jesteś na: Strona głównaDokumentacjaStatut Szkoły

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚWIĘTEJ KINGI
W MACIEJOWEJ

SPIS TREŚCI
 
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ KINGI
W MACIEJOWEJ
 
 
 
§ 1.
1.    Pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Maciejowej, zwana dalej „szkołą”.
2.    Patronem szkoły jest Święta Kinga.
3.    Szkole nadał imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4.    Szkoła osiada sztandar, który może być prowadzony na ważne uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze historyczno-patriotycznym.
5.    Siedzibą szkoły jest budynek znajdujący się w miejscowości Maciejowa, gmina Łabowa.
6.    Granicę obwodu stanowi granica administracyjna wsi: Maciejowi i Składziste.
7.    Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Łabowa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie z Delegaturą w Nowym Sączu.
8.    Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat.
9.    Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
10. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do szkoły na pisemny wniosek rodziców decyzją dyrektora.
11. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, w którym dzieci w wieku 5 i 6 lat na wniosek rodziców i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odbywają obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
 
 
 
§ 2.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniając Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyczny i Program Rozwoju Szkoły, a w szczególności:
1)    przekazywanie uczniom podstawowych wartości moralnych, tradycji
i dziedzictwa kulturowego;
2)    przekazywanie wiedzy i umiejętności umożliwiających funkcjonowanie
w społeczeństwie z pożytkiem dla siebie, rodziny, narodu i państwa;
3)    stymulowanie rozwoju i ukazywanie dróg samorealizacji oraz potencjalnych możliwości istniejących w każdym człowieku;
4)    rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowań możliwych do aktualizacji w ciągu całego życia;
5)    kształtowanie umiejętności kierowania, współdziałania, podejmowania odpowiedzialności i wspólnego podejmowania decyzji w sposób właściwy dla społeczeństwa demokratycznego;
6)    uczenie respektowania chrześcijańskiego systemu wartości w oparciu o zasady zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka;
7)    organizowanie w ramach planu zajęć lekcyjnych nauki religii dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas I – VI, przy czym:
a)    nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być zmniejszona do 1 godziny tygodniowo;
b)    uczniowie korzystający z nauki religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć edukacyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Pieczę w tym czasie sprawują nad nimi katecheci i wychowawcy;
c)    rekolekcje będę w każdym roku szkolnym przedmiotem odrębnych ustaleń między proboszczem parafii w Maciejowej a dyrektorem szkoły co najmniej miesiąc wcześniej;
d)    w pomieszczeniach szkolnych dopuszcza się powieszenie krzyża – symbol religijny. Można odmawiać modlitwę przed zajęciami edukacyjnymi i po ich zakończeniu;
e)    nauczyciele religii mogą prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym, których celem jest rozszerzanie wśród uczniów form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
f)     nauczyciele szkoły są zobowiązani do realizacji zadań wynikających
z organizacji i planów pracy szkoły za wyjątkiem pełnienia obowiązków wychowawcy klasy.
 
 
§ 3.
 
 
 1. Innowacją pedagogiczną, zwaną dalej "innowacją", są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
 2. Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu szkoły.
 3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
 4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 5. Innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 6. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
 7. Innowacja nie może naruszać uprawnień ucznia o bezpłatnej nauki, wychowania
  i opieki, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianów określonych w odrębnych przepisach.
 8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
 9. Szczegółowe zasady wdrożenia innowacji określone są w Procedurze wdrożenia innowacji.
 
§ 4.
 
1.    Organ prowadzący szkołę zapewnia jej utrzymanie oraz kadrowe i organizacyjne warunki do pełnej realizacji programów nauczania.
2.     Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w toku 6-letniego cyklu kształcenia oraz wychowanie przedszkolne dzieci pięcio- i sześcioletnich (rok zerowy) zgodnie
z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach podstawowych
i o wychowaniu przedszkolnym dzieci pięcio- i sześcioletnich określonych przez MEN.
3.    Szkoła zapewnia wszystkim uczniom bezpłatne nauczanie, powszechną dostępność oraz jednolite warunki zdobywania wiedzy, kształtowania swojej osobowości, nabywania umiejętności i nawyków, opieki i ochrony zdrowia.
4.     Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
5.     Nauczyciele realizują szkolne programy nauczania zgodnie z obowiązującą podstawą programową.
6.     Nauczyciele realizują wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikacji i promowania zgodny z obowiązującym rozporządzeniem MEN.
 
 
 
§ 5.
 
1.   Szkoła kierowana jest przez dyrektora szkoły, który odpowiada za sprawne jej funkcjonowanie, a w szczególności za:
1)    działalność dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3)    sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
4)    realizację uchwał rady pedagogicznej w ramach jej kompetencji stanowiących;
5)    prawidłowe wykorzystanie i dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców, a także za organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły;
6)    przygotowanie dla uczniów propozycji zajęć wychowania fizycznego określonych przez MEN;
7)    wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy i przepisów szczególnych.
2.    Dyrektor posiada dodatkowe kompetencje kierownika zakładu pracy, które dotyczą
w szczególności:
1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;
2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
3)    występowanie z wnioskami - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej -
w sprawach nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3.    Do zadań dyrektora szkoły należy m. in. wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
4.    Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze do 6 dni.
5.    Dyrektor szkoły wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia
i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci
i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 
 
§ 6
 
1.    W szkole działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą pracownicy pedagogiczni,
a jej przewodniczącym jest dyrektor szkoły.
2.    Rada pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.
3.    Rada pedagogiczna współpracuje z innymi organami szkoły.
4.    Przepisy regulujące działalność Rady pedagogicznej zawiera Regulamin rady pedagogicznej.
 
 
§7.
 
1.    W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2.    Rada rodziców posiada kompetencje stanowiące i opiniodawcze.
3.    W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziału, wybranym
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wyborów tych dokonuje się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.
4.    Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych.
 
 
§ 8.
 
1.    W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3.    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4.    Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
5.    Samorząd działa w oparciu o regulamin swojej działalności i roczny plan pracy. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 
 
§ 9.
 
1.    W szkole mogą działać na zasadach określonych w prawie oświatowym inne organizacje i stowarzyszenia (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych).
 
 
§ 10.
 
Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi
1.    Wszystkie organy szkoły w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka oraz celami
i zadaniami szkoły.
2.    Organy szkoły w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji określonych w regulaminach działalności.
3.    Dyrektor szkoły koordynuje współdziałanie organów szkoły.
4.    Organy szkoły informują się wzajemnie o planowanych działaniach na dany rok szkolny poprzez przedłożenie swoich planów pracy dyrektorowi szkoły.
5.    Przedstawiciele organów szkoły spotykają się dwa razy w roku szkolnym w celu omówienia istotnych spraw dla funkcjonowania szkoły. Pierwsze spotkanie odbywa się
w pierwszym tygodniu po 15 września.
6.    W uzasadnionych przypadkach, na wniosek jednego z organów, mogą się odbyć dodatkowe spotkania organów szkoły.
7.    Ze spotkań, o których mowa w ust. 5 i 6 sporządza się zwięzły protokół. Protokoły przechowuje dyrektor.
8.    Spory zaistniałe pomiędzy organami szkoły rozstrzyga powołana przez dyrektora komisja.
9.    Komisję tworzą członkowie wytypowani przez każdy organ szkoły.
10. Strona w sporze składa pisemny wniosek do dyrektora szkoły.
11. Komisja wszczyna postępowanie wyjaśniające i rozstrzyga spór w terminie do 30 dni.
12. Komisja w zależności od charakteru sporu może zaprosić kompetentnych doradców.
13. Organem wyższego stopnia w sprawach spornych jest w zależności od rodzaju sporu - organ prowadzący szkołę lub organ nadzorujący.
14. Strona w sporze może odwołać się od decyzji podjętej przez komisję do organu nadrzędnego do 14 dni.
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11.
 
1.    Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
2.    Sprawdzian w VI klasie odbywa się w terminie i na zasadach ustalonych co roku przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
3.    Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły zaopiniowanego przez radę pedagogiczną
 i zatwierdzonego przez organ prowadzący. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
4.    W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz liczbą godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych, a także przedmiotów nadobowiązkowych.
5.    Rozkład zajęć dydaktyczno - wychowawczych realizowany jest w 5 dniach tygodnia.
 
 
§ 12.
 
1.    Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy realizujące program nauczania określony odrębnymi przepisami według planu nauczania zgodnego z ramowym planem nauczania określonym w odrębnych przepisach.
2.    W zależności od liczby uczniów klasy dzieli się na oddziały, których liczebność powinna
w zasadzie wynosić od 25 do 35 uczniów. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeśli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
3.    W przypadku szczególnie trudnych warunków demograficznych dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Łączenie klas lub wybranych zajęć edukacyjnych określa obowiązujące Zarządzenie Wójta Gminy Łabowa w sprawie: zasad dotyczących organizacji pracy szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Łabowa.
4.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły
z uwzględnieniem wymogów zdrowia i higieny pracy.
5.    Tygodniowy rozkład zajęć klas realizujących edukację wczesnoszkolną określa procentowy przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, przestrzegając tygodniowego przydziału czasu pracy.
6.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
 
 
 
§ 13.
 
1.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2.    Rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców może podjąć uchwałę,
w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej, zachowując ogólny czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania w ten sposób, by nie prowadziło to do zwiększenia zatrudnienia nauczycieli ani nie powodowało znaczącego wydłużenia tygodniowego czasu nauki ucznia.
3.    Decyzję dotyczącą podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa przygotowuje dyrektor, opiniuje rada pedagogiczna, podejmuje organ prowadzący szkołę.
4.    Listę przedmiotów, których zajęcia mogą odbywać się w grupach określa ramowy plan nauczania.
5.    Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą odbywać się poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.
6.    Zajęcia te organizowane są z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych
w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.
 
 
 
 
§ 14.
 
1.    W szkole może być tworzony – za zgodą organu prowadzącego – oddział przedszkolny.
2.    Oddział przedszkolny realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
1)    roczne przygotowanie przedszkolne jest obowiązkowe, a czas trwania nauki
w oddziale przedszkolnym wynosi 1 rok szkolny,
2)    w oddziale przedszkolnym może być organizowane zajęcia dodatkowe: nauczanie religii, języka angielskiego, zajęć umuzykalniających,
3)    tygodniowy czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 25 godzin, dziennie – 5 godzin.
a)    godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut,
b)    czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić minimum 30 minut;
4)    sposób zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym określa podstawa programowa.
3.    Oddział przedszkolny organizacyjnie podlega dyrektorowi szkoły.
4.    Oddział przedszkolny mieści się w budynku szkoły.
5.    Praca oddziału przedszkolnego przebiega w oparciu o wybrany przez nauczyciela zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez dyrektora szkoły program wychowania przedszkolnego oraz tygodniowe plany pracy i roczny plan wychowawczy.
 
§ 15.
 
1.    Nadrzędną wartością w wychowaniu przedszkolnym jest wspomaganie
w indywidualnym rozwoju dziecka oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w ścisłym współdziałaniu z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
2.    Podstawowym celem oddziału przedszkolnego jest opieka nad zdrowiem, dbanie
o bezpieczeństwo dzieci, wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka, inicjowanie poczucia tożsamości z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału
i możliwości rozwojowych oraz pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
3.    Zadaniem oddziału przedszkolnego jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizowaniu dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
4.    Oddział przedszkolny zapewnia również:
1)    realizację zaleceń zawartych w opinii lub orzeczeniu wydanych przez poradnie specjalistyczne,
2)    odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
3)    zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych oddziałach przedszkolnych – przedszkolnych w ramach możliwości organu prowadzącego.
5.    Oddział przedszkolny realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej wyznaczonych przez Podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 
 
§ 16.
 
1.    Nauczyciel oddziału przedszkolnego:
1)    realizuje zadania zawarte w § 25.
2)    odpowiada za przeprowadzenie i dokumentowanie gotowości szkolnej oraz przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole do 15 kwietnia;
3)    planuje i organizuje współpracę ze specjalistami odpowiadającymi za pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
4)    współpracuje w zakresie opieki zdrowotnej ze odpowiednimi instytucjami.
 
 
§ 17.
 
1.    Wobec rodziców oddział przedszkolny pełni rolę wspomagająca i integrującą działania wychowawcze:
1)    zaznajamia rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi
i opiekuńczymi;
2)    dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby dziecka;
3)    informuje na bieżąco o jego postępach, wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby;
4)    uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunek i zakres zadań realizowanych
w przedszkolu i w domu;
5)    organizuje dla rodziców doradztwo metodyczne, psychologiczne
i pedagogiczne.
2.    Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
1)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3)    zapewnienia dziecku warunków nauki (miejsca do pracy, odpowiedniego oświetlenia, ciszy itp.) określonych w zezwoleniu – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.
3.    Dodatkowo do obowiązków rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego należy:
1)    przestrzeganie ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego;
2)    przestrzeganie ustaleń związanych z opieką i bezpieczeństwem zawartych
w §18;
3)    powiadomienie szkoły o zmianach w sytuacji rodzinnej dziecka
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
 
 
§ 18.
 
1.    Opiekę nad dziećmi w oddziale przedszkolnym przez cały okres pobytu w szkole sprawuje nauczyciel tego oddziału, który prowadzi w danym czasie zajęcia.
2.    Opiekę nad dzieckiem w drodze do oddziału przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego do domu sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pełnoletnie uprawnione pisemnie przez rodziców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa:
1)    dziecko zostaje przyprowadzone przez opiekuna do sali i oddane pod opiekę nauczyciela;
2)    odebranie dziecka następuje przez osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej do nauczyciela i zgłoszenie faktu odebrania dziecka.
3.    Dzieci powinny być ubezpieczone od nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców. Stawkę ubezpieczenia ustala się corocznie na początku roku szkolnego na walnym zebraniu szkolnego.
4.    W oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie oprócz udzielania w razie konieczności pierwszej pomocy.
5.    W sytuacjach nagłych niezagrażających życiu dziecka nauczyciel zawiadamia
o problemie rodziców (opiekunów prawnych) i ustala z nimi sposób postępowania
z zastrzeżeniem pkt. 2, ppkt 2.
6.    W razie wypadku w szkole lub na terenie szkoły sposób postępowania określają procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów.
7.    W odniesieniu do dziecka z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność podawania mu leków w oddziale przedszkolnym rodzice dziecka zobowiązani są do przedłożenia nauczycielowi-wychowawcy informacji:
1)    na jaką chorobę dziecko choruje;
2)    jakie leki na zlecenie lekarza zażywa – należy podać nazwę leku i sposób dawkowania;
3)    konieczne jest dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia nauczyciela do podawania dziecku leków.
8.    W czasie zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dzieci ponosi osoba prowadząca zajęcia.
9.    Opiekę nad dziećmi, które nie uczestniczą w nauce religii sprawuje wyznaczony nauczyciel.
10. Organizację wycieczek pieszych i autokarowych w oddziale przedszkolnym reguluje Regulamin Wycieczek Szkolnych.
11. Każde wyjście z grupą poza teren szkoły musi być zgłoszone dyrektorowi szkoły lub innemu członkowi Rady Pedagogicznej.
 
 
§ 19.
 
1.    Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny i pracy umysłowej;
2)    opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły
i w czasie innych zajęć pozalekcyjnych;
3)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej;
4)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5)    swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)    pomocy w przypadku trudności i korzystania z poradnictwa psychologiczno– pedagogicznego;
8)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
2.    Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
1)    szanować inne dzieci i osoby dorosłe;
2)    szanować cudzą własność, a szczególnie sprzęty szkolne i pomoce dydaktyczne;
3)    podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;
4)    przestrzegać zasad higieny osobistej;
5)    zgłaszać nauczycielowi swoje problemy i niedyspozycje;
6)    pozostawania na terenie szkoły w czasie zajęć.
3.    Dziecko ma być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 
 
 
 
§ 20.
 
1.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
w szczególności:
1)    z niepełnosprawności;
2)    z niedostosowania społecznego;
3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)    ze szczególnych uzdolnień;
5)    ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6)    z zaburzeń komunikacji językowej;
7)    z choroby przewlekłej;
8)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9)    z niepowodzeń edukacyjnych;
10)z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11)z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2.    Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
3.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
4.    Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
5.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1)    rodzicami uczniów;
2)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;
4)    innymi szkołami;
5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6.    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1)    ucznia;
2)    rodziców ucznia;
3)    dyrektora szkoły;
4)    nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5)    pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6)    poradni;
7)    pracownika socjalnego;
8)    asystenta rodziny;
9)    kuratora sądowego.
7.    W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4)    warsztatów;
5)    porad i konsultacji.
8.    Czas trwania wymienionych w § 20 ust. 7 form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz liczbę uczestników określa aktualne rozporządzenie MEN.
9.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
10. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
11. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
u uczniów:
1)    trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
2)    szczególnych uzdolnień.
12. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy
w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
13. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
14. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w §20 ust.7 planuje on
i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
o którym mowa w § 20 ust.15.
15. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 20 ust.7 dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
16. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w §20 ust.6.
17. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z aktualnymi przepisami.
18. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż wychowawca klasy, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w danym zespole klasowym.
19. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia przez szkoły dokumentacji.
20. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia lub prawnych opiekunów.
21. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów.
22. Zadania specjalistów prowadzących wymienione w &20 ust.7 formy pomocy określa obowiązujące rozporządzenie MEN.
 
 
§21.
 
Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo
i specjalistyczną pomoc materialną
1.    Szkoła zwraca szczególną uwagę na przepisy dotyczące udzielania uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, innymi poradniami, a także ze służbą zdrowia w Łabowej, przy czym:
1)    w ramach współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną dokonuje wstępnej diagnozy uczniów z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, a w szczególności:
a)    udziela pomocy zgodnie ze wskazówkami specjalistów;
b)    ocenia stopień dojrzałości szkolnej dzieci.
2)     prowadzi nauczanie uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego:
a)    dyrektor szkoły podejmuje decyzję o realizacji obowiązku szkolnego uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego w szkole masowej, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej;
b)    uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizują program dostosowany do ich możliwości edukacyjnych i potrzeb psychofizycznych
i otrzymują świadectwa z adnotacją: „
uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający działający w ………..””;
c)    szkoła może udzielić uczniowi dodatkowej pomocy dydaktycznej poza lekcjami
w ramach godzin przeznaczonych na rewalidację lub w ramach zespołów korekcyjno – kompensacyjnych bądź dydaktyczno-wyrównawczych.
2.    Za współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
3.    Organizacja współdziałania z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc dzieciom
i rodzicom polega na:
1)nieodpłatnym korzystaniu z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej zarówno przez uczniów jak i rodziców czy nauczycieli;
2)pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej na wniosek rodziców;
3)współpracy opartej na organizowaniu porad dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
4)konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców;
5)organizowaniu zajęć specjalistycznych takich jak logopedyczne, korekcyjno–kompensacyjne, socjoterapeutyczne i inne zajęcia terapeutyczne;
6)działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
7)współpracy z Wydziałem Prewencji Policji, polegającej na pogadankach, interwencjach
i udziale policji w lekcjach wychowawczych;
8)wnioskowaniu do organu prowadzącego szkołę o przyznanie pomocy materialnej uczniom w formie stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce, zasiłków losowych;
9)organizowaniu pomocy materialnej przez współpracę z zakładami pracy, osobami fizycznymi pragnącymi przekazać darowiznę.
 
 
§ 22.
 
1.    Zadania szkoły w zakresie opieki to:
1) rozpoznawanie specyficznych trudności w nauce, planowanie i wdrażanie odpowiednich form pomocy;
2) rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów i udzielenie pomocy w miarę posiadanych możliwości finansowych.
2.    Szkoła może organizować następujące formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów:
1) nauczanie indywidualne, które stanowi formę kształcenia dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do i daje immożliwość wypełniania obowiązku szkolnego;
2)    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które organizuje się dla uczniów ze środowisk niewydolnych wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia
w opanowaniu programów obowiązkowych przedmiotów nauczania. Na te zajęcia kierowani są uczniowie na wniosek nauczyciela danego przedmiotu, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wychowawcy klasy lub na prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
3)    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które organizuje się dla uczniów, u których nieprawidłowości rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności, przy czym:
a)    zajęcia prowadzą nauczyciele mający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej;
b)    dokumentację tych zajęć stanowi dziennik zajęć, w którym nauczyciel opisuje tygodniowy plan zajęć, alfabetyczny wykaz uczniów, ich frekwencję na zajęciach, indywidualny program pracy z uczniem, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów ucznia oraz wnioski do dalszej pracy;
4)    indywidualny program lub tok nauki, przy czym:
a)    dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez dostosowanie zakresu i tempa ucznia do jego indywidualnych możliwości;
b)    szczegółowe zasady i tryb udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki określa rozporządzenie MEN.
5)    nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego, przy czym:
a)    zajęcia te mogą być prowadzone w grupach klasowych i międzyklasowych
w formie gier i zabaw ogólnorozwojowych dla uczniów klas I - III oraz w formie zajęć rekreacyjno - sportowych dla uczniów klas IV – VI;
b)    w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych;
c)    szczegółowe zasady organizowania przez szkołę nadobowiązkowych zajęć
z wychowania fizycznego regulują odrębne przepisy.
3.    Szkoła umożliwia uczniom rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych nadobowiązkowych w formie kół zainteresowań: przedmiotowych, artystycznych, językowych i zajęć sportowych. Rodzaj i ilość tych zajęć planowana jest
w każdym roku szkolnym i zatwierdzana przez organ prowadzący.
4.    W miarę posiadanych środków, szkoła może organizować pomoc materialną uczniom będącym z powodu warunków rodzinnych lub losowych w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Pierwszeństwo do uzyskania pomocy materialnej mają uczniowie pochodzący z rodzin:
1)    niepełnych;
2)    zastępczych;
3)    wielodzietnych;
4)    objętych opieką społeczną;
5)    patologicznych.
FORMA ZGŁOSZENIA!!! Wywiad środowiskowy… i cuś jeszcze;)
5.    Do uzyskania pomocy materialnej, o której mowa w ust. 4 kwalifikuje uczniów Szkolna Komisja Socjalna, w skład której wchodzą:
1)    dyrektor jako przewodniczący;
2)    wychowawcy wnioskujący o pomoc materialną dla uczniów danej klasy;
3)    opiekun samorządu uczniowskiego.
6.    Uczniów można objąć następującymi formami pomocy:
1)    wnioskowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łabowej o pomoc materialną lub przyznanie zasiłku losowego dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji;
2)    przeprowadzenie akcji charytatywnych w trudnych sytuacjach losowych.
 
STYPENDIA
Stypendium szkolne
O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, pochodzący z rodziny, w której przeciętny dochód miesięczny nie przekroczył 351 zł. netto na osobę. Stypendium to może wynosić od 72,80 zł. do 182 zł. O formie wypłaty (forma finansowa, pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych albo pomoc rzeczowa np. podręczniki), wysokości, sposobie ubiegania się o stypendium szkolne decyduje rada Twojej gminy. Wniosek o przekazanie tego stypendium składa się do 15 września.

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
O stypendium to możesz ubiegać się jeśli masz wysoką średnią ocen lub osiągnięcia sportowe na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Stypendium przyznawane jest przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii szkolnej komisji stypendialnej. Wniosek składa do komisji wychowawca klasy lub sam uczeń. O przyznanie stypendium można starać się nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego semestru. Stypendium to wypłacane jest raz w semestrze, a wysokość zależy od tego jakim budżetem dysponuje szkoła.
 
 
 
 
§ 23.
 
1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki
i profilaktyki.
2.    Wychowawcy klas współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania problemów rozwojowych uczniów. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o możliwościach uzyskania pomocy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.
3.    Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
1)    znajomości celów, zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych w danej klasie i szkole,
2)    znajomości statutu szkoły, w tym szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
3)    uzyskania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej,
4)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i trudności w nauce swego dziecka,
5)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
6)    wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły,
7)    udziału w życiu szkolnym uczniów.
4.    Rodzice mają obowiązek:
1)    uczestniczenia w stałych spotkaniach organizowanych przez wychowawców oraz
w sytuacjach interwencyjnych;
2)    zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3)    zapewniania dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć edukacyjnych.
5.    Spotkania z rodzicami organizowane są:
1)    we wrześniu każdego roku szkolnego w celu:
a)     przekazania informacji o realizacji zadań wynikających z programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki realizowanych w poprzednim roku szkolnym;
b)    zapoznania rodziców z wymaganiami edukacyjnymi ze wszystkich zajęć edukacyjnych;
c)     przedstawienia szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
d)    zapoznania z celami, zadaniami i formami realizacji programu wychowawczego
i szkolnego programu profilaktyki w nowym roku szkolnym;
2)    co najmniej 1 raz w półroczu w celu informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów;
3)    przed końcem półrocza w celu podsumowania postępów w nauce i zachowaniu;
4)    w czasie ustalonym z wychowawcą i nauczycielami;
5)    w miarę potrzeb;
6)    w sytuacjach interwencyjnych na wniosek dyrektor szkoły, wychowawcy klasy lub innych nauczycieli;
7)    na życzenie rodziców danej klasy - z dyrektorem, wychowawcą bądź z innymi nauczycielami.
6.    Szczegółowe zasady współdziałania wychowawców klas i pozostałych nauczycieli ustalają wychowawcy klas i przedstawiają rodzicom na początku roku szkolnego.
7.    Nauczyciele we współpracy z rodzicami wybierają najkorzystniejszą formę współpracy, która może przyjąć formę:
1)    otwartego dnia dla rodziców;
2)    stałego dyżuru nauczycielskiego;
3)    zajęć warsztatowych z określonymi grupami rodziców;
4)    zaproszenia rodziców na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze;
5)    prowadzenia zajęć w grupach mieszanych: uczniowie z rodzicami;
6)    spotkania rodziców z wszystkimi nauczycielami uczącymi w danym oddziale;
7)    inną formę uzgodnioną z dyrektorem szkoły.
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
§ 24.
 
1.    Szkoła zapewnia realizację zadań opiekuńczych odpowiednio do wieku uczniów
i potrzeb środowiska, w związku z tym nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe
i pozalekcyjne są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów powierzonych ich opiece, przy czym:
1)    w przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić opiekę nad uczniami poprzez zorganizowanie zastępstwa lub w szczególnie uzasadnionej sytuacji (braki kadrowe) powierzyć opiekę w formie nadzoru nauczycielowi uczącemu obok klasy pozostającej bez opieki;
2)    nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne są obowiązani do zapewnienia opieki uczniom przed rozpoczęciem zajęć aż do momentu opuszczenia szkoły przez uczniów zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
2.    Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na uczniów:     ’
1)    rozpoczynających naukę w szkole i uczniami klas najmłodszych;
2)    z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku
i innymi schorzeniami;’
3)    którym z powodu różnych warunków losowych potrzebne są szczególne formy opieki.
3.    Dla zapewnienia opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych organizowane są dyżury nauczycielskie przed lekcjami i w czasie przerw międzylekcyjnych.
4.    Plan dyżurów nauczycielskich opiniuje rada pedagogiczna.
5.    Dyżury wynikające z organizacji pracy szkoły pełnią wszyscy zatrudnieni nauczyciele.
6.    Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów zawarte są w Regulaminie dyżurów nauczycielskich.
7.    Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
1)    nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
2)    nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły. W razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły
i zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;
3)    upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, a w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora;
4)    nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
8.    W sytuacji wystąpienia zagrożenia nauczyciele i pracownicy szkoły są zobligowani do postępowania zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami.
9.    Zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów w czasie ich pobytu na terenie szkoły określa Regulamin zachowania się na terenie szkoły.
10. Zasady bezpieczeństwa związane z realizacją zajęć pozaszkolnych i/lub pozalekcyjnych określa Regulamin wycieczek szkolnych.
 
 
 
 
§ 25.
 
1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny za jakość i efekty tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.    Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1)    ochrona życia, zdrowia i bezpieczeństwa uczniów;
2)    rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
3)    prawidłowa realizacja programów nauczania z dążeniem do uzyskiwania jak najlepszych wyników, z uwzględnieniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
4)    realizacja „Programu wychowawczego szkoły” w porozumieniu z wychowawcami
i rodzicami uczniów;
5)    kierowanie się w ocenie uczniów bezstronnością, obiektywizmem oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów;
6)    udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;
7)    podnoszenie kwalifikacji pedagogicznych poprzez różne formy dokształcania oraz aktywny udział w wewnątrzszkolnym i pozaszkolnym doskonaleniu zawodowym;
8)    troska o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny oraz odpowiedzialność za majątek szkolny powierzony jego opiece;
9)    aktywne wspieranie działań gospodarczo-dochodowych szkoły inicjowanych przez dyrektora szkoły, radę rodziców, samorząd uczniowski oraz podejmowanie tych działań z własnej inicjatywy;
10)realizowanie zadań wymienionych w „Planie pracy szkoły”, udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, imprezach i uroczystościach szkolnych;
11)wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji szkoły.
3.    Nauczyciel odpowiada za:
1)    życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
2)    jakość swojej pracy;
3)    udzielanie rodzicom rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
4)    kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, a także szanowanie ich godności osobistej;
5)    tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły;
6)    wartość merytoryczną, rzetelność i estetykę prowadzenia dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowaczego.
4.    Do zadań nauczyciela klasy I należy przeprowadzenie, udokumentowanie analizy gotowości szkolnej uczniów i przekazanie rodzicom informacji o wnioskach z analizy
w terminie do 31 października aktualnego roku szkolnego.
5.    Nauczyciel ma prawo do:
1)    decydowania w sprawie doboru form, metod i środków dydaktycznych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2)    tworzenia własnych programów nauczania i wychowania zgodnych
z obowiązującymi przepisami;
3)    korzystania w swojej pracy z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej, a także innych placówek i instytucji oświatowych;
4)    ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
6.    Współpraca nauczyciela z rodzicami odbywa się w formie:
1)    kontaktów indywidualnych;
2)    zebrań grupowych z rodzicami przynajmniej 1 raz w semestrze;
3)    walnych zebrań z rodzicami organizowanych przez dyrektora szkoły;
4)    zajęć otwartych dla rodziców;
5)    uroczystości klasowych i szkolnych;
6)    wycieczek klasowych z udziałem rodziców;
7)    pedagogizacji rodziców;
8)    kierowania uczniów do poradni specjalistycznych odpowiednio do potrzeb rozwojowych uczniów.
7.    W szkole funkcjonują zespoły nauczycielskie:
1)    zespół nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału
i jego modyfikowanie w miarę potrzeb i współpraca w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2)    zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego i zespół edukacji wczesnoszkolnej oraz zespół nauczycieli klas IV-VI. Zadaniem tych zespołów jest współpraca w zakresie planowania i realizacji pracy dydaktyczno-wychowaczej oraz doskonalenie warsztatów pracy. Przewodniczących zespołów wyznacza dyrektor na początku każdego roku szkolnego.
 
 
§ 26.
 
1.    Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą klasy”.
2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca klasy
w miarę możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 8.
3.    Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1)    inspirowanie działań zespołowych uczniów;
2)    podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
3)    planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski;
4)    ustalenie treści i formy zajęć na godzinach wychowawczych.
5.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4:
1)    otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków;
2)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
3)    planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którzy wymagają takiej pomocy;
4)    utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a)    poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci;
b)    współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych;
c)    włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
5)    współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
6)    organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia.
6.    Wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7.    Wychowawca klasy ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
8.    Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w przypadkach wyjątkowych, gdy:
1)    sam złoży rezygnację z tej funkcji;
2)    rodzice uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłoszą taki wniosek większością głosów obecnych (przy obecności na zebraniu przynajmniej 50% ogółu rodziców danego zespołu klasowego).
9.    Ostateczną decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
10. Warunkiem przedłożenia wniosku radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust.8 pkt. 2 jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.
11. W przypadku zmiany wychowawcy klasy jego następca powoływany jest zgodnie
z trybem przewidzianym w ust.
1.
§ 27.
 
1.    Zadania pracownika administracyjnego:
1)    zapewnienie sprawnego działania szkoły w zakresie administracji;
2)    załatwianie spraw administracyjnych uczniów i nauczycieli;
3)    prowadzenie dokumentacji zleconej przez dyrektora szkoły.
2.    Zadania pracownika obsługi:
1)    utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
2)    dbałość o mienie szkolne i jego konserwacja,
3)    wykonanie czynności związanych z punktualnym otwieraniem szkoły, zamykaniem
i zabezpieczeniem jej.
3.    Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor szkoły. Zakres obowiązków włącza się do akt osobowych.
 
 
 
 
§ 28.
 
1.    Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2.    Z biblioteki mogą korzystać:
1)czniowie,
2)nauczyciele oraz wszyscy pracownicy administracji szkoły i obsługi szkoły;
3)rodzice uczniów.
3.    Nadzór pedagogiczny nad biblioteką pełni dyrektor szkoły.
4.    Nauczyciel bibliotekarz opracowuje regulamin biblioteki w porozumieniu z dyrektorem szkoły i po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.
5.    Dyrektor szkoły:
1)    zapewnia odpowiednie pomieszczenie na bibliotekę i czytelnię, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na jej działalność;
2)    zatrudnia wykwalifikowaną kadrę zgodnie z obowiązującymi standardami;
3)    wydaje decyzję w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika, ustala regulamin komisji skontrowej;
4)    zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
 
 
 
 
§ 29.
 
1.    Biblioteka szkolna:
1)    służy realizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego szkoły;
2)    rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą;
3)    współuczestniczy w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej;
4)    przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek;
5)    stanowi ośrodek informacji o dokumentach (materiałach dydaktycznych) gromadzonych w szkole;
6)    jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami;
7)    wspiera działalność opiekuńczo–wychowawczą szkoły w zakresie udzielania pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, mającym trudności w nauce);
8)    wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli;
9)    współuczestniczy w działaniach mających na celu upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie.
2.    Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1)    udostępnianie zbiorów;
2)    udzielanie informacji katalogowych, bibliograficznych, informowanie uczniów
i nauczycieli o nowych nabytkach bibliotecznych;
3)    doradztwo w sprawach wyboru literatury, czasopism;
4)    przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji,
 w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem, zajęć grupowych, lekcji bibliotecznych (wycieczek do bibliotek pozaszkolnych);
5)    informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów;
6)    prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek;
7)    organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów poprzez: apele biblioteczne, konkursy czytelnicze oraz inne imprezy czytelnicze.
3.    Ponadto do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należą prace organizacyjne, które obejmują:
1)    gromadzenie zbiorów;
2)    ewidencję zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
3)    katalogowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
4)    selekcję zbiorów;
5)    konserwację zbiorów: stosowanie zabiegów chroniących zbiory przed zniszczeniem, dokonywanie napraw możliwych w warunkach szkolnych.
 
 
§ 30.
 
1.    Lokal bibliotekiskłada się z jednego pomieszczenia.
2.    Czas pracy biblioteki szkolnej określany jest corocznie w projekcie organizacyjnym szkoły.
3.    Czas otwarcia biblioteki szkolnej zatwierdza na początku roku szkolnego dyrektor szkoły.
4.    Rodzaje zbiorów:
1)    wydawnictwa informacyjne i albumowe;
2)    programy i podręczniki szkolne;
3)    lektury obowiązkowe i uzupełniające do języka polskiego i innych zajęć edukacyjnych;
4)    wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;
5)    czasopisma;
6)    podstawowe wydawnictwa stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno–wychowawczej nauczycieli;
7)    materiały regionalne;
8)    zbiory specjalne, np. płyty CD, inne elektroniczne nośniki informacji.
5.    W bibliotece zatrudniony jest nauczyciel bibliotekarz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.    Finansowanie wydatków:
1)    podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły;
2)    planowane roczne wydatki biblioteki stanowią część składową planu finansowego szkoły;
3)    biblioteka może otrzymywać dotacje od rodziców lub z innych źródeł.
 
 
 
 
§ 31.
 
1.    Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie.
2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego
3.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne. Zasady zwolnienia ucznia z niektórych zajęć edukacyjnych reguluje rozporządzenie MEN.
4.    Ogólne zasady oceniania określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia. Szczegółowe rozwiązania obowiązujące w szkole zawiera niniejszy statut.
5.    Formy ocen bieżących i klasyfikacyjnych - dotyczy klasyfikacji śródrocznej i rocznej - obowiązujące w szkole:
1)    w klasach I - III ocena opisowa;
2)    w klasach IV - VI ocena wyrażona stopniem.
6.    Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.      
7.    Oceniania zajęć edukacyjnych dokonują nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia,
a oceniania zachowania - wychowawcy klas.
8.    Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i są wpisywane
w zeszycie przedmiotowym i/lub dzienniczku ucznia.
9.    Ocenianie dzielimy na:
1)    ocenianie bieżące - dokonywane systematycznie w ciągu roku szkolnego;
2)    ocenianie klasyfikacyjne śródroczne - dokonywane przed feriami zimowymi;
3)    ocenianie klasyfikacyjne roczne - dokonywane przed zakończeniem zajęć rocznych;
4)    ocenianie końcowe - dokonywane przed ukończeniem klasy szóstej.
10. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
 z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
1)    stopień celujący – 6;
2)    stopień bardzo dobry – 5;
3)    stopień dobry – 4;
4)    stopień dostateczny – 3;
5)    stopień dopuszczający – 2;
6)    stopień niedostateczny -1.
11. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)    formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)    ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3)    ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4)    przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
5)    ustalenie rocznych ocen kwalifikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w pkt. 10;
6)    ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na zasadach zawartych w obowiązujących w szkole procedurach;
7)    ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 
§ 32.
 
1.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
2.    Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych:
1)    każdy nauczyciel przed przystąpieniem do realizacji nauczania obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest zobowiązany do opracowania w formie pisemnej wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)    nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, jeżeli uczeń posiada odpowiednią opinię lub orzeczenie;
3)    odpowiedni dokument należy złożyć w terminie do 30 dni od momentu dostarczenia do szkoły opinii lub orzeczenia;
4)    wymagania edukacyjne mają być opracowane dla danego oddziału klasowego i na dany rok szkolny. Powinny być opracowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego lub za zgodą dyrektora zgodnie z innymi propozycjami;
5)    wymagania edukacyjne powinny być ujęte w formę dokumentu obowiązującego
w szkole;
6)    począwszy od klasy IV wymagania powinny jednoznacznie wskazywać, jaką ocenę klasyfikacyjną uzyska uczeń spełniający poszczególne cele operacyjne, należy więc cele operacyjne rozbić na poziomy wymagań, zgodnie z ogólnymi kryteriami, o których mowa w ust. 2, pkt. 1:
a)    konieczny, wymagany do uzyskania oceny dopuszczającej;
b)    podstawowy, wymagany do uzyskania oceny dostatecznej;
c)    rozszerzony, wymagany do uzyskania oceny dobrej;
d)    dopełniający, wymagany do uzyskania oceny bardzo dobrej;
e)    wykraczający, wymagany do uzyskania oceny celującej.
7)    W klasach I-III wymagania powinny wskazywać co najmniej dwa poziomy:
a)    podstawowy, wymagany do uzyskania promocji do klasy programowo wyższej;
b)    pełny, obejmujący wszystkie cele operacyjne zaplanowane do osiągnięcia przez ucznia.
3.    Na pierwszych zajęciach edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych w danym roku szkolnym nauczyciel informuje uczniów o:
1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;   
2)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4)    ogólnie w zakresie wymaganych wiadomości i umiejętności oraz w miarę szczegółowo o wymaganych działaniach i postawach. Odpowiedni zapis powinien znaleźć się
w dzienniku zajęć oraz w zeszycie przedmiotowym ucznia np. jako drugi temat.
4.    Na pierwszym klasowym spotkaniu z rodzicami wychowawca informuje
o wewnątrzszkolnych zasadach oceniania zajęć edukacyjnych, podaje informację
o wymienionych w pkt. 3 wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania
i uzyskiwaniu wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej ustalonych przez poszczególnych nauczycieli i będących do wglądu u dyrektora szkoły oraz
u poszczególnych nauczycieli. Odpowiedni zapis powinien znaleźć się w dzienniku zajęć np. jako tematyka spotkania z rodzicami.
5.    W miarę możliwości organizacyjnych i finansowych szkoły przekazywanie informacji
o postępach edukacyjnych następuje w formie pisemnej.
 
 
§ 33.
 
Ocenianie bieżące uczniów szkoły podstawowej
1.    Bieżące sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów powinno być różnorodne i może przyjąć formę:
1)    oglądu pracy wykonanej przez ucznia (odpowiedź ustna, ćwiczenie praktyczne);
2)    oglądu wytworu pracy wykonanej przez ucznia (sprawdzian pisemny, kartkówka, zadanie domowe, zadanie klasowe, dyktando, wykonana praca).’
2.    Ocenianie bieżące w klasach I - III odnotowywane jest w kartach osiągnięć ucznia (dziennik zajęć lub odrębny arkusz obserwacji dziecka). Wypełnianie kart jest sporządzane na podstawie systematycznej i częstej obserwacji ucznia oraz analizie wytworów jego pracy obejmującej różnorodne formy jego aktywności.
3.    Ocenianie bieżące zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI jest dokonywane zgodnie
z przyjętą w szkole skalą ocen i odnotowywane w dzienniku zajęć.
4.    Prowadzący zajęcia może rozszerzyć skalę ocen bieżących o dopisanie znaków „+ lub „– w następujących przypadkach: -2, +2, -3, +3, -4, +4, -5, +5, -6. Nauczyciel może stosować równolegle ocenę opisową, pisemne uzasadnienie lub pisemny komentarz.
5.    Prowadzący zajęcia może w ocenianiu bieżącym ustalać cząstkową ocenę według skali punktowej przeliczanej na ocenę cyfrową według zasad:
0 – 34%          ndst
35 – 50%        dop
51 – 72%        dst
73 – 86%        db
87 – 96%        bdb
97 – 100%      cel
 
6.    Zasady oceniania bieżącego:
1)    w miarę możliwości ocena wyrażona stopniem powinna być uzupełniona opisem (uzasadnieniem, komentarzem);
2)    każdy nauczyciel jest zobowiązany do gromadzenia i przechowywania informacji
o postępach ucznia w postaci dziennika, prac pisemnych;
3)    wytwory pracy ucznia musza być przechowywane do dnia zakończenia roku szkolnego;
4)    uczący powinien ocenić pracę pisemną ucznia w ciągu 2 tygodni i przedstawić ją do wglądu uczniowi na lekcji;
5)    ustala się, że w ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy prace pisemne całogodzinne lub dłuższe, a w ciągu dnia jedna taka praca;
6)    prace pisemne oraz powtórzenia materiału obejmujące więcej niż trzy miesiące nauki lub dany dział nauczania muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem
i wpisane ołówkiem do dziennika;
7)    krótkie prace pisemne obejmujące materiał trzech ostatnich lekcji (trwające maksymalnie 20 minut) traktowane są jako odpowiedzi ustne i nie obowiązują do nich ustalenia z punktu 4) i 5);
8)    w przypadku nieobecności na pracy klasowej uczeń zalicza dany materiał w terminie określonym przez nauczyciela;
9)    uczeń ma prawo do zwolnienia z ustalenia oceny bieżącej bezpośrednio po nieobecności na zajęciach oraz raz w ciągu semestru bez podania przyczyny;
10)przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki/zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
11)dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki/zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii;
12)w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki/zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”;
13)zasady oceniania religii zawarte są w odrębnych przepisach.
 
 
§ 34.
 
1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.    Co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel dokonuje podsumowania osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych oraz ustala śródroczną ocenę klasyfikacyjną według skali określonej w statucie szkoły:
1)    w klasach I-III jest to ocena opisowa;
2)    począwszy od klasy IV jest to ocena wyrażona stopniem według skali przyjętej
w statucie szkoły.
3.    Podsumowanie osiągnięć ucznia musi być zgodne z przyjętymi na początku roku wymaganiami edukacyjnymi z zajęć edukacyjnych, wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.
4.    Ustala się, że prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne przed sformułowaniem oceny klasyfikacyjnej śródrocznej powinni posiadać oceny cząstkowe w liczbie minimum podwojona tygodniowa ilość godzin danych zajęć, jednak nie mniej niż trzy w ciągu półrocza.
5.    Począwszy od klasy IV, co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący dane zajęcia informuje uczniów
o przewidywanych dla nich śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych i zapisuje je ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.
6.    Co najmniej tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzic może zwrócić się do nauczyciela z pisemną prośbą o dodatkowe uzasadnienie oceny i ewentualną zmianę proponowanej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w ramach zajęć edukacyjnych (np. po dodatkowym sprawdzeniu wiedzy i umiejętności).
7.    Ocena przedstawiona na śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej jest oceną klasyfikacyjną. Ocena ta jest elementem okresowego monitorowania rozwoju ucznia, ma charakter informacyjny i nie ulega poprawie.
8.    Co najmniej miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych.
9.    Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, indywidualną pracę pozalekcyjną prowadzoną przez danego nauczyciela, indywidualną pracę domową w porozumieniu z rodzicami.
 
 
§ 35.
 
1.    Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz sformułowaniu oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
2.    Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym
i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 31 ust. 10 i § 41 ust.1.
3.    Ustala się następujące ogólne kryteria oceny:
1)    STOPIEŃ CELUJĄCY - otrzymuje uczeń, który:
a)    opanował wymagania wykraczające, obejmujące treść programową w danej klasie, posiadł pełne wymagania edukacyjne i osiągnięcia wykraczające;
b)    biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami wynikającymi
z programu nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy
w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
2)    STOPIEŃ BARDZO DOBRY - otrzymuje uczeń, który:
a)    opanował wymagania edukacyjne pełne, obejmujące całą treść nauczania określonego programu w danej klasie;
b)    sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi je zastosować do rozwiązania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3)    STOPIEŃ DOBRY - otrzymuje uczeń, który:
a)    nie opanował w całości wymagań edukacyjnych pełnych w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania edukacyjne podstawowe;
b)    poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
4)    STOPIEŃ DOSTATECZNY - otrzymuje uczeń, który:
a)    opanował wymagania edukacyjne podstawowe wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego bardzo przystępne, łatwe, proste, niezbędne na danym etapie edukacyjnym, w zasadzie opanowane tylko na lekcji; wymagania te są zasadnicze w ocenie postępu ucznia;
b)    rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
5)    STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY - otrzymuje uczeń, który:
a)    ma braki w opanowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawy wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
b)    rozwiązuje (wykonuje z pomocą nauczyciela) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;
6)    STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY - otrzymuje uczeń, który:
a)    nie opanował wiadomości i umiejętności określonych na podstawie programowej kształcenia ogólnego, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b)    nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności nawet
z pomocą nauczyciela;
4.    Co najmniej dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne dokonują podsumowania osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych według skali określonej w statucie szkoły.
5.    Nauczyciele informują uczniów o przewidywanej ocenie z zajęć edukacyjnych i wpisują proponowane oceny długopisem w dzienniku zajęć, w wydzielonej kolumnie. Na podstawie wpisów poszczególnych nauczycieli wychowawca klasy sporządza dla każdego ucznia pisemną zbiorczą informację o przewidywanych ocenach rocznych i za pośrednictwem ucznia przekazuje tę informację do podpisu jego rodzicom (prawnym opiekunom).
6.    Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole lub nie zwróci podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów) informacji o przewidywanych ocenach rocznych, szkoła przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) telefoniczną informację z prośbą o kontakt osobisty.
7.    Uczeń ma obowiązek zwrócić podpisaną informację o przewidywanych ocenach rocznych w terminie jednodniowym (z wyłączeniem sobót i niedziel).
8.    Po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) najpóźniej na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej może poprosić uczącego o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności oraz ustalenie wyższej niż przewidywana oceny z zajęć edukacyjnych.
9.    Nauczyciel musi uczniowi stworzyć możliwość dodatkowego sprawdzenia wiedzy
i umiejętności. Powinno ono odbyć się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej w ramach zajęć edukacyjnych w formie ustalonej przez nauczyciela
i zgodnej z zasadami oceniania bieżącego określonymi w statucie szkoły.
10. W wyniku dodatkowego sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel może ustalić wyższą niż pierwotnie przewidywał roczną ocenę klasyfikacyjną.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szczegółowe zasady postępowania w takim przypadku reguluje rozporządzenie MEN.
12. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową oceną klasyfikacyjną.
13. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 
 
§ 36.
 
1.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2.    Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
4.    Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3.2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5.    Uczniowi, o którym mowa w ust. 3.2) zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
6.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust.8.
7.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki/zajęć technicznych, informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Po pierwszym semestrze uczeń zdaje egzamin klasyfikacyjny w pierwszym miesiącu po feriach zimowych, a po rocznej klasyfikacji w ciągu 10 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
9.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
10. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
12. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna może zostać ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego,
13. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 
 
§ 37.
 
1.    Uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego, jeśli uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    skład komisji;
2)    termin sprawdzianu;
3)    zadania (pytania) sprawdzające;
4)    wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
3.    Protokół zawiera załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
4.    Jeśli uczeń w wyznaczonym terminie nie przystąpił do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych, dyrektor szkoły ustala dodatkowy termin egzaminu poprawkowego.
5.    Ocena egzaminu poprawkowego ustalona przez komisję pozostaje ostateczna, jeśli w terminie pięciu dni nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
6.    Termin składania egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim dniu ferii letnich.
7.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, techniki/zajęć technicznych, muzyki, informatyki/zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przed wszystkim formę zadań praktycznych.
8.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może wystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, jednak nie później niż do końca września.
9.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (lub na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej,
11. Uchwałę o warunkowym promowaniu ucznia rada pedagogiczna podejmuje obligatoryjnie, bez dodatkowych wniosków np. rodziców (prawnych opiekunów)i samego ucznia.
12. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie MEN.
 
 
§ 38.
 
1.    Oceny przedstawione na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej stają się ocenami klasyfikacyjnymi. Zmiana oceny w trybie dodatkowym sprawdzianu wiedzy i umiejętności, egzaminu poprawkowego lud klasyfikacyjnego wymaga ponownej uchwały rady pedagogicznej. Uchwała rady pedagogicznej jest stwierdzeniem prawidłowości przeprowadzenia klasyfikacji i stanowi podstawę do promowania uczniów i wypełnienia stosownej dokumentacji (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa).
 
 
§ 39.
 
1.    Wprowadza się następujące sposoby dokumentacji oceny opisowej:
1)    karta wstępnej obserwacji dziecka wypełniana na początku klasy I;
2)    karta osiągnięć szkolnych ucznia opracowana dla danej klasy na podstawie danego programu nauczania i wypełniana po każdym miesięcznym okresie nauki;
3)    teczka dokonań zawierająca karty pracy ucznia, sprawdziany, notatki, prace plastyczne, dyktanda, wykorzystane zeszyty przedmiotowe itp.;
4)    zeszyt bieżących obserwacji uczniów, którego prowadzenie pozostawia się decyzji nauczyciela;
5)    arkusze ocen;
6)    opisowe świadectwa szkolne.
2.    Ustala się następujący sposób ocen opisowych:
1)    ocena opisowa bieżąca (wyrywkowa) może być ustna lub pisemna i powinna być  wyrażona w formie bezpośredniej do ucznia lub rodziców; ocena ta ma pełnić funkcję informacyjną i zawierać wskazówki, zalecenia;
2)    ocena opisowa śródroczna powinna zawierać informacje o rozwoju psychofizycznym dziecka, jego zachowaniu i postępach dydaktyczno-wychowawczych, zalecenia
i wskazówki; ocenę śródroczną zamieszcza się na osobnej kartce; przechowuje ją wychowawca klasy, a kopię przekazuje się rodzicom (prawnym opiekunom);
3)    ocena opisowa roczna powinna podkreślać zmiany dziecka wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie opisowej i bieżącej i mieć charakter diagnostyczno–informacyjny; ocenę roczną zamieszcza się na szkolnym świadectwie opisowym, które otrzymuje uczeń, kserokopię dołącza się do arkusza ocen.
3.    W klasach I - III dla uczniów prezentujących wysoki stopień wiadomości i umiejętności oraz zachowanie zgodne z normami społecznymi i wkładających duży wysiłek
w opanowanie treści programowych wprowadza się następujące sposoby motywacji:
1)    listy gratulacyjne kierowane do rodziców i uczniów;
2)    wystawki prac pisemnych i plastycznych;
3)    publikacje w kronice klasowej;
4)    udział w konkursach, turniejach i akademiach;
5)    wyróżnienia i pochwały na apelach;
6)    nagrody sponsorowane;
7)    dyplomy dla uczniów i rodziców.
 
 
§ 40.
 
1.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2.     Ocena zachowania jest jawna, obiektywna i ustalona w porozumieniu z uczniami.
3.     Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
1)     ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przynajmniej w 80% spełnia podane kryteria:
a)    zawsze dba o kulturę słowa w rozmowach i dyskusjach;
b)    w miarę możliwości w sposób kulturalny (poprzez zwrócenie uwagi, zgłoszenie faktu nauczycielowi lub innemu pracownikowi szkoły), reaguje na wulgaryzmy, obelżywości, wyzwiska w celu ich eliminowania z języka;
c)    nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
i innych, w miarę możliwości w sposób kulturalny reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych w celu ich eliminacji;
d)    swoim wzorowym zachowaniem i postawą wyraża szacunek do nauczycieli
i innych pracowników szkoły poprzez używanie zwrotów grzecznościowych, reagowanie na polecenia i wykonywanie ich;
e)    rzetelnie i sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (dyżurów klasowych, przydzielonych funkcji w klasie i szkole);
f)     dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd i właściwy strój szkolny, ład
i estetykę otoczenia;
g)    systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie, zwalnia się tylko w wyjątkowych sytuacjach, nie ma nieuzasadnionych nieobecności, nie spóźnia się;
h)    akceptuje koleżanki i kolegów, doskonale rozumie potrzeby innych, z własnej inicjatywy pomaga słabszym w nauce, jest opiekuńczy, daje dobry przykład
i jest przykładem postępowania dla innych;
i)      umiejętnie współdziała w zespole, kieruje jego pracą, czuje się odpowiedzialny za pracę zespołu;
j)      przejawia pozytywną aktywność na lekcjach na miarę własnych możliwości;
k)    rozwija swoje zdolności i zainteresowania poprzez przynależność do kółek
i organizacji działających na terenie szkoły lub/i poza nią, udział w różnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim oraz odnoszenie sukcesów na miarę własnych możliwości;
l)      dba o podręczniki i pomoce szkolne własne i cudze;
m) dba o otoczenie i mienie szkoły, własność ogólnonarodową, społeczną
i indywidualną;
n)    inicjuje i rzetelnie wykonuje prace użytkowe na rzecz klasy i środowiska, jest aktywny i twórczy;
o)    szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, uczestniczy w życiu szkoły poprzez aktywny udział w uroczystościach szkolnych;
p)    godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
q)    wykazuje się dużą wiedzą na temat patronki szkoły, a w codziennym postępowaniu kieruje się prezentowanymi przez nią wartościami (prawda, uczciwość, odpowiedzialność, honor, wierność, miłość bliźniego, wrażliwość na jego krzywdę);
r)     skrupulatnie przestrzega obowiązków ucznia;
2)    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przynajmniej w 75% spełnia podane kryteria:
a)    dba o kulturę języka;
b)    nie stwarza sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
i innych;
c)    taktownym zachowaniem i postawą wyraża szacunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły, używa zwrotów grzecznościowych, reaguje na polecenia
 i wykonuje je;
d)    skrupulatnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (dyżurów klasowych, przydzielonych funkcji w klasie i szkole);
e)    dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd i właściwy strój szkolny;
f)     punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie ma nieuzasadnionych spóźnień, a wszystkie nieobecności usprawiedliwia
w terminie;
g)    jest wyrozumiały wobec kolegów i koleżanek, wykazuje się zrozumieniem dla potrzeb innych, pomaga słabszym i daje dobry przykład postępowania;
h)    umiejętnie współdziała w zespole, podporządkowuje się ustalonym zasadom;
i)      wykazuje się dużą pozytywną aktywnością na lekcjach;
j)      systematycznie pracuje nad swoim rozwojem, rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół przedmiotowych działających na terenie szkoły, bierze udział w różnych konkursach, zawodach sportowych i imprezach artystycznych przynajmniej na szczeblu szkolnym i gminnym i odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości przynajmniej na szczeblu szkolnym;
k)    dba o otoczenie i mienie szkoły, o własność ogólnonarodową, społeczną
i indywidualną;
l)      dba o podręczniki i pomoce szkolne własne i cudze;
m) stara się rzetelnie wykonywać zlecone prace użytkowe na rzecz klasy szkoły
i środowiska;        ’
n)    szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, w miarę możliwości uczestniczy w życiu szkoły poprzez aktywny udział w uroczystościach szkolnych;
o)    godnie reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
p)    wykazuje się podstawową wiedzą na temat patronki szkoły, a w codziennym postępowaniu w miarę możliwości kieruje się prezentowanymi przez nią wartościami (prawda, uczciwość, odpowiedzialność, honor, wierność, miłość bliźniego, wrażliwość na jego krzywdę);
q)    zawsze przestrzega obowiązków ucznia;
r)     zna i pielęgnuje wartości etyczne wynikające z chrześcijańskiego systemu wartości, zawsze potrafi odróżnić dobro od zła;
3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przynajmniej w 75% spełnia podane kryteria:
a)    dba o kulturę języka;      
b)    sporadycznie stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
i innych;
c)    okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły poprzez używanie zwrotów grzecznościowych, reagowanie na polecenia i wykonywanie ich;
d)    w miarę możliwości wywiązuje się z obowiązków szkolnych (dyżurów klasowych, przydzielonych funkcji w klasie);
e)    dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd i właściwy strój szkolny;
f)     systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nieobecności stara się usprawiedliwiać w terminie, nie spóźnia się i rzadko zwalnia się z zajęć;
g)    nie jest konfliktowy, rozumie potrzeby innych, daje dobry przykład postępowania;
h)    współdziała w zespole i stara się przestrzegać ustalonych zasad;
i)      pracuje nad swoim rozwojem, stara się być aktywny i pomocny;
j)      zdarza mu się zapominać o zadaniach, ale uzupełnia braki;
k)    dba o podręczniki i pomoce szkolne, otoczenie i mienie szkoły;
l)      szanuje dobre tradycje szkoły, w miarę możliwości uczestniczy w życiu szkoły;
m) wykazuje się podstawową wiedzą na temat patronki szkoły, stara się kierować
w codziennym postępowaniu prezentowanymi przez nią wartościami;
n)    przestrzega obowiązków ucznia;
o)    zna i pielęgnuje wartości etyczne wynikające z chrześcijańskiego systemu wartości;
4)    ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przynajmniej w 75% spełnia podane kryteria:
a)    zazwyczaj dba o kulturę języka, ale zdarza się, że używa wulgaryzmów, wyzwisk, obelżywości;
b)    zdarza się, że stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
i innych;
c)    zazwyczaj jest uprzejmy i grzeczny wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;
d)    niezbyt systematycznie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (dyżurów klasowych, przydzielonych funkcji);
e)    zazwyczaj dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd i właściwy strój szkolny;
f)     na zajęciach edukacyjnych zdarza mu się zachowywać niestosownie, przeszkadzać, nie reagować na upomnienia;
g)    raczej systematycznie uczęszcza na zajęcia edukacyjne, nie usprawiedliwia nieobecności w terminie, spóźnia się lub zwalnia z zajęć edukacyjnych;
h)    akceptuje kolegów i koleżanki, ale przejawia skłonności do awantur i konfliktów;
i)      współdziała w zespole, ale zdarza mu się łamać ustalone zasady;
j)      jest zobojętniały i leniwy, nie należy do żadnych kółek przedmiotowych
 i organizacji szkolnych, zniechęca innych do aktywności;
k)    nie stara się przezwyciężać trudności w nauce, często zapomina o zadaniach domowych, nie uzupełnia braków;
l)      zdarza się, że zapomina o przyniesieniu książek, ćwiczeń, przyborów szkolnych;
m) zdarza się, że nie wykazuje dbałości o podręczniki i pomoce szkolne, otoczenie
i mienie szkoły;
n)    nie stara się zdobyć wiedzy na temat patronki szkoły;
o)    przejawia obojętność wobec tradycji i historii, na przykład poprzez niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych;
p)    na ogół przestrzega obowiązków ucznia;
q)    zna chrześcijański system wartości, ale swoją postawą nie zawsze daje temu wyraz, potrafi odróżnić dobro od zła;
5)    ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który przynajmniej w 75% spełnia podane kryteria:
a)    często nie dba o kulturę słowa, używa wulgaryzmów, wyzwisk, obelżywości;
b)    stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych;
c)    często jest nieuprzejmy i niegrzeczny wobec nauczycieli;
d)    jest konfliktowy, agresywny i zaczepny wobec kolegów i koleżanek, daje zły przykład młodszym;
e)    bardzo często zapomina o obowiązkach szkolnych (dyżurach klasowych);
f)     nie zawsze dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd i właściwy strój szkolny;
g)    na zajęciach edukacyjnych zachowuje się niestosownie, przeszkadza, często nie reaguje na upomnienia;
h)    bardzo często zapomina o wykonaniu zadań domowych, o przyniesieniu podręczników, przyborów szkolnych;
i)      nie wykazuje dbałości o podręczniki i pomoce dydaktyczne, otoczenie i mienie szkoły;
j)      pracuje poniżej swoich możliwości i uzdolnień, nie wykazuje chęci przezwyciężenia trudności w nauce mimo zaleceń i zachęty ze strony nauczycieli;
k)    nie należy do żadnych kółek przedmiotowych i organizacji szkolnych, nie bierze udziału w konkursach, zawodach, wyśmiewa osoby angażujące się w pracę nad własnym rozwojem;
l)      jest obojętny wobec tradycji i historii;
m) lekceważy obowiązki ucznia;
n)    zna chrześcijański system wartości, ale nie zawsze potrafi odróżnić dobro od zła;
6)    ocenę naganną otrzymuje uczeń, który przynajmniej w 75% spełnia podane kryteria:
a)    jest wulgarny i agresywny, narusza godność osobistą kolegów i koleżanek, daje zły przykład postępowania;
b)    próbuje używek, namawia do ich stosowania;
c)    narusza normy współżycia społecznego, łamie prawo (np. poprzez dokonanie kradzieży, nękanie, wymuszenia, znęcanie się nad zwierzętami), a dowody jego winy są w posiadaniu kancelarii szkoły lub policji;
d)    w sposób bardzo lekceważący traktuje obowiązki szkolne (dyżury klasowe);
e)    często nie dba o higienę osobistą, estetyczny wygląd i właściwy strój szkolny;
f)     na zajęciach edukacyjnych zachowuje się nagannie, a swoim zachowaniem świadomie dezorganizuje zajęcia;
g)    prezentuje lekceważący stosunek do nauki;
h)    nie odrabia zadań, nie prowadzi zeszytów przedmiotowych, nie nosi podręczników i przyborów szkolnych;
i)      dewastuje mienie szkolne;
j)      nie należy do żadnych kółek przedmiotowych, nie bierze udziału w konkursach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych (nawet na szczeblu szkolnym);
k)    wyśmiewa uczniów angażujących się w życie szkoły;
l)      nie usprawiedliwia opuszczonych godzin, często się spóźnia, ucieka z zajęć i/lub wagaruje;
m) lekceważy tradycje pielęgnowane przez szkołę;
n)    ignoruje i/lub celowo nie przestrzega obowiązków ucznia;
o) nie respektuje chrześcijańskiego systemu wartości.
 
 
§ 41.
 
1.    Ocenę bieżącą zachowania oraz śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:
1)    wzorowe;
2)    bardzo dobre;
3)    dobre;
4)    poprawne;
5)    nieodpowiednie;
6)    naganne.
2.     W klasach I-III szkoły podstawowej wszystkie oceny zachowania są ocenami opisowymi.
3.     Na pierwszej godzinie wychowawczej w danym roku szkolnym wychowawca informuje uczniów o:
1)     warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2)     warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3)     skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4.     Na pierwszym klasowym spotkaniu z rodzicami wychowawca informuje o warunkach
i skutkach wymienionych w ust. 3. Odpowiedni zapis powinien znaleźć się w dzienniku zajęć np. jako tematyka spotkania z rodzicami.
5.     Zasady bieżącego monitorowania i oceniania zachowania ucznia:
1)     wychowawca klasy w dzienniku zajęć przygotowuje dla każdego ucznia klasy rubryki do wpisywania pochwał i uwag;
2)     każdy nauczyciel ma prawo wpisać uwagę o osiągnięciach, postawach zachowaniach każdego ucznia;
3)     pod koniec każdego miesiąca nauki na ostatniej godzinie wychowawczej wychowawca klasy w porozumieniu z uczniami danej klasy i w ich obecności ustala ocenę bieżącą zachowania;
4)     ocena bieżąca zachowania formułowana jest zgodnie z kryteriami zawartymi
w
§40 ust. 3 na podstawie:
a)     pochwał i uwag zanotowanych w dzienniku klasowym;
b)    ustnych uwag wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły;
c)     obserwacji wychowawcy klasy;
d)    ustnych i pisemnych uwag osób spoza środowiska szkolnego;
e)    z uwzględnieniem frekwencji w ocenianym okresie.
5)    Oceną wyjściową w ocenie bieżącej zachowania jest ocena dobra.
6)    Pod koniec każdego miesiąca nauki na ostatniej godzinie wychowawczej wychowawca klasy w porozumieniu z uczniami danej klasy i w ich obecności ustala ocenę bieżącą zachowania.
7)    W ocenieniu bieżącym zachowania najwyżej oceniane są pochwały dotyczące postawy moralnej i własnej aktywności ucznia, a najniżej – uwagi dotyczące zagrożenia zdrowia i życia własnego i innych oraz dewastacji sprzętów i mienia szkolnego i społecznego.
6.     Śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się w oparciu o przyjęte kryteria na podstawie:
1)     ocen bieżących zachowania uzyskanych w pierwszym półroczu nauki;
2)     propozycji nauczycieli i pracowników szkoły odnotowanych w dzienniku lekcyjnym;
3)     samooceny ucznia odnotowanej w dzienniku lekcyjnym.
7.    Roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala się w oparciu o przyjęte kryteria na podstawie:
1)    ocen bieżących z zachowania uzyskanych w ciągu całego roku szkolnego;
2)    propozycji nauczycieli i pracowników szkoły odnotowanych w dzienniku lekcyjnym;
3)    samooceny ucznia odnotowanej w dzienniku lekcyjnym.
8.    Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 
 
§ 42.
 
1.    Nauczyciele winni zapoznać się z proponowaną oceną zachowania i zgłosić swe ewentualne uwagi wychowawcy danej klasy.
2.    Wychowawca ustala oceny zachowania swoich wychowanków najpóźniej na tydzień przed planowanym śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
3.    Oceny zachowania zatwierdza rada pedagogiczna.
4.    Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
5.    Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli roczna klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6.     W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7.    W skład komisji wchodzą:
1)    dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;
2)    wychowawca klasy;
3)    wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
5)    przedstawiciel rady rodziców.
8.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
9.    Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    skład komisji;
2)    termin posiedzenia komisji;
3)    wyniki głosowania;
4)    ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
 
 
 
 
 
§ 43.
 
 
1.    Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w którym kończy 18 lat.
2.    Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 4.
3.    W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4.    W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy dostarczyć do sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz z pisemnym wnioskiem.
5.    Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły rejonowej na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosku rodziców.
6.    Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7.    Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:
1)    z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
2)    na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.
 
 
 
 
 
 
§ 44.
 
1.    Uczeń ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny i pracy umysłowej;
2)    opieki wychowawczej i zapewnionych warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły
i w czasie innych zajęć pozalekcyjnych;
3)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności osobistej;
4)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5)    swobody wyrażania myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
8)    pomocy w przypadku trudności w nauce;
9)    korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
10)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
11)informacji z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie zadania klasowego lub sprawdzianu wiedzy z danego działu nauczania. W ciągu jednego dnia może odbyć się jeden sprawdzian, a w ciągu jednego tygodnia nie więcej niż 3 sprawdziany lub zadania klasowe;
12)wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w szkole.
 
 
§ 45.
 
1.    Uczeń ma obowiązek:
1)    uczyć się systematycznie, aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych, pracować nad własnym rozwojem fizycznym i intelektualnym;
2)    jak najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki, rozwijania swoich uzdolnień
i zainteresowań;
3)    systematycznie i punktualnie uczęszczać na lekcje i wybrane zajęcia dodatkowe, a każdorazową nieobecność usprawiedliwiać w terminie do trzech dni po powrocie do szkoły;
4)    w przypadku nieobecności uzupełnić materiał programowy i wiadomości z lekcji we własnym zakresie;
5)    posiadać wszystkie niezbędne indywidualne środki dydaktyczne i przybory szkolne;
6)    szanować i troszczyć się o mienie szkolne, nie niszczyć pomocy naukowych, sprzętu ani wystroju szkoły;
7)    przestrzegać zasad współżycia społecznego, szanować poglądy i przekonania innych, przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;
8)    dbać o zdrowie, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków, starać się przekonywać innych o szkodliwości ich działania na organizm ludzki;
9)    okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły;
10)przestrzegać zasad poprawnego zachowania się w każdej sytuacji, dbać
o odpowiednie słownictwo, kulturalnie zwracać się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów;
11)spełnić wszystkie polecenia dyrektora szkoły, nauczycieli i wychowawców dotyczące pobytu w szkole, wypełniania obowiązku szkolnego i realizacji zadań szkoły;
12)dbać o dobre imię szkoły oraz zachowanie godności i powagi ucznia;
13)przestrzegać zasad higieny;
14)posiadać ważną legitymację szkolną;
15)nosić strój szkolny na co dzień oraz w czasie:
a)    grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
b)    imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy;
16)przez strój szkolny należy rozumieć ciemnogranatowy bezrękawnik z logo szkoły, zgodny z obowiązującym w szkole wzorem;
17)w przypadku czasowego braku obowiązującego stroju szkolnego uczeń ma obowiązek nosić strój galowy. Niewypełnienie obowiązku noszenia stroju szkolnego lub galowego powoduje obniżenie o stopień oceny bieżącej zachowania. Ocena zostaje obniżona, jeśli w ciągu miesiąca uczeń co najmniej trzykrotnie nie wypełni obowiązku noszenia stroju szkolnego lub galowego i zostanie to odnotowane w rubryce Uwagi w dzienniku lekcyjnym;
18)przez strój galowy należy rozumieć:
a)    dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka;
b)    dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula;
19)uczniów obowiązuje strój galowy podczas następujących uroczystości szkolnych
i państwowych:
a)    rozpoczęcie roku szkolnego;
b)    Dzień Edukacji Narodowej;
c)    Rocznica Odzyskania Niepodległości;
d)    Rocznica 3 Maja;
e)    Święto Szkoły;
f)     uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły;
g)    zakończenie roku szkolnego;
h)    innych uroczystości określonych przez dyrektora szkoły, wychowawcę klasy lub innego nauczyciela;
20)po wejściu do budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest zmienić obuwie;
21) na lekcjach wychowania fizycznego wymagany jest odpowiedni strój i obuwie sportowe.
2.    Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
3.    Szkoła nie narzuca obowiązkowego codziennego stroju. Ubranie ucznia powinno być czyste i schludne. Wygląd ucznia nie może naruszać powagi szkoły oraz być sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami w tym zakresie. W przypadkach spornych głos rozstrzygający ma dyrektor szkoły.
4.    Uczniowi zabrania się:
1)    opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć lekcyjnych bez wiedzy nauczyciela;
2)    korzystania na terenie szkoły bez zgody nauczyciela z: telefonu komórkowego, odtwarzacza MP3 i innego sprzętu elektronicznego. Złamanie zakazu będzie wiązało się z odebraniem w/w sprzętu i przekazaniem rodzicowi na najbliższym spotkaniu;
3)    malowania paznokci, żelowania włosów, strzyżenia włosów do skóry głowy, zbyt krótkich spódnic i bluzek u dziewcząt, makijażu, piercingu, tatuaży.
 
 
§ 46.
 
1.    Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) oraz
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
3.    Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej
z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 oraz § 50 ust. 1.
4.    Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.
5.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem § 50 ust. 1.
 
 
§ 47.
 
1.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej zgodnie ze szkolnym planem nauczania.
2.    Uchwałę w sprawie warunkowego promowania ucznia rada pedagogiczna podejmuje obligatoryjnie, bez dodatkowych wniosków rodziców (prawnych opiekunów) lub samego ucznia.
 
 
§ 48.
 
1.    Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego organizowanego przez OKE w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
2.    Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania.
 
 
 
 
§ 46.
 
1.    Szkoła stosuje wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, aktywnie uczestniczących w życiu szkoły, następujące formy nagród:
1)    pochwała wychowawcy wobec klasy lub rodziców;
2)    pochwała dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów lub rodziców;
3)    list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
4)    nagroda rzeczowa ze środków finansowych rady rodziców na wniosek wychowawcy;
5)    wyróżnienie na gazetce szkolnej na wniosek rady pedagogicznej;
6)    świadectwo z biało-czerwonym paskiem i nadrukiem „z wyróżnieniem” dla uczniów wyróżnionych. Warunki otrzymania świadectwa z wyróżnieniem określają przepisy dotyczące klasyfikowania, oceniania i promowania ucznia.
2.    Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły oraz innych regulaminów szkolnych uczeń może być ukarany:
1)    upomnieniem wychowawcy klasy;
2)    upomnieniem dyrektora szkoły;
3)    naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów lub rodziców;
4)    ograniczeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
5)    skreśleniem ucznia z listy uczniów pod warunkiem równoczesnego przeniesienia ucznia do innej szkoły podstawowej (o wykonaniu tej kary decyduje rada pedagogiczna);
6)    usunięciem ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
3.    Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze na okresowych spotkaniach z rodzicami lub na indywidualnych konsultacjach.
4.    Stosując karę szkoła kieruje się zasadą, że kara może być wymierzona, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą skutku i istnieje podstawa do przewidywania, że zastosowana kara przyczyni się do osiągnięcia określonego celu wychowawczego.
5.    Przy ustaleniu nagród i kar należy zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.
6.    Ustala się następujący tryb postępowania odwoławczego od otrzymanej kary:
1)    uczeń lub jego rodzice w terminie 7 dni od daty wymierzenia kary składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły;
2)    dyrektor w terminie 3 dni od otrzymania wniosku powołuje komisję do zbadania wymierzonej kary w składzie :
a)    dyrektor lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej;
b)    wychowawca klasy;
c)    opiekun samorządu uczniowskiego;
d)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
e)    przedstawiciel rady rodziców.
7.    Komisja w ciągu 7 dni od daty powołania rozpatruje odwołanie rodziców.
8.    W przypadku niezadowolenia ucznia lub jego rodziców ze sposobu załatwienia odwołania, uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia w terminie 7 dni zażalenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z powiadomieniem dyrektora szkoły.
9.    Przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły lub udzielić kary usunięcia ze szkoły, jeśli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu:
1)    picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach
i wycieczkach organizowanych przez szkołę;
2)    posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych;
3)    stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego;
4)    stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli;
5)    wejście w kolizję z prawem (postępowanie policyjne, prokuratorskie, sądowe).
 
 
 
 
§ 50.
 
1.    Rekrutacja do II oddziału przedszkolnego odbywa się cały rok szkolny w zależności od potrzeb, a szczególnie w terminie ustalonym przez organ prowadzący. Podstawą do przyjęcia dziecka jest złożenie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
2.    Do II oddziału przedszkolnego są przyjmowane wszystkie dzieci od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do oddziału dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3.    Przyjmowanie dzieci odbywa się w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
4.    Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom 6-letnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom spełnienie obowiązku rocznego obowiązku przedszkolnego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
5.    W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
1)    6-letnie odbywające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego;
2)    dzieci 5-letnie posiadające prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
3)    matek lub ojców samotnie je wychowujących;
4)    matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
5)    dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych;
6)    dzieci młodszych niż 5 letnie, jeżeli rodzice oboje pracują.
6.    Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do II oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć u dyrektora szkoły, w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka i inne niezbędne dokumenty określone przez dyrektora szkoły.
7.    Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do II oddziału przedszkolnego po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia dziecka.
W takich przypadkach dzieci mogą być starsze niż 6-letnie.
8.    Liczba dzieci przyjętych do II oddziału przedszkolnego powinna być zgodna z projektem organizacyjnym i obowiązującymi przepisami.
9.    Jeżeli liczba zgłoszeń dzieci nie przekracza liczby miejsc lub przekracza ją nieznacznie,
o przyjęciu dziecka do II oddziału przedszkolnego decyduje dyrektor szkoły.
10. Jeżeli liczba zgłoszeń dzieci przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dziecka decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
11. W skład społecznej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele: rady rodziców i rady pedagogicznej. Przewodniczącym komisji jest dyrektor szkoły. Decyzje społecznej komisji są protokołowane. Komisja bierze pod uwagę informacje podane w ust. 5 oraz inne informacje, znaczące dla sytuacji dziecka.
12. Przewodniczący społecznej komisji rekrutacyjnej ogłasza wyniki postępowania kwalifikacyjnego w widocznym dla rodziców miejscu i zamieszcza je na stronie internetowej szkoły z informacją o możliwości odwołania się od jej decyzji.
13. Od decyzji społecznej komisji rekrutacyjnej przysługuje rodzicom prawo do odwołania się do organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
14. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do II oddziału przedszkolnego tworzy się ponumerowaną listę dzieci nieprzyjętych, które mogą być przyjęte przez dyrektora szkoły bez powoływania komisji, gdy zwolni się miejsce.
15. Zasady funkcjonowania społecznej komisji rekrutacyjnej określa regulamin ustalony przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 
 
 
§ 51.
 
1.    Celem edukacji II oddziału przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno–kulturowym i przyrodniczym.
2.    II oddział przedszkolny wspomaga rozwój dziecka i przygotowuje je do podjęcia
nauki w szkole.
3.    Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
4.    Oddział przedszkolny w szczególności:
1)    dba o zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój dzieci;
2)    wspiera i doradza rodzinie w wychowaniu dziecka;
3)    zapewnia warunki umożliwiające dziecku rozwijanie poczucia tożsamości
narodowej oraz poznawania własnej historii i kultury.
 
 
 
 
 
§ 52.
 
1.    Zadaniem edukacji II oddziału przedszkolnego jest:
1)    poznawanie i rozumienie przez dziecko siebie i świata;
2)    nabywanie umiejętności poprzez działanie;
3)    odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
4)    budowanie systemu wartości.
2.    Rodzice i nauczyciele współdziałają w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
3.    Do zadań nauczycieli w szczególności należy:
1)    zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi w oddziale;
2)    informowanie każdego rodzica o postępach dziecka, jego zachowaniu, osiągnięciach
i trudnościach;
3)    gromadzenie informacji o zachowaniu się dzieci w domu: dominujące zabawy, zainteresowania, hobby, hodowle itp.;
4)    przekazywanie wiedzy pedagogicznej dotyczącej interesujących rodziców zakresów wiedzy, uwrażliwiającej na dziecko, jego potrzeby, możliwości i powinności;
5)    organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego dla rodziców.
 
 
§ 53.
 
1.    Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa projekt organizacji Ii oddziału przedszkolnego opracowany przez dyrektora szkoły.
2.    Projekt organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
3.    Organizację rozkładu dnia w II oddziale przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i higienicznych, założeń programowych, warunków lokalowych
i, w miarę możliwości, z uwzględnieniem oczekiwań rodziców.
4.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia każdy nauczyciel opracowuje ramowy rozkład dnia dla oddziału, uwzględniając wiek dzieci, ich potrzeby i zainteresowania.
5.    Plan dnia ma charakter otwarty i pozwala nauczycielowi na uwzględnienie propozycji dzieci lub bieżących wymogów organizacyjno–programowych.
6.    II oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej corocznie przez organ prowadzący szkołę.
7.    Dzienny czas pracy oddziału wynosi od 26do 45 godzin tygodniowotj. od 5 do 9 godzin dziennie w zależności od struktury organizacyjnej (5–5,5 h lub 9 h dziennie).
8.    Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu całego pobytu dziecka w II oddziale przedszkolnym w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
9.    Godzina zajęć w oddziale trwa 60 minut.
10.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w II oddziale przedszkolnym prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do realizacji w II oddziale przedszkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.
11.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w II oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.
12.  Na życzenie i za zgodą rodziców w II oddziale przedszkolnym organizowana jest religia
i inne zajęcia dodatkowe.
13. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i formy organizacyjne uwzględniają
w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, ich możliwości finansowych i możliwości lokalowych szkoły.
14. Specjalistów do prowadzenia zajęć dodatkowych zatrudnia dyrektor szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami.
15. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1)    z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2)    z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
16. Zajęcia wymienione w ust. 15 są organizowane poza 5-godzinną (minimum) realizacja podstawy programowej.
17. Liczba miejsc organizacyjnych w II oddziale przedszkolnym wynosi 25.
18. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba dzieci
w oddziale może być niższa niż określona w ust. 17.
19. Liczba oddziałów, w zależności od potrzeb środowiska, może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego szkołę.
20. Szkoła organizuje żywienie dla dzieci w formie cateringu w ilości 3 posiłków dziennie.
21. Z żywienia w II oddziale przedszkolnym mogą korzystać pracownicy według zasad corocznie ustalanych przez organ prowadzący szkołę.
22. Środki na działalność II oddziału przedszkolnego pochodzą z:
1)    dotacji organu prowadzącego;
2)    opłat wnoszonych przez rodziców, a ustalanych przez organ prowadzący;
3)    darowizn, które są ewidencjonowane i wydatkowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
23. Wpłata rodziców składa się z dwóch części: opłaty stałej, zwanej czesnym naliczanym za działalność opiekuńczą szkoły i opłaty za żywienie dzieci liczonej wg ustalonej stawki za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu – tzw. wkład do kotła.
24. Dyrektor szkoły może udzielać rodzicom zniżek w opłacie stałej należnej za pobyt dziecka w II oddziale przedszkolnym. Wysokość zniżki i czas jej trwania każdorazowo ustala dyrektor szkoły na podstawie zasad określonych przez organ prowadzący szkołę.
25. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w II oddziale przedszkolnym do dnia 10 każdego miesiąca.
26. Sposób wnoszenia opłat określa dyrektor szkoły w „Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola”.
 
 
 
 
§ 54.
 
1.    W II oddziale przedszkolnym zapewnia się dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu w oddziale od momentu przyprowadzenia go przez rodziców do momentu odejścia dziecka do domu.
2.    W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem szkolnym zapewnia się opiekę ze strony nauczyciela i pracownika niepedagogicznego.
3.    Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nauczyciela – w sytuacji koniecznej (np. skorzystania z toalety) należy zapewnić odpowiednią opiekę nad dziećmi.
4.    Zabrania się wychodzenia z dziećmi poza budynek szkoły (spacery, wycieczki, zabawy na podwórku szkolnym, zabawy na placu zabaw) pod opieką samego nauczyciela, lecz dostosować się odpowiednio do ustaleń zawartych w ust.2.
5.    W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania w II oddziale przedszkolnym ustala się ogólne zasady postępowania kadry pedagogicznej
i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w oddziale przedszkolnym:
1)    systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpieczeństwa;
2)    odliczanie dzieci przed wyjściem poza budynek szkoły – na spacer, wycieczkę, na podwórko szkolne oraz przed i po powrocie do budynku;
3)    reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie zdrowia lub życia i zgłaszanie ich dyrektorowi szkoły;
4)    natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie przeznaczonym dla II oddziału przedszkolnego, zwrócenie się o podanie celu przybycia, udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami, a w razie potrzeby zawiadomienie dyrektora szkoły; osoba postronna nie powinna być pozostawiona sama na terenie szkoły bez nadzoru personelu II oddziału przedszkolnego lub innych osób pracujących w szkole.
6.    Powyższe ustalenia obowiązują wszystkie osoby zatrudnione w II oddziale przedszkolnym w równym stopniu w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
7.    Opiekę nad wychowankiem w drodze do II oddziału przedszkolnego i z oddziału do domu sprawują rodzice lub osoba przez ich uprawniona zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
8.    Wychowankowie II oddziału przedszkolnego za zgodą rodziców/prawnych opiekunów powinni być ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków.
9.    Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się z rodzicami na początku roku szkolnego, na pierwszym walnym zebraniu rodziców.
10. W II oddziale przedszkolnym nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie, podawane leki bez zgody rodziców oprócz udzielania, w razie konieczności, pierwszej pomocy.
11. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia szkoła natychmiast powiadamia rodziców i w razie konieczności wzywa pomoc lekarską.
 
 
§ 55.
 
1.    Szkoła prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Celem współpracy jest rozpoznawanie możliwości rozwojowych dzieci, wspomaganie ich rozwoju i podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej oraz udzielanie wsparcia nauczycielom i rodzicom w działaniach wychowawczo-dydaktycznych.
2.    Szkoła w miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych w II oddziale przedszkolnym będzie organizowała pomoc psychologiczno-pedagogiczną i wspieranie rozwoju dzieci,
a w szczególności dzieci niepełnosprawnych przez gimnastykę korekcyjną, logoterapię oraz inne zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej i psychologicznej.
3.    Powyższe zadania realizowane są przez:
1)    organizowanie spotkań z pracownikami poradni dla rodziców i nauczycieli;
2)    kierowanie wniosków do poradni w sprawie wydawanie opinii: o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o poziomie dojrzałości szkolnej, o możliwości wcześniejszego pójścia dziecka do szkoły lub konieczności odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego;
3)    ustalenie przyczyn wolniejszego tempa rozwoju dziecka, kierunków pracy z tym dzieckiem oraz kierunków pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.
 
 
§ 56.
 
1.    W II oddziale przedszkolnym może być prowadzona działalność innowacyjna
i eksperymentalna mająca na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych celów, treści kształcenia, wychowania, opieki albo poprawę skuteczności działania, uwzględniająca potrzeby środowiska i specyfikację szkoły.
2.    Działania powyższe będą podejmowane zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.
 
 
§ 57.
 
1.    Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
2.    Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną
i opiekuńczą; wspierać każde dziecko w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
3.    Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia
i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4.    Do zadań nauczyciela należy:
1)    miesięczne planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej, w zakresie nie mniejszym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego określona przez ministra edukacji narodowej, oraz planowanie długofalowe związane ze wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci i realizacją przedszkolnego zestawu programów;
2)    organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej odpowiednio do możliwości i potrzeb wychowanków;
3)    prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
4)    dokumentowanie obserwacji pedagogicznych w sposób ustalony przez siebie, akceptowany przez dyrektora szkoły i zapewniający ciągłość procesu wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka;
5)    prowadzenie diagnozy przedszkolnej - z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
6)    planowanie i organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną’
7)    planowanie i organizowanie współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki dzieci;
8)    zdobywanej wiedzy w organizacji procesu wychowawczego, dydaktycznego
i opiekuńczego.
5.    Nauczyciel odpowiada za:
1)    życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;
2)    codzienne przygotowanie się do pracy z dziećmi i jakość swojej pracy;
3)    kierowanie się dobrem dziecka, troską o jego zdrowie, a także szanowanie godności osobistej dziecka;
4)    udzielanie rodzicom rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
5)    rzetelne wykonywanie zadań wynikających z indywidualnego przydziału czynności;
6)    rzetelność, wartość merytoryczną i estetykę obowiązującej dokumentacji procesu wychowawczo–dydaktycznego w grupie;
7)    dbałość o dobre imię szkoły.
6.    Nauczyciel ma prawo do:
1)    decydowania w sprawie doboru form, metod i środków dydaktycznych do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;
2)    tworzenia własnych programów wychowania i nauczania zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami;
3)    korzystania w swojej pracy z pomocy dyrektora, rady pedagogicznej,
a także z pomocy metodycznej i merytorycznej wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych;
4)    wnioskowania w sprawach usprawniania statutowej działalności szkoły i oddziałów przedszkolnych, i poprawy warunków funkcjonowania dzieci w szkole;
5)    ochrony przysługującej pracownikom służby cywilnej.
7.    Współdziałanie z rodzicami odbywa się poprzez takie formy, jak:
1)    kontakty indywidualne rodziców i nauczycieli;
2)    zebrania grupowe z rodzicami;
3)    zajęcia pokazowe i otwarte dla rodziców;
4)    uroczystości szkolno – rodzinne;
5)    wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne z udziałem rodziców;
6)    pedagogizację rodziców, także z udziałem specjalistów
7)    organizowanie dla rodziców konsultacji ze specjalistami na terenie przedszkola;
8)    kierowanie dzieci do poradni psychologiczno – pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych odpowiednio do potrzeb rozwojowych dzieci.
 
 
§ 58.
 
1.    Pomoc nauczyciela:
1)    dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2)    spełnia obowiązki opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków wyznaczone w przydziale czynności i polecenia nauczyciela lub dyrektora, wynikające z bieżącej organizacji pracy, a w szczególności:
a)    systematycznie pomaga nauczycielowi podczas zajęć, zabaw, wyjść na podwórko szkolne;
b)    pomaga przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci przed wyjściem i po powrocie ze spacerów, wycieczek, zabaw na podwórku szkolnym;
c)    pomaga w pracy z dziećmi w sytuacjach wymagających np. przygotowanie strojów inscenizacyjnych, dekoracji Sali, pracy z dziećmi w małych zespołach;
d)    pomaga dzieciom w czynnościach higieniczno-sanitarnych;
3)    na bieżąco utrzymuje w bezwzględnej czystości pomieszczenia grupy
z uwzględnieniem porządkowania sali po zajęciach, w czasie których dziecko może coś rozbić, zabrudzić, rozlać, zabrudzić swoje ubranie, podłogę, meble itp.
4)    przechowuje przybory do sprzątania w miejscach do tego wyznaczonych,
5)    ma obowiązek chodzić z nauczycielką na spacery i wycieczki dzieci,
6)    rozdaje posiłki i pomaga dzieciom w ich spożywaniu,
7)    dba o kwiaty i kąciki zainteresowań w pomieszczeniach grupy, w której pracuje,
8)    bierze udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w II oddziale przedszkolnym i poza nim,
9)    utrzymuje w czystości zabawki i sprzęt grupy, jest odpowiedzialna za jakość zabawek oraz ich ilość na sali,
10)jest odpowiedzialna za prawidłowe posługiwanie się sprzętem elektrycznym i gazowym – stosuje się do przepisów bhp, przeciwpożarowych i HACCAP,
11)natychmiast zgłasza dyrektorowi powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia,
12)przestrzega dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej, obowiązujących przepisów,
13)nie udziela rodzicom informacji o dzieciach (jest to zadanie nauczyciela), nie prowadzi z nimi ogólnikowych rozmów odwracających uwagę od potrzeb dzieci i nauczyciela.
 
 
§ 59.
 
1.    Woźna oddziałowa:
1)    dba o zdrowie i życie dzieci;
2)    pomaga w pracy z dziećmi w sytuacjach tego wymagających;
3)    sprząta i jest odpowiedzialna za czystość pomieszczeń grupy;
4)    systematycznie odkurza i zamiata salę, ściera kurz ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów i innych powierzchni;
5)    myje okna, zabrudzone lamperie, drzwi, lampy oświetleniowe, pierze firanki i zasłony;
6)    myje umywalki, sedesy wraz z płytkami używając do tego celu odpowiednich środków;
7)    zmywa, pastuje, froteruje podłogi;
8)    przynosi i rozdaje posiłki z uwzględnieniem norm higieny i estetyki;
9)    dba o swoją czystość, higienę i estetyczny wygląd;
10)podaje dzieciom napoje w ciągu dnia (zmywa kubki po ich użyciu);
11)pomaga w karmieniu dzieci słabo jedzących;
12)dba o kwiaty w podległych jej pomieszczeniach;
13)pomaga nauczycielowi w organizowaniu zajęć, chodzi na spacery i wycieczki, pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami i wyjściem na zewnątrz, pomaga dzieciom przy myciu
14)utrzymuje w czystości oraz odpowiada za ilość i jakość powierzonego jej sprzętu
i zabawek grupy;
15)przechowuje przybory do sprzątania w miejscach do tego wyznaczonych;
16)natychmiast zgłasza wszelkie zagrożenia i uszkodzenia sprzętu;
17)dba o powierzone jej opiece zwierzęta;
18)w pełni odpowiada za prawidłowa obsługę sprzętu elektrycznego i gazowego – stosuje się do przepisów bhp,
19)jest odpowiedzialna materialnie za powierzony jej sprzęt, odzież i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych jej do sprzątania, odpowiednio zabezpiecza przed dziećmi środki czystości, oszczędnie nimi gospodaruje,
20)nie udziela rodzicom informacji o dzieciach (jest to zadanie nauczycieli);
21)przestrzega dyscypliny pracy, przepisów bhp, przeciwpożarowych, HACCAP
i tajemnicy służbowej;
22)wykonuje inne zalecenia i czynności wynikające z potrzeb, a zlecane przez dyrektora;
23)zamyka II oddział przedszkolny;
24)odpowiada za zabezpieczenie oddziału i właściwe przechowywanie kluczy.
 
 
§ 60.
 
1.    Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, dydaktycznego i opiekuńczego poprzez respektowanie podmiotowości wychowanka z poszanowaniem jego własnej odrębności i godności;
2)    swobody w wyrażaniu własnej osobowości;
3)    własności, tajemnicy, bycia sobą, niewiedzy, szacunku, niepowodzeń i łez, do upadków i radości;
4)    ochrony przed przemocą i zgorszeniem.
2.    Szkoła w swoich działaniach respektuje i gwarantuje dzieciom prawa zawarte
w „Konwencji o prawach dziecka”.
3.    Dziecko w II oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
1)    szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz wytwory ich pracy;
2)    okazywać życzliwość i pomoc innym;
3)    podporządkować się obowiązującym w grupie normom i zasadom współżycia społecznego;
4)    przestrzegać zasad higieny osobistej;
5)    zgłaszać swoje niedyspozycje i problemy.
4.    4.W II oddziale przedszkolnym nie wolno stosować kar cielesnych ani żadnych metod zastraszania wychowanków.
5.    Wychowankiem w II oddziale przedszkolnym mogą być dzieci w wieku 3-6 lat,
w przypadku odroczenia dzieci od obowiązku przedszkolnego do 8 lat, a w przypadku dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat.
6.    Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7.    Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku:
1)    zalegania lub nieterminowego regulowania przez rodziców/opiekunów opłat za pobyt dziecka w II oddziale przedszkolnym przez okres 2 kolejnych miesięcy;
2)    szczególnie destrukcyjnego wpływu swoim zachowaniem na innych wychowanków lub na funkcjonowanie całej grupy;
3)    stwierdzenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną braku postępów w rozwoju dziecka niepełnosprawnego powyżej 8 roku życia i konieczności skierowania go do kształcenia specjalnego,
4)    nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) obowiązków wynikających
z niniejszego statutu.
8.    Ustęp 7 pkt. 1 i 2 nie dotyczy dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
 
 
§ 61.
 
1.    Dyrektor szkoły zobowiązany jest:
1)    zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w II oddziale przedszkolnym, jeśli do oddziału uczęszcza dziecko z obwodu innej szkoły podstawowej;
2)    prowadzić rejestr dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i rejestr zaświadczeń wydawanych rodzicom tych dzieci;
3)    kontrolować systematyczność uczęszczania dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na zajęcia wychowawczo-dydaktyczne nie krótsze niż 5 godzin dziennie.
 
 
§ 62.
 
1.    Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków II oddziału przedszkolnego mają prawo do:
1)    znajomości niniejszego statutu i regulaminu działalności szkoły;
2)    systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju swojego dziecka, pełnej znajomości i akceptacji tego, co w II oddziale przedszkolnym się dzieje (znajomość działań wynikających z programów pracy oddziału);
3)    udziału w zajęciach prowadzonych z dziećmi lub obserwacji tych zajęć;
4)    udziału w uroczystościach organizowanych przez II oddział przedszkolny;
5)    wyrażania i przekazywania wniosków, opinii dotyczących pracy II oddziału przedszkolnego do dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
6)    interweniowania u nauczycieli, dyrektora szkoły lub w organie prowadzącym albo
w organie sprawującym nadzór pedagogiczny w sprawach związanych
z funkcjonowaniem II oddziału przedszkolnego.
2.    Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:
1)    dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do II oddziału przedszkolnego;
2)    zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3)    podanie do wiadomości szkoły pełnej informacji o sytuacji rodzinnej, zdrowiu potrzebach dziecka;
4)    podanie prawdziwych i wyczerpujących informacji wymaganych karcie zgłoszenia dziecka do II oddziału przedszkolnego i informowanie o zaszłych zmianach;
5)    przyprowadzanie na zajęcia dziecka zdrowego i czystego;
6)    odbierania dziecka z grupy w godzinach oznaczonych w ramowym rozkładzie dnia;
7)    podanie do wiadomości szkoły pełnej informacji o możliwościach i sposobach kontaktowania się z rodzicami/opiekunami w sprawach dziecka;
8)    zgłaszania nauczycielowi odpowiedzialnemu za grupę wątpliwości związanych
z aktualnym samopoczuciem dziecka;
9)    stosowanie się zapisów statutowych, szczególnie w zakresie dotyczącym II oddziału przedszkolnego;
10)regularne i terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w II oddziale przedszkolnym;
11)uczestniczenia w formach współpracy szkoły z rodzicami.
3.    W przypadku zalegania rodziców z opłatą za pobyt w II oddziale przedszkolnym dyrektor szkoły po doręczeniu upomnienia kieruje zobowiązanie do ściągnięcia przymusowego
w trybie egzekucji administracyjnej.
4.    Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola , a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
5.    Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest informowanie szkoły (nauczyciela)
o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłocznie poinformowanie o chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych.
6.    W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników niepedagogicznych szkoły rodzice/prawni opiekunowie mogą składać skargę w formie pisemnej, skargę lub zażalenie do dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego szkołę, w zależności od istoty sprawy.
7.    Sposób załatwiania skarg, wniosków i zażaleń określa „Kodeks postępowania administracyjnego”.
 
 
 
 
§ 63.
 
1.    Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 
§ 64.
 
1.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.