jesteś na: Strona głównaDokumentacjaRegulamin zachowania się na terenie szkoły

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Maciejowej

 
REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ NA TERENIE SZKOŁY
 
Za pojęcie „teren szkoły” przyjmuje się budynki należące do szkoły oraz teren wokół budynków tj. plac zabaw, boisko trawiaste, obszar pokryty asfaltem (np. parking), kapliczkę, obelisk, wszelkie obszary trawiaste w obrębie ogrodzenia szkolnego.
 
Spisane zasady obowiązują uczniów (oraz inne osoby) podczas zajęć planowych i dodatkowych np. zebrań, spotkań organizacji szkolnych, zajęć podczas ferii, weekendów, pobytu na placu zabaw itp.
 
 
I.            ZASADY ZACHOWANIA SIĘ PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I POZALEKCYJNYCH (wyciąg z zasad wywieszony został na korytarzach szkolnych)
 
1.     Do szkoły uczniowie przychodzą najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
2.     Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli dyżurujących lub innych osób dorosłych np. pracowników szkoły.
3.     Sale lekcyjne otwierane są przed lekcjami o godz. 7.45 przez nauczycieli dyżurujących.
4.     Podczas przerw:
-       uczniowie mogą pozostawać w salach podczas przerwy od 7.45 do 8.00; podczas pozostałych przerw międzylekcyjnych uczniowie kl. IV – VI zobowiązani są opuścić sale i zamknąć na klucz, a uczniowie kl. I – III mogą przebywać w salach pod kontrolą nauczyciela dyżurującego, a drzwi do tych sal powinny być otwarte na oścież dla lepszej kontroli nauczyciela dyżurującego;
-       w wyjątkowych sytuacjach nauczyciel dyżurujący może uczniowi pozwolić na pozostanie
o   w sali podczas przerwy (np. złe samopoczucie, nadrabianie zaległości itp.);
-       uczniowie korzystają z korytarza przy wyznaczonej sali lekcyjnej i nie przemieszczają się bez potrzeby w obrębie piętra i parteru; dopuszcza się wyjątkowe przypadki za zgodą nauczyciela dyżurującego np. przejście do biblioteki, na jadalnię itp.;
-       uczniowie mogą korzystać ze stołów do ping-ponga wg ustalonego harmonogramu;
-       uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się – nie krzyczą, nie prowokują hałaśliwych zachowań, nie śmiecą, nie stosują słownych zaczepek itp.
-       uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa – niedopuszczalne jest bieganie po korytarzach i schodach, siadanie na parapetach, przesiadywanie na schodach lub w szatni, wychylanie się przez okna, przebywanie grupowo w toaletach, podstawianie nóg, prowokowanie bójek, organizowanie niebezpiecznych zabaw, otwieranie okien, wchodzenie na balustrady, opuszczanie budynku szkoły itp.;
-       podczas przebywania w salach lekcyjnych uczniom zabrania się m.in. biegania i otwierania okien na oścież (okna mogą być uchylone w bezpieczny sposób, zabezpieczający przed wypadnięciem ucznia na zewnątrz).
5.     W okresie pozwalającym na przebywanie na świeżym powietrzu tzw. duże przerwy (15 minutowe) uczniowie mogą spędzać na zewnątrz budynku. Decyzję o wyjściu podejmują nauczyciele dyżurujący w danym dniu pracy szkoły lub nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych.
6.     Podczas przerw spędzanych na świeżym powietrzu wszyscy uczniowie opuszczają budynek i przebywają w miejscach wyznaczonych przez nauczyciela dyżurującego.
7.     Po dzwonku na lekcję uczniowie zobowiązani są spokojnie ustawić się parami przed wyznaczoną salą lekcyjną lub zająć miejsca w sali i oczekiwać na nauczyciela.
8.     W razie nieobecności nauczyciela, przewodniczący klasy lub inny wyznaczony uczeń zgłasza ten fakt w sekretariacie szkoły lub innemu pracownikowi szkoły.
9.     Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły w czasie przerw, planowych godzin edukacyjnych (w tym zajęć pozalekcyjnych).
10.           Podczas pobytu na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz korzystania z urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku ( w razie złamania tego zakazu sprzęt taki zostaje zabrany i przekazany rodzicowi/ prawnemu opiekunowi po przybyciu do szkoły po jego odbiór).
11.           Po zakończeniu zajęć:
-       uczniowie mogą przebywać w szkole tylko pod opieką nauczyciela;
-       uczniowie zostawiają uporządkowaną pod opieką nauczyciela salę lekcyjną: zamykają okna, gaszą światło, zamykają salę na klucz.
12.           Obowiązkiem uczniów jest dbanie o estetykę szkoły.
13.           Każdy uczeń odpowiada za mienie i sprzęt szkolny.
14.           O przemocy i agresji kolegów, w tym również zauważonej dewastacji i usterkach uczeń informuje dyżurującego nauczyciela lub inną osobę dorosłą.
15.           Dla bezpieczeństwa swojego, oraz innych uczniów zabrania się zapraszania do budynku szkoły oraz na jej teren osób postronnych (kolegów, koleżanek oraz innych osób) nie będących uczniami uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Maciejowej. O obecności osób postronnych uczniowie informują niezwłocznie nauczyciela dyżurującego lub innych pracowników szkoły.
16.           Na apele, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe gromadzące całą szkołę np. na świetlicy, sali gimnastycznej, korytarzu itp. uczniowie schodzą pod opieką nauczyciela.
17.           Uczniów obowiązuje noszenie zmiennego obuwia i korzystanie ze szkolnej szatni nawet podczas zajęć pozalekcyjnych.
II.            REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI (wywieszony w szatni)
 
1.     Z szatni korzystają uczniowie klas 0-VI w celu przebrania obuwia zmiennego i pozostawienia wierzchniego okrycia.
2.     Szatnia jest czynna przed lekcjami od godz. 7.00 i w godzinach wyjścia uczniów poszczególnych klas wyznaczonych podziałem godzin.
3.     Od godz. 7.45 do 8.00 dyżur w szatni pełnią wyznaczeni uczniowie pod kierunkiem nauczyciela dyżurującego w danym dniu na dolnym korytarzu (patrz „Plan dyżurów nauczycieli”*). Uczniowie dyżurni pilnują porządku i zgłaszają każdą nieprawidłowość nauczycielowi – opiekunowi lub p. woźnej.
4.     Podczas zajęć dydaktycznych szatnia jest zamykana, a klucz znajduje się w pokoju nauczycielskim, u nauczyciela dyżurnego lub innych pracowników szkoły. W dniu późniejszego (niż na godz. 8.00) przyjścia uczniów do szkoły szatnię otwiera i zamyka pani woźna.
5.     Za szatnię podczas trwania zajęć pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcia.
6.     Na przerwach w czasie opuszczania szkoły przez uczniów w szatni obowiązują dyżury nauczycieli (patrz „Dyżury w szatni”**).
7.     W razie indywidualnego korzystania przez uczniów z szatni poza wyznaczonymi godzinami wyjścia i przyjścia uczeń odbiera klucz od wyznaczonego nauczyciela lub pracownika szkoły i odpowiada za zamknięcie szatni.
8.     Uczniom podczas zajęć dydaktycznych lub przerw nie wolno bez potrzeby schodzić do szatni, biegać po przylegającym do szatni korytarzu.
9.      Podczas schodzenia do szatni i wychodzenia obowiązuje ruch prawostronny.
10.           Ze względu na wąską klatkę schodową uczniów obowiązuje szczególna ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas schodzenia lub wchodzenia po schodach do szatni.
11.           Poszczególne klasy mają wyznaczone stałe w ciągu danego roku szkolnego miejsca w boksach szatni i są zobowiązane do utrzymania w nich porządku.
12.           W szatni zabrania się: wspinania na parapety, wspinania na siatkę boksów, zamykania boksów, chowania dla zabawy rzeczy należących do innych uczniów lub ich niszczenia, stawania na ławeczce.
13.           Przed zamknięciem szatni należy upewnić się, czy wszyscy opuścili to pomieszczenie i zgasić światło.
14.           Wszelkie uszkodzenia oraz problemy w szatni należy natychmiast zgłaszać odpowiednim osobom (nauczycielom lub obsłudze szkoły).
 
** dokument tworzony na dany rok szkolny określający dyżury nauczycieli podczas przychodzenia i wychodzenia uczniów ze szkoły
* dokument tworzony na dany rok szkolny określający dyżury nauczycieli podczas przerw
 
III.            ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW I PRZEBYWANIA NA TERENIE NALEŻĄCYM DO SZKOŁY (wywieszony na drzwiach wejściowych szkoły)
 
1.     Plac zabaw dla dzieci jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.
2.     Elementy placu zabaw przeznaczone są dla dzieci do lat 10.
3.     Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
4.     Zabrania się w szczególności:
a.     niszczenia urządzeń zabawowych,
b.     zaśmiecania terenu,
c.      niszczenia zieleni,
d.     gry w piłkę,
e.      podczas zabaw posiadania rzeczy, które mogą być zagrożeniem podczas wykonywania ćwiczeń, np.: pierścionki, kolczyki, ozdoby na szyi, nadgarstkach, kostkach, przedmioty w kieszeniach, gumy do żucia i inne.
5.     Korzystanie z placu zabaw w czasie trwania zajęć lekcyjnych (podczas pracy szkoły) jest możliwe tylko pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej. Przebywanie na placu zabaw bez opieki jest niedozwolone.
6.     Obiekty znajdujące się na terenie szkoły (kapliczka, obelisk) należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
7.     Każdy pracownik szkoły, osoba dorosła, a także uczeń ma prawo zwracać uwagę osobom zachowującym się w sposób niedozwolony na terenie szkoły i ma obowiązek zgłosić dane zdarzenie dyrektorowi szkoły.
8.     Podczas przebywania na terenie szkoły należy przestrzegać zasad kultury i bezpieczeństwa.
9.     Zauważone usterki należy jak najszybciej zgłosić pracownikom szkoły i jeśli jest taka potrzeba, opuścić zagrożony teren.
10.     Podczas dni wolnych od pracy szkoły oraz w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia korzystanie z placu zabaw i przebywanie na terenie należącym do szkoły jest możliwe tylko za zgodą rodziców (dla niepełnoletnich) lub na własną odpowiedzialność.
 
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia zaistniałe w wymienionym czasie.