 czerwca każdego roku.

 

V.                Załączniki

 1. Arkusz oceny programu (dla nauczyciela)

2a, 2b. Wniosek i decyzja pozytywna o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania

 1. Pozytywna opinia (przykład opinii wydanej przez nauczyciela np. dyplomowanego)
 2. Negatywna opinia ((przykład opinii negatywnej wydanej przez nauczyciela np. dyplomowanego)
 3. Informacja o negatywnej opinii

 


Załącznik nr 1. Arkusz oceny programu

 

ARKUSZ OCENY PROGRAMU WYBRANEGO DO REALIZACJI

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA…………………………………………………………………….

NAUCZANY PRZEDMIOT ………………………………………………………………………………

NAZWA PROGRAMU ……………….......................................................................................................

AUTOR ………………………………………………………………………………………………...….

LICZBA GODZIN DANEGO PRZEDMIOTU W CYKLU KSZTAŁCENIA ……...................................

 

Lp.

Lista kontrolna (wg rozporządzenia z dnia 8 czerwca 2009 roku)

TAK

NIE

1.        

Czy program zawiera szczegółowe cele kształcenia?

 

 

2.        

Czy program zawiera szczegółowe cele wychowania?

 

 

3.        

Czy program zawiera treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

 

 

4.        

Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy? 

 

 

5.        

Czy program zawiera sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany?

 

 

6.        

Czy program zawiera opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego — opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań?

 

 

7.        

Czy program zawiera propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia?

 

 

8.        

Czy program jest poprawny pod względem merytorycznym?

 

 

9.        

Czy program jest poprawny pod względem dydaktycznym?

 

 

10.     

Czy baza dydaktyczna szkoły umożliwia realizację programu?

 

 

11.     

Czy realizacja programu zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki odbywania zajęć?

 

 

12.     

Czy program uwzględnia zadania z programu wychowawczego szkoły?

 

 

13.     

Czy program uwzględnia zadania z programu profilaktycznego szkoły?

 

 

14.     

Czy program jest opracowany na optymalną liczbę godzin realizacji?

 

 

15.     

Czy program nie zawiera materiałów reklamowych, innych niż informacje o publikacjach edukacyjnych?

 

 

16.     

Inne uwagi o programie:

 

 

 

 

 

         

 


Załącznik nr 3. Pozytywna opina

 

..................................., .....................

                                                                                  miejscowość               data                             

..........................................................

imię i nazwisko nauczyciela

………………………………………….

szkoła

                                                                            Dyrektor

                                                                      Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi

                                                                             w Maciejowej                

 

           W odpowiedzi na Pana pismo z dnia ..............nr.................. w sprawie wyrażenia opinii o programie nauczania zatytułowanym ................................................ autorstwa ................................. przeznaczonym do nauczania ...........................w klasie ........................... w latach ............................. informuję, że dokonano analizy wyżej wymienionego programu zgodnie z zatwierdzonym przez Pana arkuszem kontrolnym.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że przedstawiony program spełnia wymagania określone w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89 poz. 730), a w szczególności jest zgodny z podstawą programową nauczania ..................................................... określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17 ).W związku z powyższym, przedstawiony program

OPINIUJĘ POZYTYWNIE

 

...........................................................................

                                                                                       podpis

Załącznik:

Arkusz oceny programu


Załącznik nr 4. Negatywna opina  

 

..................................., .....................

miejscowość                  data)        

..........................................................

imię i nazwisko nauczyciela

 

..........................................................

nazwa szkoły

 

                                                                                        Dyrektor

                                                                            Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi

                                                                                              w Maciejowej                       

 

           W odpowiedzi na Pana pismo z dnia .....................nr.................. w sprawie wyrażenia opinii o programie nauczania zatytułowanym ..................................... autorstwa ............................................ przeznaczonym do nauczania .......................................w klasie ........................... w latach ….............. informuję, że dokonano analizy wyżej wymienionego programu zgodnie z zatwierdzonym przez Pana arkuszem kontrolnym.

Po przeprowadzonej analizie zespół stwierdził, że przedstawiony program nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89 poz. 730), a w szczególności:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym,  przedstawiony program

OPINIUJĘ NEGATYWNIE

 

...........................................................................

                                                                                       podpis

Załącznik:

Arkusz oceny programu

 

Załącznik 5. Informacja o negatywnej opinii

 

 

..................................., .....................

(miejscowość                  data)        

 

 

 

                                                                      Pani/Pan …………………………                               

 

           W odpowiedzi na Pani/Pana wniosek z dnia ..............................  o dopuszczenie do użytku szkolnego programu nauczania ................................................., informuję, że działając w oparciu o § 4. ust. 2. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89 poz. 730) , dyrektor zasięgnął opinii ....................…………........................................................................................

Przeprowadzona przez .............................................................. analiza programu, wykazała, że program nie spełnia wymagań określonych w § 4 ust.1 wyżej wymienionego rozporządzenia, a w szczególności:

.................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

W związku z tym proszę o modyfikację programu i dostosowanie do wymagań rozporządzenia oraz do grupy uczniów, dla których jest przeznaczony, lub proszę dokonać wyboru innego programu spełniającego ww. warunki.

Ostateczny termin przedstawienia wybranego programu upływa 20 sierpnia ………………….roku.

 

...........................................................................

 

                                                                                       podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

Załącznik 2a

WNIOSEK DO DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KINGI W MACIEJOWEJ

O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA

 

ETAP EDUKACYJNY: …………………………………………
LATA SZKOLNE: ………………………………………………

Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty          (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256 z póź. zmianami), w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia                  21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  (Dz. U. poz. 752) wnioskuję/my o dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego.

 

A. ( WYPEŁNIA NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELE )

 

I. NAZWA PROGRAMU:

 

 

II. AUTOR/AUTORZY PROGRAMU:

 

 

III. REALIZOWANY PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY:

 

TAK

NIE

a) samodzielnie

 

 

b) we współpracy z innymi nauczycielami

 

 

c) przez innego autora (autorów)

 

 

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez nauczyciela zmianami

 

 

 

 

 

IV. DYSPOZYCJE DO ANALIZY PROGRAMU

TAK

NIE

Program wychowania przedszkolnego zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

 

 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

 

 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,

 

 

d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

 

 

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej.

 

 

Program przedstawiono do zaopiniowania.

 

 

Program uzyskał pozytywną opinię nauczyciela:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu,

 

 

2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

 

 

Krótki opis zmian, w przypadku dokonania modyfikacji w programie:

 

 

 

Inne uwagi dotyczące wyboru programu:

 

 

 

PODPIS NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELI......................................................................................

 

 

Data złożenia wniosku……………………….

 

 

B. ( WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY)

 

V. Kieruję do zaopiniowania przez:

 

TAK

NIE

Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.

 

 

Doradcy zawodowego,

 

 

Nie wymaga dodatkowego opiniowania

 

 

 

 

DECYZJA DYREKTORA

 

Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty               (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami) w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 752) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia …………………………..

dopuszczam

wyżej wymieniony program do użytku szkolnego, wpisując go do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej pod numerem: …………………………..

 

 

                                                                                                      ……………………………….                                                                                                              

                                                                                                                                     (pieczęć i podpis dyrektor Maciejowa, ………………….. 20……….

 

 

 

Załącznik 2b

WNIOSEK DO DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. KINGI W MACIEJOWEJ

O DOPUSZCZENIE PROGRAMU NAUCZANIA

 

ETAP EDUKACYJNY: …………………………………………
LATA SZKOLNE: ………………………………………………

Na podstawie Art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty          (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256 z póź. zmianami), w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia                  21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  (Dz. U. poz. 752) wnioskuję/my o dopuszczenie programu nauczania do przedmiotu kształcenia ogólnego.

A. ( WYPEŁNIA NAUCZYCIEL/NAUCZYCIELE )

 

I. NAZWA PROGRAMU:

 

 

II. AUTOR/AUTORZY PROGRAMU:

 

 

III. REALIZOWANY PROGRAM ZOSTAŁ OPRACOWANY:

 

TAK

NIE

a) samodzielnie

 

 

b) we współpracy z innymi nauczycielami

 

 

c) przez innego autora (autorów)

 

 

d) przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez nauczyciela zmianami

 

 

 

 

IV. DYSPOZYCJE DO ANALIZY PROGRAMU

TAK

NIE

Program nauczania ogólnego obejmuje, co najmniej jeden etap edukacyjny i dotyczy edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, bloku przedmiotowego lub ich części       (niepotrzebne skreślić).

 

 

Program nauczania ogólnego zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej dla przedmiotu (edukacji):

 

 

Program nauczania ogólnego zawiera:

a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

 

 

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

 

 

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

 

 

d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego — opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

 

 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.

 

 

Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym, w szczególności uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej.

 

 

Program przedstawiono do zaopiniowania.

 

 

Program uzyskał pozytywną opinię nauczyciela:

1) nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony,

 

 

2) konsultanta lub doradcy metodycznego,

 

 

3) zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznych szkół.

 

 

Krótki opis zmian, w przypadku dokonania modyfikacji w programie:

 

 

Inne uwagi dotyczące wyboru programu:

 

 

PODPIS NAUCZYCIELA/NAUCZYCIELI......................................................................................

 

Data złożenia wniosku……………………….

 

 

B. ( WYPEŁNIA DYREKTOR SZKOŁY)

 

V. Kieruję do zaopiniowania przez:

 

TAK

NIE

Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony

 

 

Doradcy zawodowego

 

 

Zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo – zadaniowego

 

 

Nie wymaga dodatkowego opiniowania

 

 

 

 

 

 

 

DECYZJA DYREKTORA

 

Na podstawie art. 22a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty               (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ze zmianami) w związku z § 2. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. poz. 752) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia …………………………..

Dopuszczam

wyżej wymieniony program do użytku szkolnego, wpisując go do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Maciejowej pod numerem: …………………………..

 

 

……………………………….                                                                                                             

                                                                                                                                     (pieczęć i podpis dyrektora)

                    

Maciejowa, ………………….. 20…. r.