jesteś na: Strona głównaDokumentacjaProcedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA
I ODPROWADZANIA DZIECI
Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
ORAZ UCZNIÓW kl. I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. ŚW. KINGI W MACIEJOWEJ
DO UKOŃCZENIA 7 ROKU ŻYCIA
 
 
 
1.     Opiekę nad dzieckiem/uczniem w drodze do oddziału przedszkolnego (szkoły) i z oddziału przedszkolnego (szkoły) do domu sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby pełnoletnie uprawnione pisemnie przez rodziców.
2.     Do obowiązków rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnionych osób pełnoletnich należy:
a) zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas przyprowadzania i odprowadzania dziecka/ucznia do szkoły;
b) przestrzeganie ustalonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka/ucznia;
c) odbieranie dziecka/ucznia przez osobiste stawienie się do nauczyciela i zgłoszenie faktu odebrania dziecka;
d) przyprowadzone dziecka do sali oddziału przedszkolnego i oddanie pod opiekę nauczyciela, a w przypadku ucznia kl. I należy podopiecznego doprowadzić do budynku szkoły;
e) powiadomienie szkoły o zmianach w sytuacji rodzinnej dziecka z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
3.     W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą osobiście przyprowadzić i odebrać dziecka z oddziału przedszkolnego, są oni zobowiązani wypełnić upoważnienie dla osoby/osób pełnoletniej, która w zastępstwie zapewni dziecku bezpieczne dotarcie do szkoły i powrót ze szkoły do domu.
4.     Pisemne upoważnienie zawiera dane osoby uprawnionej do odbioru dziecka takie jak: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego. Upoważnienia gromadzone są w dokumentacji szkolnej poszczególnych oddziałów.
5.     W przypadku uczniów kl. I wychowawca w dzienniku lekcyjnym wpisuje dane osób odpowiedzialnych za przyjście ucznia do szkoły i powrót ucznia do domu.
6.     Nauczyciel może odmówić wydania dziecka/ucznia rodzicom lub innej pełnoletniej, upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela osoba ta nie jest w stanie zagwarantować dziecku/uczniowi należytej opieki lub istnieje podejrzenie, że osoba ta pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego.
7.     W przypadku podjęcia decyzji o nie wydaniu dziecka/ucznia osobie upoważnionej przez rodziców nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o tym fakcie; rodzice wyznaczają inna osobę pełnoletnią do odebrania dziecka/ucznia lub osobiście stawiają się po dziecko/ucznia.
8.     W przypadku, gdy nie jest możliwe odebranie dziecka/ucznia przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę nauczyciel zgłasza sytuację dyrektorowi szkoły, który podejmuje czynności związane z przekazaniem dziecka pod opiekę instytucji np. pogotowia opiekuńczego lub izby dziecka.
9.     Przyprowadzenie dziecka do oddziału przedszkolnego odbywa się w godzinach 7.30 – 8.00, a odbieranie w godz. 12.00 – 12.30. W przypadku uczniów kl. I godziny te wyznacza tygodniowy plan zajęć.
10.            Uczeń klasy I może korzystać z zajęć świetlicowych w wyznaczonych godzinach za zgodą rodziców (opiekunów prawnych). Odbiór ucznia ze szkoły odbywa się w tych wypadkach tak jak wymieniono w punkcie 2. niniejszych procedur.
11.            W ciągu godzin pracy oddziału przedszkolnego istnieje możliwość doraźnego przyprowadzania i odbierania dziecka w terminie innym niż wyznaczone godziny po uzgodnieniu faktu z nauczycielem. W przypadku wcześniejszego zwolnienia ucznia kl. I rodzic lub wyznaczony opiekun może odebrać ucznia po osobistym stawieniu się u nauczyciela.
12.            W ciągu godzin pracy oddziału przedszkolnego istnieje możliwość stałego przyprowadzania i odbierania dziecka w innych godzinach niż wyznaczone planem zajęć, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły i poinformowaniu nauczyciela.
13.            W przypadku uczestnictwa dziecka/ucznia w szkolnej wycieczce, imprezie pozaszkolnej obowiązują zasady ustalone w szkolnym regulaminie wycieczek. Rodzice wcześniej zostają pisemnie powiadomieni o terminie imprezy, godzinie rozpoczęcia i zakończenia, i zobowiązani są przestrzegać ustalonych przez nauczyciela zasad przyprowadzania dziecka/ucznia do szkoły i odbioru ze szkoły.
14.            W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka/ucznia, ale niezagrażającego życiu, nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych), którzy niezwłocznie, osobiście odbierają dziecko/ucznia ze szkoły/oddziału przedszkolnego.
15.            W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka/ucznia obowiązują zasady postępowania określone w „Procedurach postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów oraz trudnych sytuacjach wychowawczych”.
16.