jesteś na: Strona głównaDokumentacjaKoncepcja pracy szkoły

 

Koncepcja pracy

Szkoły Podstawowej

im. Świętej Kingi w Maciejowej

na lata 2013 - 2018

 

   

Zatwierdzona przez radę pedagogiczną 29 sierpnia 2013 r.

 

 

Koncepcja pracy szkoły to pomysł na siebie, ogólny zarys działania pełniący rolę drogowskazu. Koncepcja dotyczy wartości edukacyjnych służących rozwojowi ucznia.

 

SPIS TREŚCI:

 

I. PODSTAWA PRAWNA

II. INFORMACJE O SZKOLE

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY 

IV. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

V. EWALUACJA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA – dokumenty służące do opracowania koncepcji pracy szkoły

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian).

 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).

 

4. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ((Dz.U. 2006/97/674, 170/1218, 220/1600, 2007/17/95, 80/542, 102/689, 158/1103, 176/1238, 191/1369, 247/1821, 2008/145/917, 227/1505, 2009/1/1, 56/458, 67/572, 97/800, 213/1650, 219/1706).

 

5. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 XI 1989 r. (Dz. U. 1991/120/526, 2000/2/11) o prawach dziecka.

 

6. Statut szkoły.

 

7. Program wychowawczy.

 

8. Program profilaktyczny.

 

9. Roczny plan rozwoju szkoły.

 

 

 

II. INFORMACJE O SZKOLE

Nazwa i adres:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej

Maciejowa 83, 33-336 Łabowa

 

Budynek szkolny oddano do użytku w lutym 1992 r.

 

Budynek szkoły jest jednopiętrowy z zagospodarowanymi piwnicami. Niedawno wymieniono stolarkę okienną w salach lekcyjnych.

 

Szkoła posiada:

·        pracownię informatyczną z 15 stanowiskami komputerowymi;

·        dwie sale dla oddziałów przedszkolnych;

·        trzy sale dla klas młodszych wyposażone w wykładziny i możliwość pozostawienia podręczników i innych przyborów szkolnych ucznia;

·        trzy sale lekcyjne dla klas 4 – 6;

·        salę gimnastyczną oddaną do użytku  w 2011 r.;

·        salkę do gimnastyki korekcyjnej;

·        bibliotekę szkolną;

·        jadalnię połączoną ze świetlicą wyposażoną w pianino i nagłośnienie;

·        kuchnię;

·        przebieralnie na lekcje WF-u, kabiny prysznicowe;

·        szatnię dla dzieci przedszkolnych;

·        szatnię dla uczniów kl. 1- 6;

·        toalety na każdym piętrze dla dziewcząt i chłopców oraz przy sali gimnastycznej;

·        teren trawiasty;

·        plac zabaw dla dzieci;

·        salę tradycji (zawierającą eksponaty z dawnej szkoły, sprzęty gospodarstwa domowego, gabloty z pamiątkami po Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej), zdjęcia, przykłady dawnego wystroju wnętrz itp.);

·        salkę teatralną (gromadzącą pomoce, rekwizyty, dekoracje do inscenizacji

     i przedstawień);

·        pokój nauczycielski;

·        sekretariat;

·        gabinet dyrektora.

 

 

 

III. MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

„Nie lękajcie się świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”.

                                                                                                        Jan Paweł II

 

Wprowadzanie uczniów w świat wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich zgodnych

z wyznawanymi przez rodziców, uczniów i nauczycieli wartościami jest podstawą do przygotowania ucznia do odpowiedzialnego życia  i właściwego funkcjonowania
w społeczeństwie. Szkoła ma być przedłużeniem wychowania w rodzinie, ma wspierać rodziców i w razie potrzeby oraz możliwości ukierunkowywać proces wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. Ma dawać szansę rozwoju każdemu młodemu człowiekowi, pomagać w rozwijaniu talentów, okazywać pomoc w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej.

 

Chcemy, aby nasi uczniowie:

v byli przygotowani do podjęcia nauki na wyższym szczeblu kształcenia;

v stosowali wiedzę w praktyce;

v potrafili przezwyciężać bariery emocjonalne i umieli radzić sobie w trudnych sytuacjach;

v odróżniali dobro od zła;

v odznaczali się wrażliwością  i umieli akceptować ludzi o odmiennych przekonaniach      i równocześnie umieli przeciwstawić się zauważanym niewłaściwym postawom            życiowym;

v dążyli do realizacji własnych marzeń i aspiracji na miarę swoich możliwości.

 

Chcemy, aby rodzice uczniów:

v byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły;

v wspomagali naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą;

v uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

 

Chcemy, aby nauczyciele:

v sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia przez własny przykład;

v rozwijali samodzielność i poczucie odpowiedzialności ucznia;

v nauczyli ogólnej kultury;

v uczyli szacunku dla każdego człowieka;

v rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem;

v szczególnie opiekowali się trudnym uczniem i zdolnym;

v jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki;

v uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników
i środki masowego przekazu.

 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej jest szkołą przyjazną, bezpieczną
i promującą zdrowy styl życia.

 

Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni.

 

Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie.

 

Pamięta o przeszłości narodu i korzeniach polskiej kultury narodowej wyrosłej z europejskiej kultury łacińskiej.

 

Inspiruje do pracy nad własnym rozwojem intelektualnym, duchowym, moralnym
i estetycznym.

 

Uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.

 

W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

 

Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.

 

 

Zakładane cele odnoszą się do głównych kierunków pracy szkoły:

 

1. Przygotowywanie ucznia do funkcjonowania w świecie odpowiedzialności przez:

v podnoszenie poziomu kształcenia przez systematyczne badanie efektów kształcenia
i osiągnięć edukacyjnych uczniów, w tym analiza wyników sprawdzianów zewnętrznych i wdrażanie wniosków do pracy przez poszczególnych nauczycieli;

v podnoszenie poziomu pracy nauczycieli przez m.in. wymianę doświadczeń, unowocześnianie procesu dydaktycznego;

v współpracę z partnerami szkoły we wspieraniu wszechstronnego rozwoju ucznia
i wzbudzaniu poczucia odpowiedzialności za siebie, innych ludzi oraz środowisko;

v włączanie rodziców w procesy zachodzące w szkole.

 

2. Rozwijanie talentów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych:

v promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych przez stwarzanie im okazji do reprezentowania szkoły podczas konkursów, przeglądów,  imprez środowiskowych
i szkolnych;

v wzmocnienie aktywności uczniów przez poszerzanie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz umożliwianie uczniom wyrażania swojego zdania na temat pracy szkoły i podawania propozycji zmian.

 

3. Wprowadzanie w świat wartości przez:

v kształtowanie odpowiednich postaw i systemu wartości w oparciu o wzór patronki
i przykład własny nauczycieli oraz personelu pomocniczego;

v kształtowanie postaw prospołecznych oraz postawy poszanowania wobec ludzi
o odmiennych poglądach i sposobie życia.

 

 

 

4. Budzenie postaw patriotycznych przez:

v ukazywanie wzorów do naśladowania pochodzących z historii Polski, a szczególnie
z lokalnego środowiska;

v kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przez:

v stworzenie spójnych zasad bezpiecznego przebywania na terenie szkoły, eliminowanie przejawów agresji i przemocy;

v promowanie zdrowego stylu życia przez współpracę z ośrodkiem zdrowia, inicjowanie działań dostarczających uczniom informacji na temat zachowań ryzykownych oraz alternatywnych form spędzanie wolnego czasu;

v określenie czytelnego zestawu praw i obowiązków uczniów i nauczycieli (regulaminy, procedury).

 

IV. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE

 

Procesy zachodzące w szkole mają charakter zorganizowany i sprzyjają uczeniu się. Kształtowane są postawy uczniów przez podejmowane planowe działania wychowawcze.
W szkole funkcjonuje „Program wychowawczy” będący podstawą do konstruowania planów wychowawczych dla danych zespołów klasowych. Działania są analizowane, a wnioski wdrażane w życie. Podejmuje się działania prowadzące do zmniejszania skutków negatywnych zachowań oraz zapobiegające potencjalnym zjawiskom negatywnym. Nauczyciele dokonują oceny skuteczności swojej pracy, obserwują uczniów, wspólnie analizują poszczególne przypadki i planują modyfikacje podejmowanych działań, poszukują nowych rozwiązań. Pokazywane są uczniom pozytywne wzorce i autorytety. Działania mające na celu podniesienie jakości pracy szkoły zaplanowane są w „Rocznym planie rozwoju szkoły” oraz w „Programie profilaktyki”.

Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się i wraz z uczniami tworzą atmosferę sprzyjającą procesom edukacyjnym. W szkole opracowywuje się sposoby
i materiały informujące o ofercie edukacyjnej i osiągnięciach szkoły (strona internetowa szkoły, gazetki ścienne, informacje dla rodziców podczas zebrań ogólnych, apele szkolne, prowadzenie kroniki szkolnej i kronik klasowych). Prowadzi się działania pokazujące wartość uczenia się przez całe życie (nagradzanie i promowanie uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu, motywowanie do podejmowania wysiłku przez pokazywanie ich mocnych stron, przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych, przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych i występów artystycznych).

 

 

V. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

Ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów jest prowadzona przede wszystkim poprzez:

v prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej;

v obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

v kontrolowanie realizacji godzin z Karty Nauczyciela na podstawie dzienników zajęć i sprawozdań nauczycieli;

v monitorowanie realizacji podstawy programowej;

v ewaluację wewnątrzszkolną;

v analizę sprawozdań z pracy kół zainteresowań, zajęć dodatkowych odbywających się
w szkole, realizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych.

 

Ewaluacja koncepcji pracy szkoły prowadzona jest zgodnie z potrzebami wynikającymi ze specyfiki szkoły oraz zmianami w dokumentacji prawa oświatowego. Podczas spotkań rady pedagogicznej dokonuje się oceny koncepcji pracy szkoły, wypracowuje się wnioski do dalszej pracy i wdraża je. Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służą wnioski z nadzoru pedagogicznego i obserwacji oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzanej w wybranych obszarach.